Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 – odločba US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odločba US, 40/2012-ZUJF) ter 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014), je Občinski svet Občine Kranjska Gora, na 4. redni seji dne 11.2.2015 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRANJSKA GORA

 

1. člen

V Poslovniku občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007) se beseda »tajnik občine« nadomesti z besedami »direktor občinske uprave« v ustreznih sklonih.

 

2. člen

Spremeni se besedilo 1. člena tako, da novo besedilo glasi:

»Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta in način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta.«

 

3. člen

Spremeni se besedilo 2. člena tako, da novo besedilo glasi:

»Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihov članov.«

 

4. člen

Spremeni se besedilo 4. odstavka 21. člena tako, da novo besedilo glasi:

»Vabila s priloženim gradivom se pošlje po elektronski pošti, lahko pa tudi v pisni obliki z redno pošto, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik.«

 

5. člen

Spremeni se besedilo 3. odstavka 23. člena tako, da novo besedilo glasi:

 »Predlog sklepa, ki je bil predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov, ki so do roka oddali svoj glas.«

 

6. člen

V 1. odstavku 29. člena se besedilo: »se seje snemajo na magnetofonski trak oziroma avdio-video zapis« nadomesti z besedilom: » se seje snemajo z ustrezno digitalno tehniko«.

 

7. člen

V 2. in 3. odstavku 30. člena se besedilo: »magnetograma oziroma avdio-video zapisa« nadomesti z besedami: »digitalnega zapisa«.

 

8. člen

V 1. odstavku 54. člena se besedilo: «magnetofonski trak oziroma avdio-video zapis« nadomesti z besedilom: »z ustrezno digitalno tehniko«.

 

9. člen

V celoti se spremeni besedilo Poglavja 7. Delovna telesa sveta, tako, da novo besedilo tega poglavja glasi:

 

»7. Delovna telesa sveta

Splošne določbe

58. člen

Svet lahko ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.     

Komisije in odbori sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

59. člen

Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izmed članov sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.

Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov. Občinski svet imenuje tudi podpredsednika odbora izmed svojih članov. Podpredsednik nadomešča predsednika, če je le-ta odsoten.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

 

60. člen

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Pobudo za razrešitev posameznega člana delovnega telesa lahko občinskemu svetu poda tudi predsednik delovnega telesa.

Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta po postopku, kot je določen za ustanovitev odbora.

 

61. člen

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu občinskega sveta,  na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. 

 

62. člen

Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.

 

63. člen

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega  sveta.

 

Stalna delovna telesa

64. člen

Občinski svet Občine Kranjska Gora ustanovi naslednja stalna delovna telesa:

·      Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Komisija za MVVI),

·      Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,

·      Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

·      Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,

·      Statutarno – pravno komisijo.

 

64 a. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 (pet) članov, ki jih imenuje občinski svet izmed svojih članov.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet praviloma na prvi seji po konstituiranju sveta, najkasneje pa na prvi naslednji seji.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

·      svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,

·      opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,

·      svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanja v občini, ki so v pristojnosti sveta,

·      pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,

·      obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.

 

64b. člen

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ima 7 (sedem ) članov.

Ta odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

 

Odbor je dolžan opraviti obravnavo pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno sporočiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o spremembah in dopolnitvah splošnih aktov mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.

 

64c. člen

»Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ima 7 (sedem) članov.

Ta odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarstva in gospodarskih javnih služb.«

 

64d. člen

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ima 7 (sedem) članov.

Ta odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine ter varstvom okolja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor je dolžan opraviti obravnavo najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno sporočiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o spremembah in dopolnitvah splošnih aktov mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju.

 

64e. člen

Statutarno - pravna komisija ima  5 članov.

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter njunih sprememb in dopolnitev, predloge odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne usklajenosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

 

 

Občasna delovna telesa

64f. člen

Občinski svet lahko ustanovi tudi občasna delovna telesa. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa občinski svet določi število članov delovnega telesa, opravi imenovanje in določi naloge delovnega telesa.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov  ter opravi imenovanje.

 

 

Skupna delovna telesa

64g. člen

Občinski svet in župan lahko ustanovita tudi skupna delovna telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova sestava in naloge.«

 

10. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati in se uporabljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, razen 4. člena, ki se začne uporabljati, ko člani občinskega sveta prejmejo prenosne računalnike.

Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev preneha veljati Odlok o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 104/2009).

 

Štev.: 007-9/2009-2

Datum: 12.2.2015

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor