Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. do 32. čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 25/14), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314 in 101/13 - ZIPRS1415), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 4. redni seji dne 24. 03. 2015 sprejel

 

ODLOK

O TURISTIČNI TAKSI NA OBMOČJU OBČINE RADENCI

 

I.          Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina in oprostitve plačil turistične takse, način porabe sredstev turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, evidenca in poročanje o plačilih in oprostitvah plačil turistične takse, rok za nakazovanje turistične takse in nadzor nad pobiranjem ter izterjava turistične takse.

(2) Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja turizma (v nadaljevanju: pristojni občinski organ), v kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.

 

2. člen

(pojmi)

(1) Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.

(2) Zavezanci za plačilo turistične takse za prenočevanje so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju občine Radenci in izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turisti) v nastanitvenem objektu.   

(3) Za »nastanitveni objekt« se štejejo hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje in drugi objekti, ki so namenjeni za prenočevanje.

(4) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz drugega odstavka tega člena nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turistična taksa). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje.

 

II.        Višina turistične takse

 

3. člen

(izračun višine turistične takse)

Višina turistične takse se določa v točkah in znaša na območju občine 11 točk. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada RS enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo določa Vlada Republike Slovenije.

 

III.      Oprostitve

 

4. člen

(oprostitve in popusti pri plačilu turistične takse)

(1) Plačila turistične takse so oproščeni:

- otroci do 7. leta starosti,

- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,

- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,

- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,

- člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

- (2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:

- osebe od 7. do 18. leta starosti,

- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,

- turisti v kampih.

 

IV.       Postopek pobiranja in odvajanja turistične takse

 

5. člen

(postopek pobiranja in odvajanja turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun Občine Radenci hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. Če je turist oproščen ali delno oproščen plačila turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci – poročilu.

(3) Osebe iz 1. odstavka tega člena morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Radenci – TURISTIČNA TAKSA  št.  0130 0500 3206 292.

 

6. člen

 (evidentiranje in poročanje o turistični taksi)

(1) Osebe iz 5. člena tega Odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti, poleg podatkov, določenih s predpisi o prijavi prebivališča, razvidno tudi število prenočitev posameznega turista.

(2) Osebe iz 5. člena tega odloka so dolžne do 5. dne v mesecu za minuli mesec dostaviti na občino in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število nočitev ter znesek pobrane turistične takse.

(3) Poročilo iz prejšnjega ostavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka. Poročilo mora obsegati: naslov pravne ali fizične osebe, nastanitvenih zmogljivosti, število prenočitvenih gostov, število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter mesec oz. obdobje, na katerega se poročilo nanaša. Mesečno poročilo se lahko posreduje fizično po navadni pošti na naslov Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali po elektronski pošti na naslov obcina@radenci.si.

(4) Mesečno poročilo so osebe iz prejšnjega člena, dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da turistov na prenočevanju ni bilo.

 

V.       Nadzor

 

7. člen

(nadzor nad pobiranjem turistične takse)

(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni organ ter pristojni medobčinski inšpekcijski organ. Glede položaja, pravic, dolžnosti in pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov ter drugih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.

(2) Osebe iz prvega odstavka 5. člena tega Odloka so dolžne pristojnemu nadzornemu organu iz prvega odstavka tega člena omogočiti vodenje ugotovitvenega postopka glede pobiranja in odvajanja turistične takse ter vodenja evidenc.

(3) Pooblaščena uradna oseba iz prvega odstavka tega člena izvaja nadzor nad:

- vodenjem evidence gostov,

- obračunavanjem turistične takse na računih,

- izpolnjevanjem mesečnih poročil,

- pravočasnim oddajanjem mesečnih poročil,

- nakazovanjem turistične takse na račun občine,

- medsebojno skladnostjo evidence gostov, izstavljenih računov in obračunane turistične takse, dejanske zasedenosti kapacitet in vsebine mesečnih poročil.

(4) Osebe iz prvega odstavka 5. čl. tega Odloka oz. njihovi pooblaščenci so dolžni med izvajanjem ugotovitvenega postopka iz drugega odstavka tega člena pooblaščeni uradni osebi omogočiti nadzor ter dati na vpogled listine iz prejšnjega odstavka.

 

8. člen

 (prisilna izterjava turistične takse)

Prisilna izterjava turistične takse se izvaja po postopku, ki ga določa Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Za vodenje postopkov izterjave je odgovoren pristojni občinski organ.

 

9. člen

(poraba turistične takse)

Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v občini Radenci.

 

V.         Kazenske določbe

 

10. člen

(kazenske določbe)

(1) Globe za prekrške v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc, zaračunavanja in odvajanja turistične takse, izrekajo pristojne inšpekcijske službe.

(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:

-  pobira turistične takse skladno s prvim odstavkom 5. člena tega odloka;

- izpolnjuje obveznosti v roku določenem v tretjem odstavku 5. člena tega odloka;

- vodi evidence v skladu s 6. členom tega odloka.

(3) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za vsak prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje:

- če ne poda mesečnega poročila na predpisanem obrazcu;

- če poda pomanjkljivo poročilo o obračunani turistični taksi.

(4) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za vsak prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.

(5) Z globo 250,00 EUR se kaznujeta za vsak prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.

 

11. člen

(druga vprašanja)

Za vprašanja, ki zadevajo turistično takso in jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb določb zakona postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, se neposredno uporabljajo določbe zakona.

 

VII.    Prehodne in končne določbe

 

12. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 in 43/14), z izjemo 3.čl., ki velja do 31.12.2015.

 

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta Odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, razen 3. člen Odloka, ki se uporablja od 1. 1. 2016.

 

Datum: 25.3.2015

Številka: 4101-0002/2015

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan

 

 

PRAVNA OZ. FIZIČNA OSEBA ________________________________________

NASLOV: _________________________________________________________

ŠT. SOB__________,

ŠT. APARTMAJEV_______________,

ŠT. LEŽIŠČ _______

 

ŠT. PRENOČITEV: 1. domače __________, 2. tuje ________, 3. skupaj _______

 

Št. prenočitev po 4. členu Odloka o turistični taksi na območju Občine Radenci

1.     oproščeni plačila turistične takse _________________________________

2.     upravičeni do plačila 50 % turistične takse _________________________

 

Število prenočitev za katere se plačuje polna turistična taksa:  ______________

 

Plačana turistična taksa, nakazana do 25. dne v mesecu za pretekli mesec znaša __________________ €.

 

Opomba:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ime in priimek odgovorne osebe

ž i g

izpisano___________________                                                                                                                                                                                                                                                                                 podpis________________

 

Opomba:

Zavezanec pošlje to poročilo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali po elektronski pošti na naslov obcina@radenci.si.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor