Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občina Prevalje na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 102/05; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 31/08) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA POSPEŠEVANJA RAZVOJA  TURIZMA  V OBČINI PREVALJE ZA LETO 2012

1.      Naročnik javnega razpisa:

Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje

2.      Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je izbor programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2012 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.

3.      Višina razpoložljivih finančnih sredstev:

Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov s področja turizma je 5.000 EUR, proračunska postavka 43141820.

4.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:

Izvajalci programov na področju turizma (društva), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- imajo sedež v Občini Prevalje;

- so registrirani in delujejo najmanj eno leto;

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakon o društvih;

- imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov.

5.      Zahtevana dokumentacija:

- pregledna vsebinska predstavitev programa za leto 2012, s katerim izvajalec kandidira na razpisu,

- pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem letu,

- pregledno finančno poročilo o delu v preteklem letu.

Vloga za sofinanciranje programov na področju turizma mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jim morajo biti priložena vsa zahtevana dokazila in parafiran vzorec pogodbe.

6.      Merila za dodelitev sredstev:

Programi pospeševanja razvoja turizma, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 102/05; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 31/08).

Sredstva za sofinanciranje posameznih programov se razdelijo glede na:

- doseženo število točk,

- višino razpoložljivih proračunskih sredstev.

7.      Rok prijave:  

Prijave na javni razpis je potrebno oddati do vključno 12. marca  2012.

8.      Oddaja vlog

Vloge z zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji do navedenega roka po pošti v zaprtih ovojnicah na naslov: OBČINA PREVALJE, Trg 2/a, 2391 PREVALJE, ali pa jih osebno oddajo v tajništvu občine.

Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in pripisom »Sofinanciranje programov s področja pospeševanja turizma v Občini Prevalje v  letu 2012.«

9.      Informacije o razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro, na sedežu Občine  Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, ali na spletni strani občine  www.prevalje.si.

10.    Dodatne informacije v zvezi z razpisom:

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82 46 100 ali 02/ 82 46 121.

11.    Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 14.4.2012, ob 8.00 uri v sejni sobi Občine Prevalje.

Vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov pospeševanja razvoja turizma v letu 2012.

Številka: 322-0001/2012-11

Prevalje, dne 17.2.2012

 

 

Občina Prevalje

 

Župan gr. Matija Tasič, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor