Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 14. člena Odloka o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 17/2009), in 28. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011 in 17/2014), sprejme župan Občine Lovrenc na Pohorju, dne 15.04.2014

 

PRAVILNIK

O DELU KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ

OBČINE LOVRENC NA POHORJU

 

I.       Splošne določbe

 

1. člen

S tem pravilnikom se v skladu z Odlokom o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju določa delo Komisije za podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: komisija), s katerim se podrobneje opredelijo kriteriji za dodeljevanje občinskih priznanj, postopki zbiranja predlogov, sodelovanje s strokovnjaki na posameznih področjih, način odločanja in vročanja priznanj in način vodenja evidenc podeljenih priznanj.

 

2. člen

Komisijo ustanovi Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju in deluje v okviru svojega delovnega področja. Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v  nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. Mandat članov komisije se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.

 

II.      Delo komisije

 

3. člen

Komisijo sklicuje in vodi predsednik/predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) komisije, ki ga izvolijo in potrdijo člani komisije. Predsednik predstavlja komisijo, zastopa njena mnenja, stališča in predloge na občinskem svetu.

Prvo sejo komisije skliče župan.

Pri sklicevanju sej, zbiranju predlogov za podelitev priznanj, pripravljanju gradiv za seje, pripravi zapisnika, realizaciji sklepov komisije in drugih nalogah, pomaga predsedniku komisije pooblaščeni strokovni delavec občinske uprave.

 

4. člen

Predsednik komisije skliče sejo tudi na pobudo in predlog občinskega sveta ali župana Občine Lovrenc na Pohorju in na pobudo članov/članic ( v nadaljevanju: član) komisije.

 

5. člen

Vabilo in gradivo za sejo delovnega telesa morata biti poslana članom komisije najmanj tri (3) dni pred sejo komisije, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

 

6. člen

Komisija lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njenih članov. Komisija sprejema svoje odločitve - mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov članov. Glasovanje v komisiji je javno.

V primeru, da sta na seji komisije prisotna samo dva člana, lahko odločata o podanih predlogih in sklepih, odsotni član ima pravico  podati pisno opredelitev na predlagane predloge in sklepe, po predhodnem soglasju o pisni opredelitvi predsednika komisije.

 

7. člen

O sejah komisije je potrebno pisati skrajšan zapisnik, ki  ga komisija  potrdi na naslednji seji. Za pisanje zapisnika je zadolžen strokovni delavec iz občinske uprave.

 

III.    Postopek podeljevanja priznanj Občine Lovrenc na Pohorju

 

8. člen

Komisija enkrat letno, najkasneje do 1. aprila tekočega leta, objavi javni razpis v sredstvih javnega obveščanja oz. na krajevno običajen način, s katerim povabi predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj občine. Rok za podajanje predlogov na podlagi javnega razpisa ne sme biti krajši od 15 dni.

Predlog mora predlagatelj predložiti v pisni obliki. Utemeljitev predloga mora biti konkretna, s poudarkom na posebnih zaslugah, zaradi katerih se posameznika, podjetje, zavod ali drugo organizacijo, skupnost, organ in društvo predlaga za eno izmed priznanj.

 

Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, organi, društva, skupine in posamezniki. Predloga za podelitev priznanja občine ne more vložiti predlagatelj zase.

Komisija pripravi končne predloge za podelitev priznanj z obrazložitvijo na podlagi oblikovanih kriterijev in jih predloži v odločanje občinskemu svetu.

Javni razpis mora vsebovati:

·       poziv za predložitev predlogov predlagateljev,

·        pogoje za podeljevanje priznanj,

·        rok za predložitev predlogov in naslov, na katerega predlagatelj posreduje predlog,

·       kriteriji po 1. odstavku 10. člena tega pravilnika (brez točkovnega sistema).

Komisija obravnava le tiste predloge, ki so bili prejeti v razpisanem roku. Če ima predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za odločanje, opozori predlagatelja, da le-te v roku osmih (8) dni odpravi.

 

9. člen

Komisija, pooblaščeni delavec občinske uprave in vsi ostali, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj, ne smejo dajati informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih za podelitev priznanj, do potrditve predloga sklepa komisije na seji Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju.

 

10. člen

Komisija na svojih sejah obravnava podane predloge za podelitev priznanj in ugotavlja ali so dosežki predlaganega kandidata izredni in pomenijo prispevek k razvoju oziroma promociji občine v taki meri, kot predvideva Odlok o prazniku in priznanjih občine Lovrenc na Pohorju. Komisija predloge točkuje po naslednjih kriterijih:

 

Vrsta priznanja

točke

Opomba

Zlati grb

50 - 60

 

Srebrni grb

35 - 45

 

Bronasti grb

20 - 30

 

 

a)   pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine

·       nima pomena                                           0 točk

·       povprečen                                               5 točk

·       nadpovprečen                                        10 točk

·       izjemen                                                 15 točk

b)   prispevek k promociji občine

·       nima prispevka                                        0 točk

·       v regiji                                                    5 točk

·       v državi                                                 10 točk

·       v tujini                                                   15 točk

c)   prispevek ima pomen

·       nima pomena                                           0 točk

·       za ožji del občine                                      5 točk

·       za lokalno skupnost                                10 točk

·       za državo                                               15 točk

d)   objava prispevka v medijih                         

·       ni objave v medijih                                   0 točk

·       v lokalnih sredstvih obveščanja                 5 točk

·       v nacionalnih sredstvih obveščanja          10 točk

·       v strokovni literaturi                               15 točk

Postopek razpisa in dokončno oblikovani predlogi komisije morajo biti zaključeni najkasneje deset (10) dni pred sejo občinskega sveta, na kateri se obravnava podelitev priznanj. Predvideni datum seje občinskega sveta mora predsedniku komisije posredovati strokovni sodelavec občinske uprave, ki sodeluje pri administrativnih delih komisije.

 

11. člen

Pred odločanjem o predlogih za priznanja lahko komisija pridobi mnenja o predlogih od neodvisnih strokovnjakov na posameznih področjih, kateri so lahko vabljeni na sejo komisije ali podajo na poziv komisije pisno mnenje.

 

12. člen

Komisija,  na podlagi kriterijev točkovanja, predlaga kandidata/kandidatko, ki je dobil/a najvišje število točk. Komisija sprejme sklep o predlogu za podelitev občinskega priznanja. Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu in širšo utemeljitev.

 

13. člen

V primeru, da so posameznik, podjetje, zavod, skupnost, organ, društvo ali druge organizacije predhodno že prejeli katero izmed priznanj, pri obravnavi predlogov komisija obravnava le zasluge, dosežene po podelitvi predhodnega priznanja.

 

IV.     Podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju

 

14. člen

Priznanja občine Lovrenc na Pohorju podeljuje župan občine. Priznanja se podelijo na svečan način na slavnostni seji Občinskega sveta občine Lovrenc na Pohorju.

 

V.      Način vodenja evidnce podeljenih priznanj Občine Lovrenc na Pohorju

 

15. člen

O podeljenih priznanjih in nagradah Občine Lovrenc na Pohorju vodi občinska uprava evidenco v posebnih vpisnikih. V evidenco se vpišejo podatki o:

·       letu podelitve,

·       dobitnikih občinskih priznanj (ime, priimek oziroma firma, naslov),

·       predlagatelju,

·       sklepu občinskega sveta.

 

VI.     Končne določbe

 

16. člen

Z dnem pričetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delu komisije za podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 15.03.2010.

 

17. člen

Ta pravilnik prične veljati z dnem podpisa župana. Pravilnik se objavi v katalogu informacij javnega značaja Občine Lovrenc na Pohorju.

 

Številka: 0075-0013/2014

Datum: 16.04.2014

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor