Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04) ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 12. redni seji dne 10. 7. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej

1. člen

V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 39/10, 60/10) se dopolni drugi odstavek 1. člena z naslednjim besedilom:

»Občina Veržej zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo na naslednjih območjih:

– OBMOČJE 1: to so območja, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo na podlagi določb prvega in drugega odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (več kot 5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50. prebivalci) ali povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne vode na dan). Gre za območja, kjer je zagotavljanje javne službe obvezno, in sicer:

območje 1  aglomeracija  ime           naselja

                         aglomeracije        

 

           705           Banovci       Banovci

 

           706           Veržej        Veržej

– OBMOČJE 3: to so območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo ter OBMOČJE 4: to so območja, kjer občina v prihodnosti načrtuje zagotavljanje javne službe oskrbe s pitno vodo, in sicer:

območji    aglomeracija  ime           naselja

3, 4                     aglomeracije        

 

           700           Bunčani       Bunčani.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3544-1/2012-7

Veržej, dne 10. julija 2012

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor