Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-UPB1), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07 in 54/09) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 7. redni seji dne 17.5.2011 sprejel

ODLOK

o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas (v nadaljevanju: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).

 1. člen

(1) Sistem varstva se organizira kot del enotnega in celovitega sistema v Republiki Sloveniji in zajema programiranje, načrtovanje, organizacijo, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas (v nadaljevanju: občina) so:

- odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,

- preprečevanje naravnih in drugih nesreč,

- obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč,

- izvajanje javne gasilske službe,

- izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje,

- organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč,

- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (osebna in vzajemna zaščita),

- aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,

- odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,

- reševanje in pomoč,

- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje,

- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,

- druge naloge v skladu z zakonodajo.

 1. člen

(1) Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

(2) V občinski pristojnosti je:

- urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem odlokom in zakonom;

- spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;

- zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;

- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;

- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;

- organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;

- organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;

- določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini;

- zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;

- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;

- zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje neprofitnih organizacij in ustanov na področju požarnega varstva,

- določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini;

- mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem zakonom.

(3) Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje z drugimi občinami ter lahko v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

II. DOLŽNOSTI OBČANOV

 

 1. člen

Občani so dolžni dajati materialna sredstva za zaščito, reševanje in pomoč ter se usposabljati in pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.

 

 1. člen

(1) Vsakdo je dolžan osebi, ki je v življenjski nevarnosti ali ji preti nevarnost za zdravje, priskočiti na pomoč, če s tem ne ogrozi svojega življenja ali zdravja.

(2) Če posameznik ni zmožen nuditi pomoči, mora o tem takoj obvestiti ustrezno reševalno službo ali center za obveščanje ali na drug način poskrbeti za pomoč.

 

III. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE

 

 1. člen

Občinski svet Občine Trnovska vas sprejme program in načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri tem upošteva oceno ogroženosti ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja na območju Občine Trnovska vas.

 1. člen

Oceno ogroženosti za območje Občine Trnovska vas izdela občinska uprava, ki pri delu upošteva regijsko oceno ogroženosti Civilne zaščite za Podravje.

 

 1. člen

(1) Z načrti zaščite in reševanja, ki jih izdela občinska uprava oziroma po odločitvi župana gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ob nesreči.

(2) Nosilci izdelave načrtov zaščite in reševanje morajo sprejete načrte zaščite in reševanja javno predstaviti.

IV. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

 

 1. člen

(1) Opazovanje, obveščanje in alarmiranje se izvaja kot enoten sistem, v katerega so vključeni centri za obveščanje, enote in sile zaščite in reševanje, občani, gospodarske družbe in zavodi in vsi, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za zaščito, reševanje in pomoč. Vse podatke, pomembne za zaščito, reševanje in pomoč so vsi, ki z njimi razpolagajo, dolžni brezplačno sporočiti Regijskemu centru za obveščanje.

(2) Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali neposredno izve zanjo.

 

V. ZAŠČITNI UKREPI

 

 1. člen

Zaščitni ukrepi, ki se izvajajo v občini, so:

- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi,

- evakuacija,

- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev,

- radiološka, kemijska in biološka zaščita,

- zaklanjanje in

- zaščita kulturne dediščine.

 1. člen

Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se uveljavljajo pri načrtovanju in urejanju prostora ter naselij in pri graditvi objektov z namenom, da se preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč.

 1. člen

(1) Evakuacija ogroženih in prizadetih občanov se odredi, če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti. Na območjih, kjer je odrejena evakuacija, se morajo občani preseliti v določen kraj v času in na način, kot je to določeno z načrtom zaščite in reševanja oziroma z odločitvijo pristojnega organa.

(2) V primeru naravne ali druge nesreče lahko župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi vodja intervencije ali poveljnik Civilne zaščite.

(3) Preselitev prebivalcev v drugo občino ne sme vplivati na poslabšanje njihovega pravnega statusa.

(4) Občina, na območje katere so prebivalci evakuirani, krije stroške v zvezi z njihovo nastanitvijo in oskrbo ter izobraževanjem, s tem, da ji daje nadomestilo stroškov država oziroma tista občina, iz katere so evakuirani, v obsegu, kot bi jih krili, če do evakuacije ne bi prišlo.

 

 1. člen

(1) Občina Trnovska vas zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživljanje.

(2) Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug ustrezen način.

 

 1. člen

(1) Radiološka, kemijska in biološka zaščita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred učinki jedrskega, kemičnega in biološkega orožja, drugih sredstev za množično uničevanje ter pred posledicami nesreč z nevarnimi snovmi.

(2) Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so namenjeni javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu in skladiščenju živil, zdravil in živinske krme, javni zdravstveni službi ter varstvu in izobraževanju otrok, morajo zagotoviti zaščitna sredstva in izvajati predpisane ukrepe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito.

 1. člen

Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se v občini gradijo zaklonišča in zaklonilniki v skladu s standardi, ki so določeni z zakonom in podzakonskimi predpisi. Zaklonilniki se praviloma pripravljajo v vojnem stanju za zaščito pred ruševinami.

 

 1. člen

(1) Občina Trnovska vas pripravlja in izvaja ukrepe za zmanjševanje nevarnosti ter preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na kulturno dediščino na območju občine.

(2) Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah po potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite, gasilske enote ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.

 

 1. člen

(1) Občina Trnovska vas lahko glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge razmere predpiše posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano požarno ogroženost na svojem območju.

(2) V času razglasitve povečane požarne ogroženosti v naravnem okolju mora občina organizirati požarno stražo.

 

VI. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

 

 1. člen

(1) Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja.

(2) Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi občina, ki lahko v ta namen organizira svetovalno službo.

(3) V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani izvajati naslednje dejavnosti:

- samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč,

- prispevati sredstva in nabavljati opremo za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah in

- izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.

 

VII. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

 

 1. člen

(1) Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v občini obsega:

- prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,

- pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,

- gašenje in reševanje ob požarih,

- reševanje iz ruševin in plazov,

- reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na reki Pesnici in drugih vodotokih,

- reševanje ob velikih nesrečah v prometu,

- reševanje na vodi in iz vode,

- izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, drugih sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi,

- iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah,

- reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega nasilja in

- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka izvajajo:

- enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij;

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;

- enote in službe Civilne zaščite;

- policija;

- Slovenska vojska v skladu z zakonom.

 1. člen

Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo na podlagi sklepa župana in pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom.

 

 1. člen

(1) Javna služba za zaščito, reševanje in pomoč v občini je gasilska javna služba.

(2) Gasilsko javno službo iz prejšnjega odstavka izvaja Prostovoljno gasilsko društvo Biš (v nadaljevanju: gasilsko društvo). Medsebojne obveznosti in sankcije za primer neizvajanja ali neprimernega izvajanja pogodbenih obveznosti so določene v pogodbi.

(3) Gasilsko društvo izvaja naloge varstva pred požarom v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo. Naloge se podrobno opredelijo v pogodbi. Prav tako se v pogodbi opredeli namenska poraba sredstev za PGD Biš in OGZ Trnovska vas-Vitomarci in obveznost izvajanja letne inventure in predaja inventurnih zapisnikov o stanju sredstev in naprav občini.

(4) Občina zagotavlja sredstva za delovanje gasilskega društva v skladu z načrtom varstva pred požari in merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot.

 

 1. člen

Gasilsko društvo pripravlja predlog letnega programa varstva pred požarom, ki zajema letni načrt dela, finančni načrt, dolgoročni načrt nabav opreme oziroma investicij ter drugih vlaganj in usposabljanje in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.

 1. člen

Gasilsko društvo se povezuje v gasilsko zvezo v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo.

 

 1. člen

(1) Gasilsko društvo lahko opravlja svojo dejavnost tudi izven območja Občine Trnovska vas, v drugih občinah, pod pogojem, da se občina, v kateri bodo opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij na podlagi pisnega medsebojnega dogovora o sodelovanju in pomoči na področju varstva pred požari in ob drugih večjih nesrečah.

(2) Gasilsko društvo je lahko na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite aktivirano za intervencijo izven območja občine, za katero je ustanovljeno.

 1. člen

(1) V občini se zagotavlja obveščanje in aktiviranje gasilskega društva v skladu z operativnimi gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskega društva. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskega društva, ki ga potrdi župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti, mora občina predložiti Regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.

(2) Kadar gre gasilsko društvo občine na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora poveljnik gasilskega društva ali vodja intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje.

(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja.

(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.

 1. člen

(1) Nadzor nad opravljanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki lahko pristojnost gasilskega društva ustrezno omeji ali odvzame.

(2) Nadzor nad namensko uporabo dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna nadzorujeta župan in nadzorni odbor.

 1. člen

(1) Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.

(2) Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizaciji iz prejšnjega odstavka tega člena občina sklene pogodbe, s katerimi se določi njihovo sodelovanje in obveznosti ter financiranje dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo redno dejavnost.

 1. člen

(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se organizirajo enote in službe Civilne zaščite, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče zagotoviti z drugimi izvajalci iz tega poglavja odloka.

(2) Vsebino, obseg in način opravljanja nalog, finančna sredstva za opravljanje nalog ter osebo za nadzor nad opravljanjem nalog iz prejšnjega odstavka tega člena določi župan.

 

 1. člen

(1) V okviru Civilne zaščite se za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini organizira in imenuje naslednji organ Civilne zaščite:

- poveljnik Civilne zaščite in njegov namestnik ter štab Civilne zaščite.

Člane in poveljnika civilne zaščite imenuje župan s sklepom.

 

 1. člen

 Občina lahko organizira ekipe za prvo pomoč v dogovoru z Krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas.

 1. člen

(1) Občina zagotovi potrebne zmogljivosti za tehnično reševanje s pogodbami z ustreznimi gospodarskimi družbami s področja gradbeništva, ki imajo potrebne tehnične in druge zmogljivosti.

(2) Ekipa za reševanje na vodi in iz vode občina organizira v dogovoru z gasilskim društvom.

 

 1. člen

Radiološka, kemijska in biološka zaščita se zagotovi v okviru javne gasilske službe.

 

 1. člen

Enota za uporabo zaklonišč se v skladu z uredbo, ki ureja organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, organizira kot služba v povečani nevarnosti napada na državo.

 

 1. člen

(1) Službo za podporo predstavljajo ekipe za oskrbo, za zveze, za psihološko pomoč, za prevoze, za informacijsko in komunikacijsko podporo, za administrativno podporo ter druge potrebe štaba Civilne zaščite v občini.

(2) Število in velikost ekip določi župan glede na ogroženost, vrste možnih nesreč in število in vrsto sil za zaščito, reševanje in pomoč ter glede na možnosti.

Ekipe se organizirajo po potrebi.

 1. člen

Informacijski in logistični center kot del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini organizirata po potrebi.

 

 1. člen

Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah na ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja policija.

 1. člen

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini podeljujejo priznanja in nagrade za hrabra dejanja, ki jih predpisuje župan.

 

VIII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA

 

 1. člen

Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi župan oziroma poveljnik Civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Navedeno velja tudi v primeru, če mobilizacijo odredi Vlada Republike Slovenije.

 

 1. člen

(1) Prostovoljno gasilsko društvo na območju Občine Trnovska vas mora zagotoviti odhod na kraj naravne ali druge nesreče v najkrajšem možnem času.

(2) Zdravstveni dom Ptuj zagotavlja 24-urno pripravljenost za izvoz oziroma odhod enote za pomoč v najkrajšem možnem času po prejemu obvestila o nesreči.

(3) Občina Trnovska vas zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in mobilizacija štaba Civilne zaščite izvede v najkrajšem možnem času.

 

IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA

 

 1. člen

Upravljanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči sta del enotnega procesa, ki zajema množico najrazličnejših dejavnosti, med katere spadajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje.

 

 1. člen

Občinski svet Občine Trnovska vas:

- sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog župana,

- odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč in

- spremlja uresničevanje programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

 1. člen

(1) Župan Občine Trnovska vas:

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- sprejme načrte zaščite in reševanja,

- določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč,

- skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,

- vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

- skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih

- dodeljuje priznanja in nagrade za dosežke na področju zaščite in reševanja v občini in

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakonodaja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, in ta odlok.

(2) Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite občine in štab Civilne zaščite.

(3) Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu poveljniku Civilne zaščite, zlasti za uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.

 

 1. člen

(1) Poveljnik in člani štaba Civilne zaščite Trnovska vas izvajajo osebno in vzajemno zaščito reševanja in pomoči na območju Občine Trnovska vas.

(2) Poveljnik Civilne zaščite opravlja tudi naloge, ki jih določa zakonodaja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, in ta odlok.

(3) Poveljnik Civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.

 

 1. člen

Občinska uprava Občine Trnovska vas opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

- izdela oceno ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in  pomoči,

- izdela program in načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z nacionalnim programom varstva,

- izdela načrt zaščite in reševanja in

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, in tem odlokom.

X. FINANCIRANJE

 

 1. člen

(1) Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira iz občinskega proračuna v skladu s predpisi.

(2) Višino sredstev in namensko porabo sredstev iz prvega odstavka tega člena določi Občinski svet Občine Trnovska vas v proračunu občine.

(3) Sistem varstva se poleg sredstev iz prvega odstavka tega člena financira tudi s pomočjo drugih pridobljenih sredstev (prostovoljni prispevki idr.).

(4) Izvajalci varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo občinski upravi pošiljati načrte financiranja in letna poročila o porabi sredstev iz občinskega proračuna.

 

 1. člen

(1) Fizična ali pravna oseba, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, zaradi katere so nastali stroški nujnega ukrepanja, oziroma povzročila nesrečo, mora pokriti:

- stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,

- stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje in

- stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.

(2) Če je povzročiteljev iz prvega odstavka tega člena več in se ne da ugotoviti delež posameznega povzročitelja, krijejo nastale stroške solidarno.

(3) Za mladoletne povzročitelje iz prvega odstavka tega člena odgovarjajo starši oziroma zakoniti zastopniki.

(4) Sredstva, pridobljena iz naslova vrnitve stroškov nujnega ukrepanja, so namenski prihodki tiste enote oziroma službe, ki je nujno ukrepanje izvršila, in jih lahko uporabi le za svojo dejavnost v skladu s predpisi.

XI. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

 1. člen

(1) Občina Trnovska vas organizira izobraževanje kot neobvezno obliko usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.

(2) Usposabljanje in izobraževanje pripadnikov Civilne zaščite organizira občina v skladu s predpisanimi programi usposabljanja.

(3) Usposabljanje in izobraževanje drugih enot in služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira v skladu z zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom ter v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo.

 

XII. NADZOR

 

 1. člen

Nadzor nad delovanjem občine na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opravlja občinski inšpektor v skladu z zakonodajo.

 

XIII. KONČNI DOLOČBI

 

 1. člen

Za prekrške, storjene na področju varstva pred naravnimi in drugimi  nesrečami, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter določbe drugih zakonov in občinskih predpisov. 

 1. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032/7-2/2011-3s

Datum: 17.5.2011

Alojz BENKO,

Župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor