Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Občinski svet Občine Škofja Loka je na podlagi 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16 in 44/16) ter četrtega in petega odstavka 11. člena v zvezi s 16. členom Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, 11/13 – uradno prečiščeno besedilo in 35/2016) na svoji 19. redni seji dne 19. januarja 2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠKOFJA LOKA

 

1. člen

V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 8/07, 69/12, 11/13, 35/15) se v prvem členu doda nov odstavek, ki se glasi:

»V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«

 

2. člen

V tretjem odstavku 2. člena se črta besedna zveza »občinskemu svetu in«.

 

3. člen

Zadnji stavek v drugem odstavku 3. člena se premesti na začetek istega člena tako, da postane prvi odstavek.

Odslej drugi odstavek 3. člena se spremeni in se poslej glasi:

»Občinska uprava izvaja določeno politiko in izvršuje Zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte občinskega sveta in župana, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena, ter odgovarja za stanje na teh področjih in opravlja druga strokovna in administrativna dela za potrebe občinskega sveta in pomoč nadzornemu odboru.«

 

4. člen

Spremeni se prvi odstavek 8. člena tako, da se glasi:

»Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:

·       Kabinet župana,

·       Oddelek za splošne zadeve,

·       Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo,

·       Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje,

·       Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo,

·       Oddelek za družbene dejavnosti,

·       Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo.«

Spremeni se tretji odstavek 8. člena tako, da se odslej glasi:

»V okviru Oddelka za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo deluje režijski obrat kot notranja organizacijska enota, ki opravlja naloge v skladu z odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka.«

 

5. člen

V prvem odstavku 10. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Župan je pristojen tudi za izdajo drugih internih aktov iz področja delovanja občinske uprave.«

 

6. člen

18. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:

»18. člen

Kabinet župana opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

·       protokol in stike z javnostjo,

·       mednarodno sodelovanje,

·       pokroviteljstvo, priznanja in simbolične nagrade.«

 

7. člen

Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:

»19. člen

Oddelek za splošne zadeve opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

·       zagotavljanje dela glavne pisarne,

·       informacijski sistem občinske uprave,

·       zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, civilno zaščito in gasilstvo,

·       vodenje administrativno tehničnih zadev za potrebe delovanja Občinskega sveta,

·       strokovno pomoč krajevnim skupnostim,

·       vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov za potrebe delovanje občinske uprave,

·       ravnanje s premičnim premoženjem za potrebe delovanja občinske uprave,

·       zagotavljanje administrativne in tehnične pomoči ostalim oddelkom.«

8. člen

Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:

»20. člen

Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

·       oskrbo s pitno vodo,

·       odvajanje in čiščenje odpadne vode,

·       ravnanje s komunalnimi odpadki,

·       urejanje in čiščenje javnih površin,

·       pogrebno in pokopališko dejavnost,

·       dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,

·       izvrševanje nalog s področja energetike,

·       upravljanje in varstvo prometne infrastrukture ter prometno varnost,

·       režijski obrat.«

 

9. člen

21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»21. člen

Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

·       nudenje pravne pomoči drugim oddelkom občinske uprave,

·       vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji,

·       kadrovske zadeve,

·       evidenca nepremičnin,

·       pravni promet z nepremičninami,

·       predkupno pravico,

·       upravljanje z občinskimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori,

·       odmero komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in občinskih taks,

·       izdajo soglasij za prireditve, zapore cest in podaljšanja obratovalnih časov gostinskih lokalov,

·       programe komunalne opremljenosti in pogodbe o opremljanju,

·       denacionalizacije,

·       izvedbo lokalnih volitev.«

 

10. člen

22. člen se črta.

 

11. člen

V 23. členu se besedilo spremeni tako, da se odslej glasi:

»23. člen

Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

·       vodenje postopkov za pripravo in sprejem občinskih prostorskih aktov in priprava strokovnih podlag ter priprava smernic za izdelavo občinskih in državnih prostorskih aktov,

·       izdelava potrdil iz uradnih prostorskih evidenc,

·       sodelovanje v postopku izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj,

·       varovanje in obnova spomenikov kulturne dediščine, 

·       pripravo programov varstva okolja, poročila o stanju okolja in študij ranljivosti okolja za območje občine,

·       izvajanje upravnih in strokovnih nalog s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

·       nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,

·       načrtovanje energetike,

·       izvajanje nalog občinskega redarstva, ki je tudi prekrškovni organ.«

 

12. člen

24. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:

»24. člen

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

·       upravne in strokovne naloge na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, mladih, izobraževanja odraslih, športa in raziskovalne dejavnosti,

·       zagotavljanje opravljanja javnih služb na področju družbenih dejavnosti,

·       uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad zavodi, ki jih je (so) ustanovila občina s področja družbenih dejavnosti,

·       ustvarjanje pogojev in sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in društvi,

·       koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih  (so) ustanoviteljica je občina, s področja družbenih dejavnosti,

·       (so) organizacija in izvedba občinskih prireditev,

·       zagotavljanje preventivnih programov s področja zasvojenosti v občini.«

 

13. člen

Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:

»25. člen

Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

·       pripravo in izvajanje proračuna in zaključnega računa,

·       vodenje računovodstva in financ,

·       pripravo strategije razvoja občine ter programskih usmeritev in programov razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,

·       naloge na področju kmetijstva in turizma iz pristojnosti občin.«

 

14. člen

V prvem odstavku 25.a člena se beseda »gospo-darske« nadomesti z besedo »gospodarske«.

V drugem odstavku se za besedno zvezo »gospodarske javne službe« doda vejico.

 

15. člen

Doda se 25.b člen, ki se glasi:

»25.b člen

Vsaka notranja organizacijska enota za svoje področje opravlja tudi naslednje naloge:

·       planira in nadzira porabo proračunskih sredstev,

·       skrbi za prostorski informacijski sistem in druge evidence,

·       zagotavlja in organizira izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja.

Župan in občinska uprava urejata druge lokalne zadeve javnega pomena.«

 

Prehodna in končna določba

 

16. člen

Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka.

 

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0004/2006

Datum: 19. 1. 2017

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor