Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

RAZPIS

PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA

JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA d.o.o. GORNJI GRAD

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad, na podlagi 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 08/16) in 28. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad, razpisuje prosto delovno mesto direktorja Javnega komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad. 

 

1.         Na razpis se lahko prijavi vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

·       je že član drugega organa vodenja ali nadzora podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad, razen direktorja,

·      je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, če še ni minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,

·       ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

·       je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Kandidat ali kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) mora prijavi na razpis priložiti pisno izjavo, da v zvezi z njim ne obstajajo omejitve iz prejšnjega odstavka ter pisno potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.

 

2.         Kandidat mora, poleg pogojev iz 1. točke, izpolnjevati še naslednje pogoje:

·       da ima najmanj višje šolsko izobrazbo,

·       da ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih mestih,

·       da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz  dosedanjih zaposlitev,

·       da je državljan RS,

·       da ima opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka,

·       da aktivno obvladuje slovenski jezik,

·       da ima znanja ter kompetence v govorni in slušni ter pisni in bralni komunikaciji v vsaj enem svetovnem jeziku (angleščina/nemščina) najmanj nivoja B2 po lestvici Sveta Evrope,

·       da pozna področje delovanja podjetja,

·       da zna pri delu učinkovito uporabljati sodobno informacijsko-telekomunikacijsko   tehnologijo, zlasti pisarniški programski paket MS Office ter da zna samostojno pridobivati informacije iz različnih splošnih in namenskih virov svetovnega spleta,

·       da ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B.

 

3.         Kandidat mora listinsko dokazati izpolnjevanje pogojev iz prve, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka, izpolnjevanje ostalih pogojev pa mora izrecno zatrditi v predloženem pisnem življenjepisu, ki mu lahko priloži tudi druga listinska dokazila, če jih poseduje (npr. tudi za morebitna dodatna znanja).

Kandidat naj pri izkazovanju izpolnjevanja pogoja delovnih izkušenj na vodilnih mestih izrecno navede delovno mesto z opisom vrste in obsega delovnih nalog na delovnem mestu ter navede časovno obdobje zasedbe posameznega delovnega mesta. 

 

4.         Kandidat mora k prijavi na razpis, poleg izjave in potrdila iz drugega odstavka 1. točke tega razpisa, priložiti tudi naslednja dokazila:

·       dokazilo o izobrazbi v obliki fotokopije diplome ali potrdila o uspešnem zaključku izobraževanja (fotokopija mora biti overjena na upravni enoti),

·       dokazilo o opravljenem izpitu iz splošnega upravnega postopka (fotokopija mora biti overjena na upravni enoti),

·       potrdilo o državljanstvu,

·       življenjepis v formatu Europass, v katerem izrecno navede in opiše znanja in kompetence iz druge, tretje ter šeste do desete alinee prvega odstavka 2. točke tega razpisa,

·       program dela podjetja, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev (največ 2 strani).

 

5.         Delovno razmerje bo s kandidatom sklenjeno za mandatno obdobje štirih let, s polnim delovnim časom.

Kandidati, ki ob prijavi ne bodo v celoti ravnali v skladu z zahtevami iz 1. do 4. točke razpisa, ne bodo uvrščeni na listo kandidatov, s katerimi bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Gornji Grad opravila izbirni postopek. Nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek in bodo kandidatom vrnjene na njihov naslov. O neuvrstitvi v nadaljnji postopek se kandidatov ne bo obveščalo.

Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v 8-ih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obveščeni o izbiri oziroma neizbiri, po elektronski pošti, na izbrani naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil delodajalca za namen obveščanja o zaključku izbirnega postopka.

Rok za vlaganje prijav je 19. 1. 2018. Za pravočasne se štejejo tudi prijave, ki bodo na ta dan oddane priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu Občine Gornji Grad, na naslov: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, s pripisom »Razpis za direktorja Komunale d.o.o. Gornji Grad – Ne odpiraj«.

Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko dobite na sedežu Občinske uprave Občine Gornji Grad, tel. št. 03/839 18 50.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Petek Klemen, l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor