Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 32., 33. in tretjega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40) ter 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 31. redni seji, dne 19. 6. 2018, sprejel

 

 

ODLOK

o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trnovska vas

 

 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1. člen

2.  

3.  

(vsebina odloka)

 

 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Trnovska vas (v nadaljevanju: občina).

 

 

(2) S tem odlokom se določijo:

 

 

-   dejavnosti, ki so predmet javne službe,

-    

-    

-   območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,

-    

-    

-   pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

-    

-    

-   javna pooblastila koncesionarju,

-    

-    

-   splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,

-    

-    

-   vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,

-    

-    

-   začetek in čas trajanja koncesije,

-    

-    

-   viri financiranja javne službe,

-    

-    

-   način plačila koncesionarja,

-    

-    

-   nadzor nad izvajanjem javne službe,

-    

-    

-   prenehanje koncesijskega razmerja,

-    

-    

-   organ, ki opravi izbor koncesionarja,

-    

-    

-   organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in

-   druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.

-    

-    

 

2. člen

 

 

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

 

 

 

 

II.        PREDMET JAVNE SLUŽBE

III.      

IV.      

 

3. člen

 

 

(storitve, ki so predmet javne službe)

(1) Javna služba obsega naslednje naloge:

1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode,

2. redno vzdrževanje javne kanalizacije,

3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,

4. prevzem in odvoz blata iz malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, na območju izven meja aglomeracije, na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,

5. obdelava blata,

6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,

8. odvajanje in čiščenj padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, pod pogojem, da se navedeno izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture,

10.       obveščanje uporabnikov javne službe,

11.       izdelava programa izvajanja javne službe,

12.       vodenje evidence o izvajanju javne službe,

13.       poročanje o izvajanju javne službe in

14.       priključevanje novih uporabnikov javne službe.

(2) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:

odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali površine iz 9. točke prejšnjega odstavka,

odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

(3) Posebne storitve iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko izvajajo le v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.

 

 

III.      OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

V.        

VI.      

 

4. člen

 

 

(območje izvajanja javne službe)

 

 

Javno službo zagotavlja Občina Trnovska vas v obliki koncesionirane javne službe na celotnem območju Občine Trnovska vas v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom, odlokom o načinu izvajanja javne službe, zakonom, ki ureja varstvo okolja ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

 

 

5. člen

 

 

(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

 

 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

 

 

(2) Uporaba storitev javne službe oz. priključitev na javno kanalizacijo je obvezna pod pogoji, ki jih določa občinski odlok o načinu izvajanja predmetne javne službe, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

 

 

IV.       POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

 

 

 

6. člen

 

 

(pogoji)

 

 

(1) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 

-   da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,

-    

-    

-   da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,

-    

-    

-   da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,

-    

-    

-   da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.

(2) Koncesionar mora za podelitev koncesije, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, koncedentu predložiti program izvajanja javne službe z oceno stroškov.

-    

-    

 

V.         JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

 

 

 

7. člen

 

 

(javno pooblastilo)

 

 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja soglasja, projektne pogoje in soglasja za priključitev na javno kanalizacijo ter soglasja za spremembo ali ukinitev priključkov na javno kanalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

 

 

(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, in sicer:

razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,

investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

(4) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih naprav v skladu s predpisi. Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev občine.

 

 

 

VI.       SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

 

 

 

8. člen

 

 

(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

 

 

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti, sprejetimi na podlagi javnega pooblastila.

 

 

 

VII.      OBSEG MONOPOLA

 

 

 

9. člen

 

 

(obseg monopola)

 

 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka, na območju iz četrtega člena tega odloka, se podeli enemu koncesionarju.

 

 

(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na območju občine.

 

 

 

VIII.    ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

 

 

 

10. člen

 

 

(začetek koncesije)

 

 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.

 

 

 

11. člen

 

 

(trajanje koncesije)

 

 

Koncesija se podeli za obdobje 10 let.

 

 

 

IX.       VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

 

 

 

12. člen

 

 

(viri financiranja javne službe)

 

 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz:

 

 

- plačil uporabnikov storitev javne službe,

 

 

- iz proračuna občine,

 

 

- iz dotacij, donacij in subvencij,

 

 

- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

 

 

X.         NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA

XI.      

XII.     

 

13. člen

 

 

(koncesijska dajatev)

 

 

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.

 

 

(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

 

 

(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.

 

 

(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

 

 

XIII.    NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

XIV.    

XV.      

 

 

 

14. člen

15.

16.

(nadzor)

 

 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo institucijo.

 

 

(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze ipd.), v kataster oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

 

 

(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.

 

 

(4) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.

 

 

(5) Podrobnejši način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

 

 

XVI.     PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

XVII.   

XVIII. 

15. člen

16.

17.

(prenehanje koncesijskega razmerja)

 

 

Koncesijsko razmerje preneha:

 

 

-   s prenehanjem koncesijske pogodbe,

-    

-    

-   z odkupom koncesije,

-    

-    

-   z odvzemom koncesije,

-    

-    

-   s prevzemom javne službe v režijo,

-    

-    

-   v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

-    

-    

17. člen

18.

19.

(prenehanje koncesijske pogodbe)

 

 

(1) Koncesijska pogodba preneha:

 

 

-   po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,

-   z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,

-    

-    

-   z razdrtjem,

-    

-    

-   v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

-    

-    

(2) Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe, odpovedni rok ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe oz. ob odpovedi, se določijo v koncesijski pogodbi.

 

 

18. člen

19.

20.

(odkup koncesije)

 

 

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

 

 

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

 

 

20. člen

21.

22.

(odvzem koncesije)

 

 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, ne glede na določila koncesijske pogodbe:

 

 

-   če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,

-    

-    

-   če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,

-    

-    

-   če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,

-    

-    

-   če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,

-    

-    

-   zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,

-    

-    

-   če koncesionar preneha obstajati.

-    

-    

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.

 

 

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

 

 

 

21. člen

 

 

(prevzem javne službe v režijo)

 

 

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.

 

 

(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.

 

 

XIX.     NAČIN PODELITVE KONCESIJE

XX.      

XXI.    

22. člen

23.

24.

(način podelitve koncesije)

(1)        (1) Koncesija po tem odloku se podeli neposredno družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d. v upravnem postopku, skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.

(2) Na podlagi upravne odločbe iz prejšnjega odstavka občina s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.

 

 

 

XX.      ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

25.

26.

 

24. člen

 

 

(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

 

 

Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo.

 

 

XXI.     ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE

XXII.   

XXIII. 

 

25. člen

 

 

(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

 

 

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.

 

 

XXIV.   DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

XXV.   

XXVI.  

1.         Višja sila

2.  

3.  

26. člen

27.

28.

(dolžnosti in pravice koncesionarja)

 

 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

 

 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.

 

 

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

 

 

2. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

 

 

 

27. člen

 

 

(odgovornost za škodo)

 

 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

 

 

3. Začasen prevzem

 

 

 

28. člen

 

 

(začasen prevzem)

 

 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.

 

 

4. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

 

 

29. člen

30.

31.

(vrsta odgovornosti)

 

 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.

 

 

 

5. Zavarovanje odgovornosti za škodo

 

 

30. člen

31.

32.

(zavarovanje)

 

 

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.

 

 

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.

 

 

XXVII. KONČNA DOLOČBA

XXVIII.           

XXIX.  

32. člen

33.

34.

(začetek veljavnosti)

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

 

 

 

 

Številka: 354 2/2018-2o

 

 

Datum: 19. 6. 2018

__________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                    Alojz BENKO,

                                                                                           župan Občine Trnovska vas

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor