Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur.list RS št. 86/2010 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007 s spremembami) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 23. redni seji, dne 27.3.2013 sprejel

ODLOK

O NAČINU UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE KRANJSKA GORA IN SUBVENCIONIRANI CENI NAJEMA ZA IZVAJALCE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

 

I.  Splošne določbe

1.  člen

Ta Odlok določa način uporabe javnih športnih objektov, ki so v lasti Občine Kranjska Gora, športnih objektov, ki jih za izvajanje letnega programa športa najame Občina Kranjska Gora, ter subvencionirano ceno za izvajalce letnega programa športa Občine Kranjska Gora.

2.  člen

Javni športni objekti (v nadaljevanju športni objekti), za katere se uporablja ta Odlok so:

·      telovadnica, večnamenska dvorana nad telovadnico in igrišče pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora (s katero upravlja Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora),

·      telovadnica pri vzgojno varstveni enoti v Ratečah, ki je sestavni del Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora (s katero upravlja Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora),

·      telovadnica in igrišče pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana (s katero upravlja Osnovna šola 16. decembra Mojstrana).

Na način in pod pogoji, ki jih določa ta Odlok se oddajajo v najem in uporabo ter obračunavajo cene najema tudi za športne objekte, ki jih Občina Kranjska Gora najame za potrebe izvajanja letnega programa športa. 

3.  člen

Športni objekti se uporabljajo za naslednje namene:

-        izvajanje obveznega vzgojno izobraževalnega programa šolskih in predšolskih otrok,

-        športno dejavnost otrok in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

-        športno rekreacijo klubov in športnih društev iz Občine Kranjska Gora,

-        športno rekreacijo drugih društev in rekreativnih skupin iz Občine Kranjska Gora,

-        športno vadbo in rekreacijo drugih društev, klubov in rekreacijskih skupin,

-        prireditve obeh osnovnih šol iz Občine Kranjska Gora,

-        druge prireditve (športne prireditve, koncerti, zabavnoglasbene prireditve…).

II.  NAČIN ODDAJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV

4.  člen

Športni objekti se lahko oddajo v uporabo:

·      športnim društvom in klubom, ki izvajajo letni program športa v Občini Kranjska Gora,

·      drugim uporabnikom (klubom in društvom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter raznim skupinam za potrebe športnih dejavnosti in organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev).

5.  člen

Pri oddaji športnih objektov imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

1.   Osnovna šola 16. decembra Mojstrana in Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora za izvedbo šolskega pouka športne vzgoje, šolskih tekmovanj in šolskih dejavnosti,

2.   izvajalci letnega programa športa, ki izvajajo programe za otroke in mladino iz Občine Kranjska Gora, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,

3.   izvajalci letnega programa športa, ki izvajajo programe za odrasle iz Občine Kranjska Gora, ki so usmerjeni v vrhunski šport,

4.   drugi klubi, društva in organizirane skupine iz Občine Kranjska Gora, ki izvajajo športno rekreacijo,

5.   športna društva, klubi in organizirane skupine izven Občine Kranjska Gora,

6.   drugi uporabniki.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko upravljavec, po predhodnem soglasju župana, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev širšega pomena, oziroma prodaje dvorane v komercialne namene, uporabnikom odpove posamezne termine uporabe dvorane ali prestavi termine na druge proste termine (če so le-ti na razpolago), in sicer najmanj sedem dni pred odpovedjo termina.

Oddajanje športnih objektov pa nikakor ne sme vplivati na izvajanje obveznih vzgojno izobraževalnih dejavnosti osnovnih šol.

6.  člen

Upravljavec športnega objekta vsako leto, najpozneje do 31. maja, objavi javni razpis za najem oziroma uporabo in koriščenje prostih terminov športnih objektov za naslednje šolsko leto.

Rok za oddajo vlog ne sme biti daljši od 15 dni od objave razpisa.

Na podlagi prejetih vlog pa upravljavec, najkasneje do 31. julija izdela terminski plan uporabe športnih objektov in pripravi pogodbe. 

7.  člen

V postopku oddajanja športnih objektov v najem (oziroma v uporabo) se smiselno uporabljajo predpisi področne zakonodaje.

III.  Način določanja najemnine (uporabnine)

8.  člen

Cena uporabe športnih objektov je oblikovana v skladu s področno zakonodajo.

9.  člen

Najemnina športnega objekta se določi na podlagi cenitve športnih objektov.

Ceno ure (60 min) najema (uporabe) športnega objekta določi upravljavec športnega objekta,

S pogodbo o oddaji stvarnega premoženja v najem pa se določita višina najemnine in obveznosti najemnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge dogovorjene stroške.

10.  člen

Cenik najema (uporabe) športnih objektov za vsako razpisno obdobje pred začetkom razpisnega postopka, po predhodnem soglasju župana Občine Kranjska Gora, potrdi pristojni organ upravljavca.

Cenik se praviloma določi za obdobje od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta. Med letom pa se lahko spremeni, če je v zadnjih treh mesecih rast dejanskih stroškov rednega poslovanja, najnujnejšega vzdrževanja in obratovanja športnega objekta višja od 10%.

11.  člen

Upravljavec lahko, na podlagi pisne potrditve župana, odda športni objekt tudi za druge namene (zabavnoglasbene in kulturne prireditve, razstave in druge komercialne namene). V tem primeru se cena najema (uporabe) oblikuje po tržnih zakonitostih in je lahko višja od cene najema, določene v potrjenem ceniku upravljavca.

IV.  Subvencioniran najem športnih objektov za izvajalce letnega programa športa   

12.  člen

Izvajalci letnega programa športa v Občini Kranjska Gora, ki uresničujejo javni interes v športu, opredeljen v letnem programu športa Občine Kranjska Gora, so upravičeni do plačila subvencije cene najema (uporabe) športnega objekta za njihovo izvajanje letnega programa športa. 

V primeru, da izvajalec letnega programa športa nima poravnanih vseh obveznosti iz naslova uporabe športnega objekta, ni upravičen do subvencionirane cene najema.

13.  člen

Subvencionirana cena najema obsega obratovalne stroške objekta, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, ki so nujno potrebni za obratovanje športnega objekta.

Pri izračunu subvencionirane cene najema se upoštevajo naslednji stroški:

·      električna energija,

·      stroški ogrevanja,

·      voda in komunalne storitve,

·      ptt stroški,

·      pisarniški material in storitve,

·      čistilni material in storitve,

·      stroški zavarovanja objekta,

·      neopredeljeni stroški (10% od zgoraj navedenih),

Višina stroškov se deli s številom ur najema (uporabe) športnega objekta v letu.

V.  Brezplačna uporaba športnih objektov

14.  člen

V skladu s področno zakonodajo upravljavec športni objekt, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik,  lahko odda v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo :

·      osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog, razen javnim podjetjem,

·      nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu (za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene),

·      drugim subjektom, za katere tako določa področna zakonodaja.

Ti uporabniki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi športnega objekta in krijejo obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja ter druge dogovorjene stroške. 

VI.  Druga določila

15.  člen

Na podlagi določil tega Odloka upravljavec z najemniki (uporabniki) sklene pogodbo o najemu (uporabi). Pogodba mora poleg osnovnih podatkov pogodbenih strank ter splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravljavca in najemnika (uporabnika) vsebovati še določilo o odgovorni osebi uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi, ter za varnost uporabnikov in vadbe.

Obvezna priloga pogodbe je tudi veljaven cenik in hišni red, v katerem so določeni osnovni pogoji uporabe športnega objekta in opreme.

V primeru, da najemnik (uporabnik) športnega objekta dvakrat zaporedoma ali dvakrat v zadnjih treh mesecih ne poravna stroška uporabe športnega objekta, je to razlog za takojšnjo odpoved najemne pogodbe.

Tudi v primeru večjih kršitev javnega reda in miru, neustrezni uporabi športnega objekta oziroma opreme, ali ob hujših kršitvah hišnega reda, se lahko najemniku (uporabniku) odpove pogodba o najemu (uporabi) športnega objekta. 

16.  člen

Upravljavec športnega objekta mora zagotoviti vodenje posebne evidence najema (uporabe) športnega objekta, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:

·      naziv uporabnika,

·      odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),

·      čas uporabe,

·      namen uporabe,

·      število udeležencev,

·      podpis trenerja,

·      ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.

17.  člen

Za zavarovanje izvajanja svojih programov mora poskrbeti uporabnik (najemnik) športnega objekta.

18.  člen

Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje športnih objektov v najem (uporabo), upravljavec, ki je javni zavod, porabi za kritje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športnega objekta, investicije in investicijsko vzdrževanje.

Pogodbe o oddaji športnih objektov v uporabo, podatke o prihodkih in porabi sredstev iz  naslova oddajanj športnih objektov v najem (uporabo) upravljavci pošiljajo pristojnemu organu Občine Kranjska Gora dvakrat letno, in sicer do 15. julija in do 15. januarja za preteklo leto.

V primeru negativnega poslovanja s športnimi objekti je upravljavec Občini Kranjska Gora dolžan podati predlog ukrepov. Soglasje k sprejemu ustreznih ukrepov, ki bi vodili k pozitivnemu poslovanju, poda župan. 

VII.  Prehodne in končne določbe

19.  člen

Ta Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin,  uporabljati pa se začne s  1.9.2013.

 

Številka: 007-2/2013-1

Datum: 27.3.2013

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor