Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 8. in 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17) je Občinski svet Občine Brda na 27. redni seji dne 7. 11. 2017 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI ODŠKODNINE ZA PRIDOBITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNINSKEM PREMOŽENJU V LASTI OBČINE BRDA

 

1. člen

S tem sklepom se določi cenik odškodnin za pridobitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju v lasti Občine Brda, ki ga je dne_25.10.2017 izdelal stalni sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko Emil Čadež.

 

2. člen

Odškodnina za ustanovitev služnosti se računa po naslednjih tabelah:

 

Tabela 1 : VREDNOSTI ZEMLJIŠČ: Vz

območje

območje

 

Vrednost zemljišč - občina Brda                                      

I.

II.

I

Območja stavbnih zemljišč (eur/m2)

50

25

1

Služnost za fizične in pravne osebe ki opravljajo pridobitno dejavnost

50

25

2

Služnost za gradnjo objektov javnega značaja

45

22,5

3

Služnost za potrebe gradnje  gospodarske javne  infrastrukture na obm. stavbnih zemljišč

25

12,5

II

Območja kmetijskih  zemljišč (eur/m2)

5

2,5

1

Služnost za fizične in pravne osebe ki opravljajo pridobitno dejavnost

5

2,5

2

Služnost za potrebe gradnje  gospodarske javne  infrastrukture (GJI) na obm. kmetijskih  zemljišč

2,5

1,25

3

Služnost za potrebe gradnje  gospodarske javne  infrastrukture (GJI) na obm.  gozdnih zemljišč

1,25

0,625

 

OPOMBE:

 

 

I.obm.

vse  vasi razen  vasi v  navedenih v območju   II.

 

 

II.obm.

Nozno, Belo, Brdice pri Kožbani, Slapnik,Senik,Golo Brdo, Breg pri golem  brdu, Kožbana, Vrhovlje pri Kožbani, Brezovk

 

 

 

Opomba:

Vrednost zemljišč je določena ob upoštevanju lokacije in doseženih povprečnih tržnih cen na posameznem območju  in se kot taka  uporablja izključno za izračun  odškodnine za  ustanovitev služnosti

 

Tabela 2:  ŠIRINE KORIDORJEV: Šk

 

 

Komunalno omrežje /GJI

Dimenzija  infrastrukture

Širina koridorja v (m)

Vodovodno in plinsko  omrežje

do fi 300mm

1,00

 

nad fi 300mm

2,00

Kanalizacijsko omrežje

do fi 300mm

2,00

 

nad fi 300mm

4,00

Električno omrežje

podzemni NN vodi

1,00

 

podzemni VN vodi

2,00

 

nadzemni NN vodi

3,00

 

nadzemni VN vodi

4,00

Telekomunikacijsko omrežje

 

1,50

Dostop/ dovoz do parcele

 

3,00

Peš dostop

 

1,00

Napušči., balkoni

 

Po izmeri/projektu

 

 

Tabela3: FAKTOR OBREMENITVE: Fo

 

 

Komunalno omrežje /GJI

Faktor obremenitve

1.

Vodovodno in plinsko  omrežje

0,35

2.

Kanalizacijsko omrežje

0,35

3.

Električno omrežje (vkopano)

0,35

4.

Električno omrežje (zračno)

0,25

5.

Telekomunikacijsko omrežje

0,25

6.

Dostop/ dovoz/parkiranje

0,90

 7.

 Zračne služnosti (napušči, balkoni)

0,25 

 

Izračun odškodnine za ustanovitev služnosti:

Višina odškodnine zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice za čas uporabe se določi tako da se:

Vrednost zemljišča (Vz) iz Tabele 1 pomnoži s Širino koridorja (Šk)  iz Tabele 2 in  predvideno dolžino trase posameznega komunalnega omrežja (L)  v metrih, zmnožek se  pomnoži še z Faktorjem obremenitve (Fo) po Tabeli 3

 

Slu = Vz * (L*Šk) * Fo

 

Tako dobljeni zmnožek predstavlja odškodnino za ustanovitev trajne služnosti na posameznem zemljišču  v lasti Občine Brda.

 

3. člen

Višina odškodnine določena v 3. členu se s sklepom  enkrat letno (do konca januarja tekočega leta) revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

4. člen

V primeru:

·   da višina odškodnine presega 5.000,00 EUR,

·   da vrsta obremenitve ne ustreza podatkom iz tabel,

·   da potek trase ali površina, obremenjena s služnostjo bistveno vpliva na zmanjšanje vrednosti oz. možnost izrabe preostalega dela nepremičnine,

se višina odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice določi na osnovi cenitve sodnega cenilca.

 

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 4782-11/2017-02

Datum: 7. 11. 2017

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor