Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8), 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/06), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas, na svoji 17. redni seji, dne 2. 1. 2013, sprejel naslednji

O D L O K

o javnem redu v Občini Trnovska vas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega redu in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče ter varstva okolja, zunanje podobe kraja, ureditev cestnega prometa, ravnanje z zapuščenimi vozili na območju Občine Trnovska vas in določene globe za kršitve določil tega odloka.

2. člen

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Trnovska vas, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.

3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ter posamezniki.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Na območju Občine Trnovska vas je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:

1.     po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem prodaje artiklov, razen, ko je to posebej dovoljeno,

2.     popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. v ali pred prodajalnami, pred šolo, na igriščih, ipd.),

3.     namerno prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje, javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpadke, stojala za kolesa ali druge naprave in predmete za splošno uporabo,

4.     zadrževanje na območju pokopališča zaradi druženja, zabave, kajenja, počitka in uživanja hrane in pijače,

5.     uporaba naprav v naseljenih območjih, katerih glavni efekt je pok, če se s tem povzroči vznemirjanje ali občutek ogroženosti pri drugih ljudeh,

6.     imeti postavljen aktivni klopotec izven časa, določenega v tem odloku. Klopotec se lahko postavi ali aktivira njegovo de­lovanje od 25. julija, z droga pa se mora sneti deset dni po trgatvi, vendar najka­sneje do 31. oktobra. Klopotec, ki ostane na drogu po tem datumu, mora biti za­klenjen, tako da ne povzroča hrupa.

5. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

 

6. člen

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:

1.     nameščati kakršnekoli naprave, ovire, ipd. na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa. Določba se ne nanaša na nameščanje naprav ali ovir na javne ceste, kar že ureja prometna zakonodaja,

2.     graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost občanov ali s tem kazijo videz kraja, 

3.     na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete (npr. steklo, bodeče žice, ipd.), 

4.     s kamenjem ali drugimi nevarnimi predmeti ogrožati varnost ljudi ali premoženja, 

5.     puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih domače živali brez nadzorstva,

6.     voditi domače živali na zelenice in dvorišče šole in vrtca ter druga igrišča, 

7.     z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah ali ob cesti,

8.     prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam javnih objektov, na robnike pločnikov ali jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet,

9.     pustiti greznice, odtočne kanale, vodnjake ipd. odprte ali slabo zaprte, tako da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi

10.  nepravilno uporabljati igrala pri šoli oziroma vrtcu, kar lahko ima za posledico poškodbo ali uničenje igral ali ogrožanje zdravja drugih oseb,

11.  uporabljati igrala iz prejšnje točke osebam, ki kažejo očitne znake vinjenosti,

12.  uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na javnih površinah.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

7. člen

Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:

1.     metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni,

2.     zanemariti čistočo stanovanja, delavnice, gospodarskega poslopja ali dvorišča v taki meri, da je onesnaženost ali smrad moteč za okolico in zaradi tega obstaja nevarnost ogrožanja zdravja občanov,

3.     puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah. Vodnik psa, ki vodi psa po javnih površinah, mora imeti pri sebi ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja pokazati.

V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

8. člen

Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:

1.     trgati cvetje na javnih zelenicah in cvetličnih gredah,

2.     onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, gnojem, gnojevko, žagovino in podobnimi snovmi. Določba se ne nanaša na onesnaževanje javnih cest, kar že ureja prometna zakonodaja,

3.     opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, poti, ograj in drugih objektov ob javnih površinah, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz kraja,

4.     opustiti košnjo na zemljiščih ob javnih površinah in objektih tako, da kazi zunanjo podobo okolice,

5.     odlagati odpadke in kakršnokoli navlako na javne površine in v okolice večstanovanjskih enot.

9. člen

(1) Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov oziroma lokala.

(2) Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti samega poslovnega prostora oziroma lokala ali širše okolice ob lokalu.

VI. UREDITEV CESTNEGA PROMETA

10. člen

(1) Na območju Občine Trnovska vas je ustavljanje in parkiranje prepovedano povsod, kjer to prepovedujejo predpisi o varnosti cestnega prometa in ta odlok.

(2) Na prometnih površinah, kjer je s predpisi ali prometnimi znaki prepovedano ustavljanje in parkiranje, je izjemoma dovoljena dostava v prometu v obratovalnem času lokala, kateremu se vrši dostava. Ustavitev zaradi dostavljanja sme trajati toliko časa, da se blago razloži ali naloži na vozilo. Zaradi dostave v prometu ne sme biti oviran promet drugih vozil.

 (3) Čiščenje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih odpadkov na območju občine je dovoljeno v kateremkoli času med 6. in 22. uro.

(4) Javne prometne površine se lahko z dovoljenjem občinske uprave uporabljajo za postavitev začasnih prodajnih mizic, stojnic, gostinskih vrtov, panojev in podobno.

11. člen

(1) V Občini Trnovska vas so za parkiranje motornih vozil namenjene javne parkirne površine in rezervirane parkirne površine.

(2) Javne parkirne površine so površine, ustrezno označene s prometno signalizacijo kot parkirni prostori, na katerih se ne plačuje parkirnina in parkiranje ni časovno omejeno in parkirne površine, kjer je omogočeno brezplačno in časovno omejeno parkiranje, voznik pa mora označiti čas začetka parkiranja na vidnem mestu na armaturni plošči.

(3) Rezervirane parkirne površine so parkirne površine, označene za parkiranje vozil s posebnim znakom za invalide in površine za avtobuse.

(4) Kolesa je dovoljeno parkirati le na stojalih oz. mestih, namenjenih za parkiranje le-teh in to tako, da ne ovirajo prometa.

VII. RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI

12. člen

(1) Če občinski inšpektor ali občinski redar najde zapuščeno vozilo, ki ogroža ali ovira promet na javni prometni površini ali na cestnem svetu zunaj vozišča, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.

(2) V kolikor ga lastnik v določenem roku ne odstrani, ga občina odstrani na njegove stroške. Pooblaščena uradna oseba mora fotografirati mesto in vozilo, ki se odstranjuje.

(3) Odvoz opravi pooblaščena oseba, ki ga izbere občina v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Izvajalec mora izpolnjevati zakonsko določene kriterije v zvezi z odvozom, hrambo in izdajanjem zapuščenih vozil.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

13. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo.

(2) Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje naslednjih določil na podlagi tega odloka:

-          varstvo javnega reda in miru: prve, tretje, četrte, pete in šeste alineje 4. člena,

-          varstvo občanov in premoženja: 6. člen,

-          varstvo zdravja in čistoče: tretje točke 7. člena,

-          varstvo okolja in zunanje podobe kraja: prve in druge točke 8. člena,

-          ureditev cestnega prometa: 10. in 11. člen.

-          ravnanje z zapuščenimi vozili: prvi in drugi odstavek 12. člena.

(3) Medobčinska inšpekcija nadzoruje izvajanje naslednjih določil na podlagi tega odloka:

-          varstvo javnega reda in miru: šeste alineje 4. člena,

-          varstvo občanov in premoženja: prve, druge, tretje, pete, šeste, devete in dvanajste točke 6. člena,

-          varstvo zdravja in čistoče: 7. člen.

-          varstvo okolja in zunanje podobe kraja: 8. in 9. člen,

-          ureditev cestnega prometa: tretji in četrti odstavek 10. člena,

-          ravnanje z zapuščenimi vozili: prvi in drugi odstavek 12. člena.

(4) Pooblaščeni uslužbenci občinskega redarstva in občinski inšpektorji morajo imeti pri nadzoru službeno izkaznico, ki so jo dolžni na zahtevo stranke v postopku tudi pokazati.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen

(1) Z globo 2500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila prve točke 7. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.

(2) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila:

-          prve in devete točke 6. člena,

-          druge točke 7. člena,

-          druge in tretje točke 8. člena.

Z globo 200 EUR se kaznuje tudi njihova odgovorna oseba.

(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila:

-          prve točke 4. člena,

-          druge, tretje, pete in dvanajste točke 6. člena,

-          9. člena.

Z globo 200 EUR se kaznuje tudi njihova odgovorna oseba.

15. člen

(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

-          prve točke 7. člena,

-          druge točke 8. člena.

(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

-          tretje točke 4. člena,

-          prve, druge, tretje, četrte, devete in dvanajste točke 6. člena,

-          druge točke 7. člena,

-          tretje in pete točke 8. člena.

(3) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

-          prve, pete in šeste točke 4. člena,

-          pete, desete in enajste točke 6. člena,

-          tretje točke 7. člena,

-          prve in četrte točke 8. člena.

(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

-          druge in četrte točke 4. člena,

-          šeste in sedme točke 6. člena.

(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

-          osme točke 6. člena,

16. člen

Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če krši določila tretjega odstavka 10. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 40 EUR.

17. člen

Z globo 120 EUR se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v predpisanem roku iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.

18. člen

Postopki zoper storilce prekrškov po tem odloku se vodijo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.

X. KONČNA DOLOČBA

19.člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/16-2/2013-2s

Datum: 2. 1. 2013

 

 

Alojz BENKO,

 

 

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor