Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 1. točke 23. člena zakona o pospeševanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95, 35/96 in 80/98) je Občinski svet občine Semič na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o turistični taksi v Občini Semič

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Semič in način poročanja.

 

 

2. člen

 

 

Turistična taksa se v skladu z zakonom o pospeševanju razvoja turizma določi v višini 10 točk.

 

 

Višina turistične takse se določi tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.

 

 

Vrednost točke določi v skladu z zakonom o pospeševanju turizma Vlada Republike Slovenije.

 

 

3. člen

 

 

Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo goste na prenočevanje, morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista.

 

 

Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje so dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število vseh prenočitev in znesek pobrane turistične takse, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec, na obrazcu Mesečno poročilo, ki je sestavni del tega odloka in ga predpiše pristojni občinski organ.

 

 

Poročilo iz prvega odstavka tega člena so dolžne pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo goste na prenočevanje posredovati vsak mesec, tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.

 

 

4. člen

 

 

Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se uporablja zakon neposredno.

 

 

5. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o turistični taksi v Občini Semič (Uradni list RS, št. 37/97).

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 423-05-01/99-1

 

 

Semič, dne 18. marca 1999.

 

 

Župan

    Občine Semič

    Ivan Bukovec l. r.

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor