Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Lokalna samouprava
 
Sklic zbora občanov v občini
Zbor občanov je neposredna oblika sodelovanja občanov pri odločanju v občini. Občani na zboru občanov v skladu z zakonom ali statutom občine obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo.
 
Razpis referenduma o splošnem aktu občine

Občani občine lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe. Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini.

 
Zahteva za izdajo ali razveljavitev splošnega akta občine ali druge odločitbe iz pristojnosti občinskega sveta ali drugega organa občine

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih organov občine (župana, nadzornega odbora). Pobudo volivcem za vložitev zahteve za izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih organov občine (župana, nadzornega odbora) lahko da vsak volivec. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj petih odstotkov volivcev v občini.

 
Ugovor zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri Občinski volilni komisiji. Ugovor se lahko vloži najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja. Občinska volilna komisija mora o ugovoru odločiti najpozneje četrti dan od dneva glasovanja.
 
Soglasje organizatorju volilne kampanje za plakatiranje

Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi občina. Občina brezplačno, tudi brez plačil komunalne takse zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočiti vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskem vprašanju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor