Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 57. člena in v povezavi s 56.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 –UPB, 87/12) je župan Občine Bled sprejel

 

SKLEP

O DOPOLNITVI SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE BL-27 SELIŠE NA BLEDU

 

1.  S tem sklepom se dopolni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu, ki ga je župan Občine Bled sprejel dne 20. 9. 2017 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 45/2017 (v nadaljevanju Sklep).

 

2.  Za zadnjim stavkom 2. točke Sklepa, ki opredeljuje pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN, se doda novo besedilo, ki se glasi: »Vzporedno s spremembami in dopolnitvami OPPN poteka postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (OPN) kot nadrejenega akta, s katerim je predvideno črtanje usmeritve za pripravo OPPN, skladno s katero je podana omejitev povečevanja prostornine za objekt podjetja Kovinska Bled v FE C. S predvideno spremembo in dopolnitvijo OPN, katere sprejem se načrtuje pred predmetno spremembo in dopolnitvijo OPPN, bo izkazana skladnost predlagane spremembe z nadrejenim aktom OPN.«

 

3.  Za zadnjo alineo 3. točke Sklepa, ki opredeljuje predmet sprememb in dopolnitev OPPN, se doda nova 6. alinea, ki se glasi: »Sprememba pogojev za posege in oblikovanje objektov v FE C.«

 

4.  Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Bled ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3505-1/2017-9

Datum: 9. 11. 2017

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor