Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) in 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014 in 3/2018) je Občinski svet Občine Vodice na 33. redni seji, dne 19. 6. 2018 sprejel

 

 

Odlok

o turistični taksi v Občini Vodice

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 

(1)  S tem odlokom se v Občini Vodice določa višina turistične in promocijske takse, način plačevanja turistične in promocijske takse, način vodenja evidence turistične in promocijske takse ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev za plačilo turistične takse.

(2)  Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Vodice.

 

2. člen

(pomen izrazov)

 

(1)Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku imajo enak pomen kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

(2)Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

 

 

II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

 

3. člen

(višina turistične takse)

 

(1)  Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,80 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 evrov, skupna višina obeh taks znaša 1,00 evro na osebo na dan.

(2)  V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,40 evrov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 evrov, skupna višina obeh taks znaša 0,50 evrov na osebo na dan.

 

 

III.         NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE

 

4. člen

(plačilo turistične in promocijske takse)

 

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega odloka zavezanci nakažejo na poseben

račun Občine Vodice in na predpisan način, ki je objavljen na spletni strani Občine Vodice, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

IV.               VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

 

5. člen

(evidenca turistične takse)

 

(1)  Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

 

(2)  Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

-    podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

-    skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;

-    če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

 

(3)  Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

 

(4)  Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

 

(5)  Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.

 

 

V.  NADZOR

 

6. člen

(nadzor)

 

(1)Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, kot občinski inšpekcijski organ.

 

(2)Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila 4. in 5. člena tega odloka, odredi, da se ugotovljene nepravilnosti, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

 

 

VI.                PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

7. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014).

 

 

8. člen

(uveljavitev nove promocijske takse)

 

 

Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se začne izvajati 1. januarja 2019.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka:  00701-24/25018-001

Datum:  19. 6. 2018

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor