Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

 

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in iziobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB 5, 101/2007-Odl.US, 36/2008, 22/2009-Odl. US: U-I-205/07-10, 55/2009:Skl. US. U-I-356/07-13, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010 – UPB 1)  je Občinski svet občine Videm na 34. redni seji dne 24.08.2010 sprejel

 

 

PRAVILNIK O KRITERIJIH IN POSTOPKIH ZA SPREJEM OTROK V VRTEC TER O POSTOPKU ZAPOSLOVANJA V VRTCU

 

 

1.člen

 

 

(vsebina pravilnika)

 

 

Ta pravilnik določa postopek za sprejem otrok v vrtec, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.

 

 

2.člen

 

 

Vpis in sprejem otrok

 

 

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

 

 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavjajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

 

 

V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

 

 

Starši otrok s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Videm morajo oddati vlogo za sprejem otrok najkasneje do 30. maja tekočega leta na podlagi objave vpisa novincev. Javni vpis objavi vrtec na oglasni deski vrtca, na svoji spletni strani in na krajevno običajen način.

 

 

3.člen

 

 

Komisija za sprejem otrok

 

 

Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok kot je s 1. septembrom predvidenih prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.

 

 

Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:

 

 

· en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan

 

 

· dva predstavnika vrtca OŠ Videm, ki ju imenuje ravnatelj

 

 

Člani komisije se imenujejo za dve leti.

 

 

4.člen

 

 

Delo komisije

 

 

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do konca junija.

 

 

Komisija obravnava vse vloge na svoji seji v skladu z Zakonom o vrtcih in tem pravilnikom. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red.

 

 

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov navedenih v vlogah pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogah, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov.

 

 

Zapisnik komisije se vodi v skladu s postopkom, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku. Postopek dela komisije vodi pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz ZUP-a.

 

 

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.

 

 

Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

 

 

Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se vanj vpiše:

 

 

· ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,

 

 

· kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,

 

 

· imena članov komisije,vodje komisije in zapisnikarja

 

 

· kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah s 1. 9. tekočega leta; skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec …,

 

 

· sprejete sklepe komisije

 

 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca.

 

 

5.člen

 

 

Kriteriji za sprejem otrok

 

 

Komisija najprej izmed vpisanih otrok izbere otroke s posebnimi potrebami in tiste otroke, za katere so starši priložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.

 

 

Komisija sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.

 

 

Preostale vpisane otroke komisija uvrsti na prednostni vrstni red na podlagi naslednjih kriterijev:

 

 

Zap.št.

Kriterij  

točke

1.

oba starša oz. starš v enoroditeljski družini in otrok imajo stalno

prebivališče v občini Videm

1000

2.

oba starša oz. starš v enoroditeljski družini sta/je zaposlen

600

3.

zaposlen je le eden od staršev ali starš v enoroditeljski družini ni zaposlen

300

4.

Zaposlen ni nobeden od staršev

100

5.

1 otrok v družini je že vključen v vrtec, v katerega se vključuje naslednji

30

6.

Kronološki vrstni red

100-prvi

99-drugi

7.

otrok je že bil uvrščen na čakalni seznam v preteklem šolskem letu

20

 

 

 

6. člen

 

 

Odločitve vrtca na podlagi prednostnega vrstnega reda

 

 

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.

 

 

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na  spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

 

 

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:

 

 

· šifro otroka

 

 

· število točk po posameznih kriterijih 

 

 

· datum vključitve otroka v vrtec

 

 

· sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe.

 

 

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so straši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

 

 

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloči v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

 

 

Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

 

 

O ugovoru odloči svet zavoda z odločbo, ki se vroči staršem po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.

 

 

7. člen

 

 

Pravica do vpogleda v dokumentacijo

 

 

Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo vpogled v zapisnik o sprejemu otrok v vrtec in dokumentacijo, ki je bila podlaga za delo komisije.

 

 

8. člen

 

 

Čakalni seznam

 

 

Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

 

 

Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:

 

 

- šifro otroka

 

 

- število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka

 

 

- sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila, vložijo v vrtec ugovor

 

 

- rok veljavnosti čakalnega seznama

 

 

Otroci iz prednostnega vrstnega reda čakalnega seznama se lahko sprejmejo v vrtec med šolskim letom, če se sprosti mesto v vrtcu.

 

 

9. člen

 

 

Pogodba med starši in vrtcem ter domneva, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec

 

 

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec pošlje poziv k sklenitvi pogodbe k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med starši in vrtcem. V pozivu izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

 

 

V primeru iz drugega stavka prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

 

 

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. Ob vključitvi otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 

 

10. člen

 

 

Izpis otrok iz vrtca

 

 

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi v oddelku vrtca.

 

 

Ob prejemu pisne odpovedi vrtec nemudoma pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

 

 

11. člen

 

 

Objava informacij o prostih mestih in čakalni dobi  na spletnih straneh vrtca

 

 

Vrtec je dolžan na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.  

 

 

DELOVNA MESTA IN ZAPOSLOVANJE DELAVCEV VRTCA

 

 

12. člen

 

 

Delovna mesta v oddelkih vrtca javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Videm se določijo v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi. Ravnatelj zavoda pripravi predlog sistemizacije delovnih mest, v soglasju z ustanoviteljem.

 

 

13. člen

 

 

Na podlagi sistemizacije delovnih mest se objavijo prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev.

 

 

Javni vrtec, ki zaposluje strokovne delavce, mora prosta delovna mesta javno objaviti.

 

 

Vrtec, katerega ustanovitelj je Občina Videm, si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja Občine Videm. Poslovodni organ vrtca mora ustanoviteljici pisno poslati vlogo za izdajo soglasja za objavo prostega delovnega mesta. Ustanoviteljica Občina Videm mora v roku  8 dni na vlogo podati pisno soglasje.

 

 

14. člen

 

 

O izbiri kandidata v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja odloči ravnatelj, ki z izbranim kandidatom sklene pogodbo o zaposlitvi.

 

 

Prehodne in končne določbe

 

 

15. člen

 

 

Z dnem začetka veljave tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin št. 23/2007 in 15/2010)

 

 

16. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin

 

 

Številka: 602-3025/10-00

 

 

Datum: 24.08.2010

 

 

Občina Videm

 

 

Župan Friderik BRAČIČ

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor