Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list  RS, št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010-odl. US, 40/212- ZUJF), 21. člena Zakona o graditvi objektov, uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popravek, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-odločba US, 93/2005-ZVMS, 120/2006-odločba US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 20/2011-odl. US, 57/2012) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013), in na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Kranjska Gora, sprejetega na 26. redni seji, dne 19.6.2013, se izdaja naslednji

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine: parc. št. 232/4, 233/2, 234/2, 997/2, 1659/5, 1659/6 in 2073/44, vse k.o. 2171 – Dovje, pri katerih je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah vpisana lastninska pravica Občine Kranjska Gora. Vse navedene nepremičnine predstavljajo odseke cest, ki so po odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011) opredeljene kot občinske ceste.

II.

Pri nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, se v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah vpiše zaznamba o javnem dobru.

III.

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 478-22/2012-14

Datum: 20.6.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor