Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter sklep in odločbi US v Uradnih listih RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06, 108/09), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04), 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 28. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej

1. člen

V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 39/10) se spremeni trinajsta alineja 2. člena tako, da se po novem glasi:

»– izvajalec je javno podjetje, ki zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Veržej;«

2. člen

Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Občina Veržej zagotavlja javno službo na celotnem območju Občine Veržej v obliki javnega podjetja, s katerim občina sklene pogodbo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3544-1/2010-20

Veržej, dne 8. julija 2010

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor