Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07–uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in  79/09), 3., 17., in 45. člena Zakona o prekrških (Ur. list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 139/06 - odl. US, 17/08, (21/08 - popr.), 76/08-ZIKS, 108/09 in 109/09 - odl. US), 2. in 4. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06–uradno prečiščeno besedilo, 49/06–ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO, 70/08 in 108/09), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/06) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/ 07), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 24. maja 2010, sprejel

ODLOK

o javnem redu in miru v Mestni občini Ptuj

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, zagotavljanje varnosti občanov in javnega premoženja, vzdrževanje zdravja in čistoče kraja ter varstva okolja in zunanje podobe kraja. Določijo se pristojnosti občinskih redarjev in občinskih inšpektorjev pri izvajanju nadzora nad izvrševanjem določb tega odloka in globe za kršitve določb tega odloka.

2. člen

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Mestne občine Ptuj, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opravlja ali opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana, oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.

3. člen

Za prekrške storjene po tem odloku so odgovorne pravne osebe, odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki, odgovorne osebe samostojnih podjetnikov ter posamezniki.

 

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Na območju Mestne občine Ptuj je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:

po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle, razen, ko je to izrecno dovoljeno ali določeno,

uživati alkoholne pijače v parkih, na zelenicah, pred prodajalnami, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,

namerno prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje, javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpad, stojala za kolesa ali druge naprave in predmete namenjene za splošno uporabo,

nepotrebno zadrževanje na območju spominskega parka zaradi druženja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače. Prav tako je prepovedano naslanjati se na nagrobne spomenike, postavljati na njih razne predmete, ki kazijo njihov videz, onesnaževati spomenike ali hoditi po grobovih ali grobnicah,

uporaba naprav na plin v naseljenih sredinah, katerih glavni efekt je pok, če se s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti pri drugih ljudeh,

pljuvanje, uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, pločnikih, parkiriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi in rekreaciji občanov ali igri otrok.

 

5. člen

Javni shodi in javne prireditve se morajo izvajati v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05).

 

 

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

 

6. člen

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:

nameščati kakršnekoli naprave ali ovire na vse javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa,

graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost občanov ali s tem kazijo videz kraja,

na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih,

z metanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati varnost ljudi in premoženja,

namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,

puščati na javnih površinah , kjer se odvija kakršen koli promet živali brez nadzorstva, voditi pse brez povodca, ali puščati domače živali, da povzročajo škodo na javnih ali zasebnih površinah,

voditi pse in druge domače živali na zelenice in dvorišča otroških vrtcev in šol ter druga otroška igrišča,

z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi ali pročelje stalnih ali začasnih stacionarnih ali premičnih objektov, ki se nahajajo na javni površini,

uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih ali na drugih javnih površinah,

nepravilno uporabljati igrala v parkih ali naprave na rekreacijskih poteh, kar lahko ima za posledico poškodbo ali uničenje igrala ali naprave, oziroma ogrožanje zdravja drugih oseb,

uporabljati igrala in naprave vsem osebam, ki kažejo očitne znake vinjenosti.

 

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

7. člen

 Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:

metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni,

zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja omejena,

prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob rekah, ribnikih, potokih in studencih, ter na območju virov pitne vode,

zanemariti čistočo stanovanja, delavnice, gospodarskega poslopja ali dvorišča do te mere, da je onesnaženost ali smrad zaradi nečistoče moteč za okolico in zaradi onesnaženosti ali smradu obstaja nevarnost ogrožanja zdravja občanov,

stepati preproge, ali karkoli izlivati ali metati z balkonov in oken,

puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah, zaradi česa mora imeti vodnik psa  pri sebi ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, katero mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja tudi pokazati,

poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih površinah postavljene zabojnike za odpadke ali klopi,

odmetavanje cigaretnih ogorkov, izven za to namenjenih posod ali pepelnikov.

 

V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

 

8. člen

Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:

trgati cvetje v parkih, na zelenicah in cvetličnih koritih ali gredah ali hoditi po zelenih površinah, tam kjer je to z opozorilno tablo prepovedano,

onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, oljem, žagovino, papirjem ali podobnimi snovmi,

opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, poti, ograj, in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz okolice,

puščanje kakršnekoli embalaže ali ostankov hrane in pijače  na piedestalu vseh kulturno- zgodovinskih spomenikov. Prepovedano je s pripombami ali kako drugače motiti in ovirati pri delu turistične vodiče, ki obiskovalcem našega mesta predstavljajo kulturno zgodovinske znamenitosti.

9. člen

(1) Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov.

(2) Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti lokala ali širše okolice lokala.

 

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB ODLOKA

 

10. člen

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka so pristojni občinski inšpektorji in občinski redarji.

(2) Na podlagi tega odloka občinski redar nadzoruje izvajanje določil:

o varstvu javnega reda in miru iz prve, druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee  4. člena,

o varstvu občanov in premoženja iz prve, tretje, četrte, sedme, osme, devete, desete in enajste alinee 6. člena, 

o varstvu zdravja in čistoče iz šeste in sedme alinee 7. člena in

o varstvu okolja in podobe kraja iz prve, druge in četrte alinee 8. člena tega odloka.

(3) Na podlagi tega odloka občinski inšpektor nadzoruje izvajanje določil:

o varstvu občanov in premoženja iz prve, druge, tretje, pete, šeste, sedme, osme, devete in desete alinee  6. člena,

o varstvu zdravja in čistoče iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste in osme alinee  7. člena,

o varstvu okolja in podobe kraja iz  prve, druge in tretje alinee  8. člena in

v zvezi z 9. členom tega odloka.

 

VII. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen

(1) Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik   posameznik, če krši določila prve, druge in tretje alinee 7. člena, odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.

(2) Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila druge alinee 8. člena, odgovorna oseba z globo 250 evrov. 

(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik  posameznik, če krši določila prve, druge, tretje in šeste alinee 6. člena, odgovorna oseba z globo 200 evrov.

(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik  posameznik  če krši določila:

prve alinee  4. člena,

četrte alinee 7. člena,

tretje alinee  8. člena,

9. člena tega odloka.

Z globo 80 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

12. člen

(1) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila prve, druge in tretje alinee 7. člena.

(2) Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila druge alinee 8. člena.

(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila :

tretje alinee 4. člena,

prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, devete in desete alinee 6. člena,

sedme alinee 7. člena.

(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila :

pete in šeste alinee 4. člena,

sedme alinee 6. člena,

pete, šeste in osme alinee 7. člena.

(5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

prve, druge in četrte alinee  4. člena,

osme in enajste alinee  6. člena,

četrte alinee 7. člena,

prve, tretje in četrte alinee 8. člena.

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu v Mestni občini Ptuj

(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/05 in 12/08).

 

14. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 

Številka: 007-6/2010 (5021)

Datum:  24. 5. 2010

 

Dr. Štefan ČELAN, s.r.

župan Mestne občine Ptuj

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor