Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 5. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, številka 11/99, 5/01 in 10/02), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 20. redni seji, dne 21. maja 2009, sprejel

 

 

Odlok

 

 

o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

1. S tem odlokom se določajo praznik in spominski dnevi Občine Lovrenc na Pohorju, način praznovanja občinskega praznika in priznanja, ki jih Občina Lovrenc na Pohorju podeljuje podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, strankam, skupinam ljudi in posameznikom, za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena, pod pogoji in način, kakor določa ta odlok.

 

 

II. PRAZNIK OBČINE LOVRENC NA POHORJU

 

 

2. člen

 

 

1. Praznik občine Lovrenc na Pohorju je zadnjo soboto v avgustu, ko je zaključna prireditev ob Jezernikovih dnevih, kot spomin na 900-letnico prve omembe kraja v zgodovinskih dokumentih.

 

 

2. Jezernikovi dnevi se pričnejo z Lovrenško nedeljo.

 

 

3. člen

 

 

1. Spominski dan Občine Lovrenc na Pohorju je 17. september, na dan obletnice zmage Pohorske čete na Klopnem vrhu v drugi svetovni vojni.

 

 

III. NAČIN PRAZNOVANJE PRAZNIKA OBČINE LOVRENC NA POHORJU

 

 

4. člen

 

 

1. Ob praznovanju občinskega praznika se organizirajo praznični dnevi.

 

 

2. Praznični dnevi so prireditve, ki se organizirajo in potekajo v času Jezernikovih dnevov. Sestavljene so iz kulturnih, športnih, zabavnih in drugih prireditev.

 

 

5. člen

 

 

1. Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se skliče na dan občinskega praznika.

 

 

2. Na slavnostni seji župan izroči priznanja Občine Lovrenc na Pohorju.

 

 

6. člen

 

 

1. Pripravo, organizacijo ter izvedbo prazničnih dni vodi Odbor župana za izvedbo prazničnih dni Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:odbor).

 

 

2. Predsednika in člane odbora imenuje župan.

 

 

3. Za izvedbo administrativnih nalog odbora je zadolžena občinska uprava.

 

 

7. člen

 

 

1. Odbor izdela program prireditev do konca meseca julija tekočega leta.

 

 

IV. PRIZNANJA OBČINE LOVRENC NA POHORJU

 

 

8. člen

 

 

1. Priznanja podeljuje Občina Lovrenc na Pohorju za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za občino, kot znak priznanja in zahvale in z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanje občine v širšem prostoru.

 

 

9. člen

 

 

1. Priznanja Občine Lovrenc na Pohorju so:

 

 

a. naziv častnega občana Občine Lovrenc na Pohorju,

 

 

b. priznanja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju:

 

 

- zlato priznanje,

 

 

- srebrno priznanje,

 

 

- bronasto priznanje,

 

 

c. priznanja župana Občine Lovrenc na Pohorju:

 

 

- zlato priznanje,

 

 

- srebrno priznanje,

 

 

- bronasto priznanje.

 

 

10. člen

 

 

1. Naziv častnega občana Občine Lovrenc na Pohorju je priznanje, ki ga podeljuje Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju posameznikom za izjemno pomembno delo in zasluge in doseganju trajnih uspehov na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem, naravovarstvenem ali na katerem koli drugem področju ustvarjalnosti in je v tem bistveno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Lovrenc na Pohorju.

 

 

2. Priznanje je posebno umetniško izdelana listina.

 

 

3. Naziv častnega občana lahko dobi tudi predstavnik druge občine ali države.

 

 

11. člen

 

 

1. Priznanje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju se lahko podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki so dosegli pomembne uspehe na posameznih področjih na katerih delujejo in so s svojim delovanjem pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine ter ob njihovih jubilejih.

 

 

2. Priznanja občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju župan podeljuje ob praznovanju občinskega praznika ali izven teh prireditev, ko posameznik oz. organizacija iz prvega odstavka tega člena doseže takšen uspeh.

 

 

3. Priznanje Občine Lovrenc na Pohorju je umetniško oblikovana listina z grbom občine Lovrenc na Pohorju in krajevnim grbom. Listini sledi umetniško oblikovan grb občine s sedmimi lipovimi listi (zlati, srebrni, bronasti), s pripadajočo ploščico, vstavljen v modri škatli.

 

 

12. člen

 

 

1. Priznanje župana občine Lovrenc na Pohorju se lahko podeli posameznim občanom Občine Lovrenc na Pohorju, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom.

 

 

2. Priznanje se lahko podeli tudi drugim fizičnim in pravnim osebam v Republiki Sloveniji ali tujini, če so njihove zasluge pomembne za Občino Lovrenc na Pohorju.

 

 

3. Priznanje župana občine Lovrenc na Pohorju je umetniško oblikovana listina z grbom občine Lovrenc na Pohorju in krajevnim grbom. Listini sledi umetniško oblikovan grb občine s sedmimi lipovimi listi (zlati, srebrni, bronasti), s pripadajočo ploščico, vstavljen v zeleni škatli.

 

 

13. člen

 

 

1. Priznanje župana Občine Lovrenc na Pohorju je priznanje, ki ga podeljuje župan po lastni odločitvi posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki so dosegli pomembne uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih ter kulturnih dejavnostih v občini.

 

 

2. Priznanje župana Občine Lovrenc na Pohorju podeljuje župan ob praznovanju občinskega praznika ali izven teh prireditev, ko posameznik oz. organizacija iz prvega odstavka tega člena doseže takšen uspeh.

 

 

V. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD

 

 

14. člen

 

 

1. Priznanja Občine Lovrenc na Pohorju podeli Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju s sklepom, sprejetim na seji občinskega sveta, na predlog 3. članske komisije za podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju:komisija), katero imenuje občinski svet.

 

 

2. V primeru, da je priznanje podeljeno za isti dosežek večim posameznikom, prejme vsak izmed njih listino in grb občine.

 

 

15. člen

 

 

1. Komisija s posebnim pravilnikom podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje občinskih priznanj, postopek zbiranja predlogov, sodelovanje s strokovnjaki na posameznih področjih in način odločanja.

 

 

2. Komisija enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja oz. na krajevno običajen način javni razpis, s katerim povabi predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj občine.

 

 

3. Komisija pripravi končne predloge za podelitev priznanj z obrazložitvijo in jih predloži v odločanje občinskemu svetu.

 

 

4. Komisija opravlja druge potrebne naloge v zvezi z razpisi in podeljevanjem priznanj.

 

 

5. O podeljevanju priznanj lahko odloča občinski svet na zaprti seji.

 

 

16. člen

 

 

1. Javni razpis mora vsebovati:

 

 

- pogoje za podeljevanje priznanj,

 

 

- označitev predlagatelja,

 

 

- vsebino in utemeljitev predloga ter

 

 

- rok za vložitev predlogov in naslov.

 

 

Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, organi, društva, skupine in posamezniki.

 

 

2. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja občine.

 

 

17. člen

 

 

1. Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predloge, ki so prispeli prepozno oziroma so bili podani že pred objavo javnega razpisa, komisija ne obravnava in predlagatelja o tem obvesti.

 

 

2. Če komisija ugotovi, da ima predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za odločanje, opozori predlagatelja, da le-te v roku 8 dni odpravi.

 

 

18. člen

 

 

1. Komisija in pooblaščeni delavec občinske uprave, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj, pred podelitvijo ne smejo dajati informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.

 

 

2. Postopek razpisa ter dokončno oblikovani predlogi komisije morajo biti zaključeni najkasneje do 10 dni pred sejo Občinskega sveta, na kateri se obravnava podelitev priznanj.

 

 

3. Priznanja Občine Lovrenc na Pohorju se vročijo na svečan način ob praznovanju občinskega praznika.

 

 

VI. SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

19. člen

 

 

O podeljenih priznanjih in nagradah Občine Lovrenc na Pohorju vodi občinska uprava evidenco v posebnih vpisnikih.

 

 

V evidenco se vpišejo podatki o:

 

 

- leto podelitve,

 

 

- dobitnikih občinskih priznanj (ime, priimek oziroma firma, naslov),

 

 

- predlagatelju,

 

 

- sklepu občinskega sklepa.

 

 

20. člen

 

 

V proračunu občine se vsako leto zagotovijo sredstva za izvajanje tega odloka.

 

 

21. člen

 

 

Mandat članov komisije iz tega odloka se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.

 

 

22. člen

 

 

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju (MUV 29/99) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju (MUV 31/01).

 

 

23. člen

 

 

Ta odlok prične veljati 8 dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 

 

Številka: 0074.0001/2009

 

 

Datum: 21. maj 2009

 

 

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor