Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, s spremembami in dopolnitvami) ter v povezavi z 28. členom Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 – UPB-2, 35/16) je župan Občine Škofja Loka dne 06.11.2017 sprejel naslednji

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

OBČINE ŠKOFJA LOKA

(SPREMEMBA 03)

 

1. člen

Uvodna določba

1)   S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka - sprememba 03 (v nadaljevanju: SD OPN 03), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14-pop. in 46/15-avt.razl., v nadaljevanju: OPN).

 

2. člen

Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb OPN

1)   OPN je stopil v veljavo 06.01.2014. Trenutno že potekata dva postopka sprememb in dopolnitev OPN, in sicer:

·   SD OPN 01, ki se nanašajo na besedilo izvedbenega dela OPN in pomen izrazov;

·   SD OPN 02, ki se nanaša na širitev stavbnih zemljišč v novi industrijski coni Trata in vključuje spremembe strateškega in izvedbenega dela OPN tako v grafičnem kot tudi besedilnem delu.

Nobeden od navedenih postopkov ne obravnava celovito vseh vsebin OPN.

2)   Že v času sprejemanja prvega OPN so se pokazale težnje po spremembi strateškega dela OPN, predvsem na področju prometne infrastrukture in umeščanja novih con za potrebe industrije.

3)   Občina je prejela precej pobud za spremembo namenske rabe prostora iz primarne rabe v stavbno zemljišče. Vključene bodo pobude vse od leta 2008, ko jih ni bilo več možno vključevati v postopek priprave prvega OPN. Pobude so bile že obravnavane v ločenem postopku in iz nadaljnje obravnave so že izločene tiste pobude, ki niso izpolnjevale predpisanih pogojev ter pobude, ki so obravnavane v postopku SD OPN 01 oz. SD OPN 02.

4)   Ker je bila priprava prvega OPN precej dolgotrajna, so se v prostoru zgodila nova dejstva in okoliščine, ki jih ni možno opredeliti zgolj prek besedila izvedbenega dela OPN (v postopku SD OPN 01).

 

3. člen

Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo

1)   SD OPN 03 se nanašajo na celotno območje Občine Škofja Loka.

2)   SD OPN 03 obsegajo:

·   Spremembe besedila in grafičnih prikazov strateškega dela OPN, predvsem na področju prometne infrastrukture in območij širitev za potrebe industrije oz. glede na razvojne potrebe občine.

·   Spremembe namenske rabe prostora na podlagi razvojnih strateških potreb občine, pobud širšega javnega interesa, prejetih pobud občanov in pravnih oseb. 

·   Posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, pogoje umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev.

·   Izboljšanje posameznih določil prostorskih izvedbenih pogojev, načinov urejanja, pogojev glede nezahtevnih in enostavnih objektov, jasnejšo opredelitev posameznih določil, odpravo vsebinskih neusklajenosti med posameznimi členi OPN in ažuriranje določil z dejanskim stanjem v prostoru.

·   Implementacijo strokovnih podlag, izdelanih po sprejetju prvega OPN.

·   Izdelavo novih strokovnih podlag (prometno omrežje občine Škofja Loka, elaborat posegov na kmetijska zemljišča, preveritev možnosti sprememb obstoječih stavbnih zemljišč, predvsem za stanovanja in zelene površine v primarno namensko rabo).

·   Vsebine, s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi.

·   Obravnavo tehničnih popravkov tekstualnega  in grafičnega dela OPN.

3)   Postopek SD OPN 03 se izvede po rednem postopku v skladu z veljavnim zakonom s področja prostorskega načrtovanja in njegovimi podzakonskimi predpisi.

 

4. člen

Način pridobitve strokovnih rešitev

1)   Strokovne rešitve za SD OPN 03 se pridobijo skladno z določili veljavnega zakona s področja prostorskega načrtovanja in spremljajočimi predpisi.

2)   Za pripravo SD OPN 03 se uporabijo obstoječe strokovne podlage, izdelane za potrebe prvega OPN in strokovne podlage, ki so bile izdelane po uveljavitvi prvega OPN.

3)   Dopolni se Urbanistični načrt Škofja Loka in Reteče v konceptualnem delu.

4)   Izdelajo se obvezne strokovne podlage (npr. elaborat posegov na kmetijska zemljišča).

5)   Izdelajo se strokovne podlage prometnega omrežja občine Škofja Loka za potrebe opredelitve namenske rabe prostora (npr. priključek na avtocestno omrežje, navezovalna cesta Trata – Meja, navezava območja Gorajt na severno obvoznico, študija variant za ureditev dostopa do območja urejanja ŠK-42/01). 

6)   Če se v postopku priprave SD OPN 03 izkaže potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se le - te izdelajo tekom postopka.

 

5. člen

Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz

1)   Postopek priprave SD OPN 03 bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje veljavni zakon s področja prostorskega načrtovanja.

2)   Okvirni roki za pripravo OPN so:

 

Faza

Rok

Priprava gradiva za pridobitev posebnih smernic nosilcev urejanja prostora

45 dni po uvedbi izdelovalca v delo

Pridobitev posebnih smernic

v skladu z zakonsko predpisanimi roki (30 dni)

Analiza posebnih smernic

30 dni

Izdelava zahtevanih strokovnih podlag

60 dni

Izdelava osnutka SD OPN 03

40 dni po prejemu strokovnih podlag

Pridobitev prvih mnenj in odločbe pristojnega ministrstva o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

v skladu z zakonsko predpisanimi roki (30 dni +21 dni)

Usklajevanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora

60 dni po prejemu mnenj

Izdelava okoljskega poročila

ni predmet tega postopka

Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 03 in priprava gradiva za prvo obravnavo na Občinskem svetu in javno razgrnitev

60 dni po uskladitvi prvih mnenj in pridobitvi okoljskega poročila

Pridobitev mnenja o ustreznosti OP (če je potrebna)

v skladu z zakonsko predpisanimi roki

Prva obravnava OPN na Občinskem svetu

v skladu s postopkom, ki ga vodi Občina

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 03

najmanj 30 dni

Priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave

60 dni po prejemu vseh pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave

Izdelava predloga SD OPN 03 ter priprava gradiva za pridobitev drugega mnenja

45 dni po potrditvi stališč do pripomb

Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora

v skladu z zakonsko predpisanimi roki (30 dni)

Priprava usklajenega predloga SD OPN 03 ter odločba o sprejemljivosti vpliva načrta na okolje

V skladu z zakonsko predpisanimi roki (30 dni  po uskladitvi z drugim mnenjem nosilcev urejanja prostora)

Druga obravnava in sprejem SD OPN 03 na Občinskem svetu

v skladu s postopkom, ki ga vodi Občina

Izdelava končnega dokumenta

15 dni po sprejemu na seji OS

 

3)   Terminski plan je informativne narave in se lahko, glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta (zahtevnosti obsega in vsebine mnenj in okoljske presoje ter pripomb in predlogov z javne razgrnitve), spremeni.

4)   V primeru zahteve za izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN ter se izvajajo skladno z določili veljavnega zakona s področja varstva okolja in veljavnega zakona s področja prostorskega načrtovanja, posledično pa se spremenijo tudi roki izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev OPN.

 

6. člen

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

1)   Nosilci urejanja prostora, ki v tem postopku podajajo smernice in mnenja:

Za področje razvoja poselitve: 

1.    Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Za področje kmetijstva:

2.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta  22, 1000 Ljubljana

Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:

3.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

4.    Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj

Za področje upravljanja z vodami:

5.    Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Za področje zaščite in reševanja:

6.    Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

Za področje obrambe:

7.    Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Za področje cestnega prometa:

8.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Za področje avtocest:

9.    DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Za področje železniškega prometa:

10. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Za področje trajnostne mobilnosti:

11. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Za področje pomorskega in zračnega prometa:

12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Za področje ohranjanja narave:

13. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

Za področje varstva kulturne dediščine:

14. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

Za področje rudarstva:

15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Za področje energetike:

16. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Za področje blagovnih rezerv:

17. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve,  Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Za področje vojnih in prikritih grobišč:

18. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

Za prenosno elektro omrežje:

19. Eles d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

Za elektro distribucijsko omrežje:

20. Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Za lokalno cestno omrežje:

21. Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odpadkov:

22. Loška komunala, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka

Za področje oskrbe s plinom:

23. Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

Za področje komunikacijskih omrežij:

24. Akos, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, p.p. 418, 1000 Ljubljana

2)   Če se v postopku priprave SD OPN 03 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo tekom postopka.

3)   V skladu z zakonom se osnutek prostorskega akta pošlje ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

 

7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem

1)   Stroške priprave SD OPN 03 nosi Občina Škofja Loka.

 

8. člen

Objava in začetek veljavnosti sklepa

1)   Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3505-0007/2017

Datum: 6. 11. 2017

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor