Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člen Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) je Občinski svet Občine Zreče na 9. redni seji, dne 30.03.2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE

 

1. člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v javni zavod Vrtec Zreče (Uradni list RS, št. 78/11) se prvi in drugi odstavek 5. člena spremenita tako, da se glasita:

»Straši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, tj. s 1. septembrom, morajo prijavo oddati najkasneje do 15. aprila tekočega leta. Vloge za vpis, ki prispejo po navedenem roku, se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bodo morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom, če na centralnem čakalnem seznamu ni ustreznega novinca.

 Starši že vključenih otrok, ki oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca najkasneje do 15. aprila tekočega leta, imajo prednost pred nesprejetimi otroki, če njihov otrok izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka.«

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0002/2016

Datum: 30.3.2016

 

 

Občina Zreče

 

mag. Boris Podvršnik, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor