Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 13. in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) ter skladno z določbami zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97) in pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82, 22/84) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 10. 1997 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o neprometnih znakih v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se ureja način oblikovanja, postavljanja, vzdrževanja in odstranjevanja neprometnih znakov, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik, naravno znamenitost, obveščajo o napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometom in turizmom in znaki, s katerimi se udeležence usmerja k naseljem, podjetjem, ustanovam ali drugim javnim mestom (v nadaljevanju: neprometni znaki).

 

 

2. člen

 

 

Na območju Občine Črnomelj morajo biti neprometni znaki enotno oblikovani (celostna podoba). Pri oblikovanju je potrebno upoštevati njihov pomen in značilnost prostora, kjer bodo postavljeni.

 

 

Celostno podobo določi strokovna služba občinske uprave, pristojna za okolje in prostor, skladno z določbami tega odloka.

 

 

3. člen

 

 

Za postavitev neprometnih znakov izdaja dovoljenje državni organ, ki je pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja (upravna enota Črnomelj), na podlagi predhodnega urbanističnega mnenja, strokovne službe občinske uprave, pristojne za urejanje prostora in soglasja upravljalca ceste.

 

 

Dovoljenje za postavitev neprometnega znaka je državni organ dolžan po izdaji poslati tudi organu in organizacijam, ki so sodelovale v postopku.

 

 

Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas. Evidenco izdanih dovoljenj vodi strokovna služba občinske uprave.

 

 

4. člen

 

 

Zavezanec za vlogo zaprosi pristojno strokovno službo občinske uprave za postavitev neprometnega znaka.

 

 

K vlogi mora zavezanec priložiti mapno kopijo z označeno lokacijo postavitve, dimenzionirano skico znaka ter dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem ali stavbo.

 

 

Po prejetem urbanističnem mnenju in potrebnih soglasjih, zavezanec zaprosi državni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, za izdajo ustreznega dovoljenja. Ta odloči po postopku, ki velja za pomožne objekte za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.

 

 

5. člen

 

 

Vsi stroški postopka, vključno s soglasji in urbanističnimi presojami so breme zavezanca.

 

 

6. člen

 

 

Vsebina neprometnega znaka mora biti oblikovana in predstavljena tako, da jo uporabnik, ki mu je namenjena lahko prepozna v trenutku in se mora po osnovnih značilnostih jasno ločiti od prometnih znakov.

 

 

Velikost neprometnega znaka ali skupine teh znakov na eni lokaciji mora biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču, preglednosti ceste ter kako drugače vplivati na zmanjševanje varnosti v cestnem prometu. V primeru več uporabnikov iste lokacije objekta je postavljanje skupinskih neprometnih znakov obvezno.

 

 

Neskupinski neprometni znak večji od 1,50 x 0,30 m sme biti postavljen le na funkcionalnem zemljišču objekta, na katerem se uporabnik znaka nahaja. Največja dovoljena velikost posameznega neprometnega znaka na skupinski lokaciji pa ne več kot 1,50 x 0,25 m. Skupna površina skupinskega neprometnega znaka ne sme presegati 3,4 m2 (2,25 x 1,50 m).

 

 

Zgornja kota neprometnih znakov je 3 m od nivoja tal, skupinskega znaka 3,5 m.

 

 

V območju naselja Črnomelj in Kanižarica je dovoljeno v varovalnem pasu cest postavljati tudi prostostoječe reklamne neprometne znake ali obvestila (velike panoje – jumbo panoje velikosti do 12 m2 oziroma 4 x 3 m, reklamne table za večja podjetja in storitve v zvezi s popravilom vozil velikosti do 2 m2 in transparente nad vozišči za oglaševanje prireditev), skladno s posebnim odlokom o oglaševanju.

 

 

7. člen

 

 

Likovna vsebina neprometnega znaka je tridelna. Rob znaka zavzema usmerjevalna puščica in napis oddaljenosti objekta, osrednji del je namenjen imenu, drugi rob pa zavzema simbol (hotel, kamp, kulturna ali naravna znamenitost, ipd.).

 

 

8. člen

 

 

Postavitev neprometnega znaka v varovalnem pasu ceste opravi zavezanec, če upravljalec ceste ne zahteva drugače. Postavitev neprometnih znakov znotraj naselij a izven varovalnega pasu ceste opravlja pooblaščeni izvajalec, če tega občina nima, postavi neprometne znake zavezanec sam.

 

 

Zavezanec mora skrbeti tudi za vzdrževanje in odstranitev neprometnega znaka.

 

 

Stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve neprometnega znaka nosi zavezanec sam.

 

 

9. člen

 

 

Pred izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega znaka je potrebno plačati komunalno takso, v skladu z odlokom o komunalnih taksah v Občini Črnomelj.

 

 

10. člen

 

 

Za neprometne znake, ki so ob uveljavitvi tega odloka že postavljeni na območju Občine Črnomelj in ki ustrezajo kriterijem 6. in 7. člena tega odloka, morajo njihovi lastniki v roku 90 dni po uveljavitvi odloka pridobiti ustrezno dovoljenje iz 3. člena.

 

 

V primeru, da si lastniki že postavljenih znakov dovoljenja iz 3. člena tega odloka ne bodo pridobili v predpisanem roku, bo organ pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka, odredil odstranitev znaka na stroške lastnika in predlagal uvedbo postopka o prekršku v smislu 16. člena tega odloka.

 

 

11. člen

 

 

Neprometne znake odstrani zavezanec, če tega ne stori pa na zahtevo nadzorne službe (12. člen) in na stroške zavezanca pooblaščena oseba oziroma organizacija:

 

 

– iz varnostnih razlogov,

 

 

– ko preneha razlog, zaradi katerega je bil znak nameščen,

 

 

– ko znak ni več primeren, potreben, vzdrževan ali časovno aktualen,

 

 

– če je znak nameščen brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem,

 

 

– če lastnik znaka ne izpolnjuje v odloku ali dovoljenju predpisanih obveznosti (če ne plača takse ipd.).

 

 

12. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni inšpektor in pooblaščene osebe za komunalni nadzor v skladu z odlokom o komunalnem nadzoru.

 

 

13. člen

 

 

Z denarno kaznijo do 180.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik:

 

 

– če postavi neprometni znak v nasprotju z določbami tega odloka,

 

 

– če ne uskladi že postavljenega neprometnega znaka z 10. členom tega odloka,

 

 

– če ne odstrani ali če ovira odstranitev neprometnega znaka (11. člen),

 

 

– če prometni znak ustrezno ne vzdržuje (8. člen),

 

 

– če poškoduje ali uniči z dovoljenem postavljeni neprometni znak.

 

 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

 

 

14. člen

 

 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prejšnjega člena.

 

 

15. člen

 

 

Pooblaščenci za izvajanje tega odloka (12. člen) so pristojni izreči in izterjati denarno kazen v višini 15.000 SIT od storilca takoj, na mestu storitve naslednjih prekrškov:

 

 

– če ne vzdržuje ali če poškoduje neprometni znak (8. člen)

 

 

– če ovira odstranitev brez dovoljenja postavljeni neprometni znak (11. člen).

 

 

16. člen

 

 

Uvedbo postopka o prekrških iz 13. in 14. člena lahko predlagajo pristojni upravni organi, inšpektorji, policija, pooblaščena oseba za komunalni nadzor in prizadeti občani.

 

 

17. člen

 

 

Kolikor s tem odlokom karkoli v zvezi z neprometnimi znaki ni urejeno se smiselno uporabljajo veljavne določbe republiškega predpisa, ki urejajo tovrstno področje.

 

 

Za postavitev neprometnih znakov na in ob državnih cestah se morajo poleg določb tega odloka upoštevati tudi določbe zakona o javnih cestah.

 

 

18. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 343-008/97

 

 

Črnomelj, dne 30. oktobra 1997.

 

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor