Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO), 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-UPB1 (Uradni list RS, št. 77/2007, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 in 111/2013) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 7. redni seji dne 23. 9. 2015 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI BENEDIKT

 

1. člen

Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Benedikt.

Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, ki jih Občina Benedikt za ta namen zagotavlja v proračunu občine in se upravičencem razdelijo v skladu s sprejetimi merili na podlagi javnega razpisa.

Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za vzdrževanje in investicije v prostore in objekte ter za nakup osnovnih sredstev in opreme ter spomeniško varstvo.

 

2. člen

Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, ročnodelske, plesne, mažoretne, likovne, fotografske, filmske in literarne dejavnosti.

 

3. člen

Sofinanciranje programov društev na področju kulture v občini Benedikt obsega:

·       redno dejavnost kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, drugih društev, zvez, zavodov in drugih organizacij, ki imajo kulturno dejavnost registrirano kot glavno dejavnost,

·       kulturna dejavnost s področja vzgoje in izobraževanja s programi, ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,

·       izobraževanje strokovnih kadrov in izvedbo izobraževalnih oblik, ki jih organizira društvo z zunanjimi strokovno priznanimi izvajalci, kateri niso člani društva in se nanaša na kulturno dejavnost,

·       kulturne programe in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležbo na revijah in srečanjih.

Dejavnosti, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna so naslednje:

1.   vokalno glasbena in instrumentalno glasbena dejavnost, ki obsega naslednje skupine oziroma sekcije:

·       pevski zbor

·       instrumentalno glasbene skupine

·       pihalni orkester/godba

2.   gledališka in lutkovna dejavnost, ki obsega naslednje skupine oziroma sekcije:

·       gledališke skupine

·       lutkovne skupine

3.   folklorna, ročnodelska, plesna in mažoretna dejavnost, ki obsega naslednje skupine oziroma sekcije:

·       folklorne skupine in skupine ljudskih pevcev

·       ročnodelske skupine

·       plesne in mažoretne skupine

4.   likovna, fotografska in filmska dejavnost, ki obsega naslednje skupine oziroma sekcije:

·       likovne skupine

·       fotografske skupine

·       filmske skupine

5.   literarna dejavnost, ki obsega naslednje skupine oziroma sekcije:

·       literarne skupine

 

4. člen

Izvajanje programov na področju kulturnih dejavnosti se določi z Letnim programom kulture, katerega sprejme Občinski svet Občine Benedikt.

Letni program kulture določa programe, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna ter višino sredstev, potrebnih za njihovo uresničevanje.

Za uresničevanje programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Benedikt se z letnim programom kulture zagotavljajo sredstva proračuna za sofinanciranje vsebin iz 3. člena tega pravilnika.

 

5. člen

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje programov društev na področju kulturnih dejavnosti, lahko kandidirajo:

·       kulturna društva,

·       zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,

·       javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s programi, ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe oziroma ne sodijo v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,

·       društva s področja tehnične kulture (šolski krožki oziroma šole niso upravičeni vlagatelji),

·       samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt, s tem, da samostojni kulturni ustvarjalec s svojim programom ne sme sovpadati s programom društva, v katerega je vključen.

 

6. člen

Pravico do sofinanciranja programov na področju kulturnih dejavnosti na podlagi tega pravilnika imajo izvajalci kulturnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki delujejo na območju občine Benedikt in izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       imajo sedež v občini Benedikt,

·       so registrirani v skladu z zakonom,

·       prijavijo program, ki je predmet razpisa,

·       za prijavljeni program niso oziroma ne bodo dobili sredstev iz naslova druge proračunske postavke proračuna občine Benedikt,

·       program izvajajo na območju občine Benedikt z namenom izvajanja promocije občine Benedikt,

·       imajo poravnane obveznosti do Občine Benedikt,

·       da v letu, v katerem kandidirajo na javni razpis, delujejo najmanj eno leto,

·       imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov,

·       imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih oziroma drugi področni predpisi,

·       vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih dostavijo Občinski upravi poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo prvič,

·       posamezni kulturni ustvarjalci imajo stalno prebivališče v občini Benedikt.

S posameznim programom oziroma prireditvijo s področja kulturnih dejavnosti lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu občine v tekočem letu. Izvajalci ne morejo kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna, v kolikor so za isto vsebino pridobili sredstva na državnih ali mednarodnih razpisih. Izvajalci prav tako ne morejo kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna s programi in prireditvami, katerih organizator je Občina Benedikt.

 

7. člen

Sredstva za sofinanciranje programov društev na področju kulturnih dejavnosti se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Občina Benedikt po sprejemu proračuna občine.

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Benedikt.

Javni razpis je časovno prilagojen postopku priprave in sprejema občinskega proračuna in se izvede po uveljavitvi Odloka o proračunu občine Benedikt za tekoče leto.

 

8. člen

Občina Benedikt bo za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti v tekočem proračunskem letu namenila razpoložljivo kvoto sredstev, ki bodo v proračunu zagotovljena za ta namen.

Programi se bodo sofinancirali do višine v proračunu razpoložljivih sredstev.

 

9. člen

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:

·       navedbo naročnika (naziv, sedež),

·       predmet javnega razpisa oziroma področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,

·       pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji,

·       okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,

·       merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin,

·       rok, do katerega morajo biti predložene vloge – razpisni rok,

·       način dostave vlog,

·       datum odpiranja vlog,

·       rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,

·       določitev obdobja za porabo sredstev,

·       kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo.

Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.

Razpis mora trajati najmanj trideset (30) dni.

 

10. člen

Za postopek javnega razpisa župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo za vsako proračunsko leto posebej.

V primeru, da je član komisije predstavnik ali član društva, ki kandidira na javnem razpisu za sofinanciranje programov društev na področju kulturnih dejavnosti, se pri obravnavi in vrednotenju predmetne vloge, le-ta izloči iz postopka obravnave.

 

11. člen

Komisija opravi odpiranje prispelih vlog v roku, ki je določen v javnem razpisu.

Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika.

Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prispetja.

O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati:

·       kraj in čas odpiranja vlog,

·       imena navzočih članov komisije,

·       ugotovitve o (ne)pravočasnih, (ne)ustrezno označenih in (ne)popolnih vlogah,

·       podpise vseh članov komisije.

Komisija preda vloge skupaj s podpisanim zapisnikom občinski upravi.

 

12. člen

Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali neustrezno označene.

Zoper sklep lahko prijavitelj v roku osem (8) dni od prejema sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan Občine Benedikt. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v razpisu.

Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to določa javni razpis.

 

13. člen

Občinska uprava mora v roku osem (8) dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog se določi v pozivu.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu za dopolnitev ne dopolnijo, se s sklepom občinske uprave zavržejo.

V primeru, da popolna vloga ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena tega pravilnika, se le-ta s sklepom, ki ga izda občinska uprava, zavrne.

 

14. člen

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega pravilnika, ter jih oceni (točkuje) na podlagi meril in kriterijev, ki so priloga in sestavni del tega pravilnika.

Komisija izračuna vrednost točke tako, da okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, deli s skupnim številom točk, ki so jih dosegli prijavitelji. Vrednost točke nato pomnoži s številom točk, ki jih je dosegel posamezni prijavitelj ter pripravi predlog sofinanciranja prijavljenih programov, pri čemer maksimalni znesek sofinanciranja posameznega programa znaša 85 % stroškov programa.

O pregledu in oceni se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog sofinanciranja programov.

Predlog sofinanciranja se predloži občinski upravi, ki izda sklepe o sofinanciranju programov. Zoper sklep se lahko v roku osem (8) dni od prejema sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan Občine Benedikt. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je bila pritožba vložena.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

15. člen

Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju programov, občinska uprava izbranim prijaviteljem pošlje pogodbe o sofinanciranju in jih pozove k podpisu le-teh.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku, ki ga določi občinska uprava, sicer se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec Občini Benedikt pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.

 

16. člen

Obvezne sestavine pogodbe so:

·       pogodbene stranke (naziv, naslov, matična številka, davčna številka, številka računa, zastopnik),

·       predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv pogodbenega dela, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja programa in posameznih programskih sklopov,

·       trajanje pogodbe,

·       rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,

·       navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko,

·       način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov,

·       določilo, po katerem mora prejemnik sredstev ob njihovi nenamenski porabi, le-ta vrniti na račun Občine Benedikt skupaj z zakonitimi obrestmi,

·       določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,

·       druge medsebojne pravice in obveznosti,

·       datum in podpis.

 

17. člen

Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev programov, ki so prejeli sredstva iz občinskega proračuna.

 

18. člen

Izvajalec je dolžan obvestiti Občino Benedikt o spremembi okoliščin, ki utegnejo kakor koli vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

 

19. člen

Izvajalec je dolžan Občini Benedikt predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe ter vsa ostala poročila in dokazila, ki so določena v pogodbi, in sicer skladno z roki, določenimi v pogodbi.

 

20. člen

Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov društev na področju kulturnih dejavnosti so podlaga za odločitev o izbiri programov za sofinanciranje in odločitev o višini sofinanciranja posameznih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Benedikt, ter so obvezni in sestavni del tega pravilnika.

 

21. člen

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu Občine Benedikt namenjena za sofinanciranje programov društev na področju kulturnih dejavnosti, in skupnega števila točk, ki so jih dosegli prijavitelji s prijavljenimi programi. Vrednost točke določi oziroma izračuna komisija.

 

22. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2013).

 

23. člen

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 61001-1/2015-8

Benedikt, 24. september 2015

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Priloga:

Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju kulturnih dejavnosti

 

MERILA IN KRITERIJI

ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI

 

Pri izbiri programov in prireditev, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednji osnovni kriteriji:

·       redno in kvalitetno delo društva,

·       kakovost predlaganega programa, v kolikor društvo priloži strokovno oceno nastopa (nastopi na revijah),

·       programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika,

·       prireditve in drugi programi, ki jih sofinancira ali v celoti financira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz naslova občinskega dela financiranja, se ne morejo še dodatno sofinancirati iz sredstev proračuna,

·       za samostojne prireditve se štejejo vse prireditve, organizirane in izvedene na območju občine Benedikt,

·       programski stroški so vezani na izvedbo programa (note, instrumenti, oblačila/noše, scena, rekviziti, tehnična oprema, programski listi, ozvočenje, honorar mentorju, strokovna literatura, izdelava tiska in gradiv, članarina v združenjih,  izdaja CD ipd.),

·       materialni stroški predstavljajo stroške administracije (pisarniški material),

·       kot dokazilo upravičenih izdatkov za programske in materialne stroške se upoštevajo računi za izvršene storitve in dobave blaga,

·       vrednoti se samo aktivne člane (člani aktivno delujočih kulturnih skupin),

·       kot koncert se upošteva vsaj 60 minutna prireditev, izvedena za javnost (koncert zbora, koncert godbe, …),

·       kot predstava (celovečerno gledališko delo) se upošteva samostojna predstava v dolžini najmanj 45 minut, v primeru lutkovne skupine najmanj 20 minut,

·       kot prireditev se upoštevajo tudi: proslave, srečanje skupin pevcev in ljudskih pesmi, prikaz ljudskih običajev, razstave, predstavitev CD-jev ali brošure, literarni večer, revija cerkvenih pevskih zborov ipd.,

·       za javni nastop na prireditvi, ki poteka v občini Benedikt, se šteje prireditev, namenjena širši javnosti, z dokazljivo javno objavo,

·       promocijski material (CD, video, DVD, knjiga, zbornik, brošura) mora biti izdan v seriji s pridobljenimi pravicami institucij npr. NUK, SAZAS, IPF ipd.,

·       opravljanje dejavnosti na neprofitni osnovi pomeni, da dejavnosti in programu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine ne prejemajo plačila.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor