Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10 – UPB-2) in na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na seji, dne 7. februarja 2011, sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANOV ODBORA ZA KMETIJSTVO

I.

V Odbor za Kmetijstvo se imenujejo:

Za predsednika:

1.     Tomaž Ferencek, Kobilje 4, Kobilje

            Za člane:

2.     Darko Gjerek, Kobilje 86, Kobilje

3.     Emil Bukovec, Kobilje 106, Kobilje

4.     Irena Kaplja, Kobilje 132, Kobilje

5.     Pavel Bukovec, Kobilje 175c, Kobilje

II.

Odbor obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva in ribištva, pospeševanje proizvodnje hrane, preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, vse predloge aktov iz pristojnosti občine na področju kmetijstva občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

III.

Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine Kobilje.

IV.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 044

Datum: 24. januar 2011

Občina Kobilje

Župan Stanko Gregorec

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor