Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Občina Trnovska vas objavlja na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/10, 3/11 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Trnovska vas 2016 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13)

 

Javni razpis

za vrednotenje športnih programov v Občini

Trnovska vas za leto 2016

 

Občina Trnovska vas v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Trnovska vas za leto 2016 razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih programov za leto 2016 v skupni višini 1.615,40 EUR, in sicer posamezno za naslednje vsebine športa:

1. športna rekreacija – 646,20 EUR,

2. športne prireditve – 969,20 EUR.

Izvajalci programov športa pridobijo najprej točke na podlagi razširjenosti športne panoge in na podlagi uspešnosti (kakovosti) športne panoge, ki se prištejejo k skupnim točkam vsake prijavljene vsebine.

POGOJI IN MERILA ZA PRIJAVO

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v občini Trnovska vas,

- da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, če so organizirani v skladu z zakonom o društvih,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti,

- da so registrirani najmanj eno leto.

Vloge morajo vsebovati:

- izpolnjeni obrazec (Razpisna dokumentacija za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas za leto 2016),

- dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alineje.

ROK IZVEDBE

Sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 2016.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci programov športa dvignejo na Občini Trnovska vas v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Trnovska vas.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 8.6.2016, do 12.00 ure, v zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT«, na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

OBRAVNAVA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO IZVAJALCI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/10, 3/11 in 3/13) in sicer v skladu z merili, ki so priloga pravilnika. Pripravljen predlog razdelitve sredstev komisija predloži županu, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 45 dni od dneva, ki je določen za oddajo prijav na javni razpis. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku 8 dni od prejema sklepa.

Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, izvajalec s sklepom zavrže.

Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge. Če izvajalec vloge v določenem roku ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže.

Odpiranje prijav ni javno.

SKLENITEV POGODBE

V roku 8 dni od pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Finančna sredstva se nakazuje upravičencem direktno.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogodbo, občini predložiti dokazila o izpolnjevanju obveznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, v celoti, se jim za ta del programa ne nakažejo finančna sredstva. Če izvajalec do roka, določenega v pogodbi, ne predloži poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa sredstva, prejeta iz proračuna vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite osebno ali na telefonski številki 02 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

Datum: 9. 5. 2016

Številka: 011 1/2016-3JR

 

župan Alojz Benko

Občina Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor