Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Škofja Loka
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja Grenc v Škofji Loki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno cono Virmaše (SO1)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata
Avtentična razlaga kartografskega dela in 11. člena Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata
Avtentična razlaga 7. člena Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata
Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica
Popravek Odloka o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«
Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I – 1. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica
Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za naselje Papirnica
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta Kamnitnik II
Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
Besedilo k Občinskemu lokacijskemu načrtu Kapucinsko predmestje I – 1. faza
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje I – 1. faza
Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I - 1. faza
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kamnitnik II
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta za Obrtno cono Trata
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje
Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1)
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega lokacijskega načrta za del območja Grenc v Škofji Loki
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje - urejevalna celota II
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje - urejevalna celota I., 1. faza
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II
Program priprave občinskega lokacijskega načrta izgradnje infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo primarnega vodovoda Trata–Reteče
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
Odlok o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata
Program priprave občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predlinica, Lokateks, EGP
Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata
Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Grenc (GRE-MB 03, GRE-MB 04, SOB-ID 06) v Škofji Loki
Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
Program priprave občinskega lokacijskega načrta »Za Kamnitnikom« (ŠKL – SE 01) v Škofji Loki
Spremembe priprave programa občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje
Program priprave občinskega lokacijskega načrta industrijske cone Trata
Program priprave občinskega lokacijskega načrta »izgradnje občinske ceste za potrebe industrijske cone severno od železniške proge«
Program priprave občinskega lokacijskega načrta izgradnje infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Vincarje
Program priprave za dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za cestno povezavo Podlubnik–Vincarje
Program priprave občinskega lokacijskega načrta Benetke vis-a-vis
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m
Spremembe programa priprave sprememb in dopolnitev programskih zasnov ter priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka
Program priprave sprememb in dopolnitev programskih zasnov ter priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1)
Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Škofje Loke
Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2 403-1076 Češnjica - Škofja Loka, na pododseku Klančar - Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660
Program priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2-403-1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1-2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
Odlok o ureditvenem načrtu za širitev gramoznice Reteče
Odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki
Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek 1078, R1-210, odsek 1110)
Sklep o razveljavitvi odloka
Program priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki
Program priprave lokacijskega načrta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Škofja Loka
Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica
Odlok o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje občine Škofja Loka
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1-7 LTH – OL – Vincarje
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1-2
Program priprave zazidalnega načrta stanovanjske cone Kamnitnik I
Program priprave za programsko zasnovo in zazidalni načrt za ureditveno območje S2-1b Reteče
Program priprave programske zasnove in zazidalnega načrta stanovanjsko-obrtne cone Virmaše (SO1)
Program priprave ureditvenega načrta Gramoznica Reteče
Sklep o začasni prepovedi parcelacije na območju ZN Kamnitnik
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta starega mestnega jedra Škofje Loke
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1-7 LTH – OL – Vincarje
Program priprave zazidalnega načrta in spremembe programske zasnove za območje stanovanjsko-obrtne cone v Hrastnici
Odlok o ugotovitvi, katere sestavine PIA so v nasprotju s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990
Program priprave lokacijskega načrta regionalne ceste R1-210-1110
Odlok o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1-7 LTH – OL-Vincarje
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1-2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
Sprememba Programa priprave programskih zasnov in lokacijskega načrta za cesto R-319-1100 obvoznica Škofja Loka
Program priprave za ureditveni načrt za zazidalni otok P1-7-LTH-OL Vincarje
Program priprave programskih zasnov in zazidalnega načrta Dolenčev vrt v delu ureditvenega območja SC1 Kapucinsko predmestje, bivša vojašnica
Program priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta povodja Sor (Selške, Poljanske in Sore)
Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314, odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700, odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590
Program priprave programskih zasnov in zazidalnega načrta obrtne cone Trata, v delu ureditvnega območja P1-2 – Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
Program priprave programskih zasnov in lokacijskega načrta za cesto R-319-1110 obvoznica Škofja Loka
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor