Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617),  29. člena  Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 30/18), 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/12) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16), je Občinski svet Občine Zreče na 18. redni seji dne, 16.5.2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2018

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 45/17 in 57/17) se drugi odstavek 3. člena odloka spremeni tako, da se glasi:

 

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto                                             Proračun leta 2018                                                                               

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.290.574,60

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.098.658,09

 

70 DAVČNI PRIHODK

4.815.499,00

 

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.784.999,00

 

 

703 Davki na premoženje

592.500,00

 

 

704 Domači davki na blago in storitve

418.000,00

 

 

706 Drugi davki

20.000,00

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.283.159,09

 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

313.894,09

 

 

711 Takse in pristojbine

3.000,00

 

 

712 Denarne kazni

6.100,00

 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

782.165,00

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki

178.000,00

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

769.000,00

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

80.000,00

 

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

689.000,00

 

73 PREJETE DONACIJE

0,00

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

 

 

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

422.916,51

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

303.490,32

 

 

741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU

119.426,19

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.889.086,29

 

40 TEKOČI ODHODKI

2.771.940,50

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

562.358,50

 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

84.210,50

 

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.959.021,50

 

 

403 Plačila domačih obresti

65.850,00

 

 

409 Rezerve

100.500,00

 

41 TEKOČI TRANSFERI

2.465.100,00

 

 

410 Subvencije 

123.900,00

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.582.130,00

 

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

279.230,00

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

479.840,00

 

 

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.604.545,79

 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.604.545,79

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

47.500,00

 

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki

44.500,00

 

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

3.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-598.511,69

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B .RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2018

IV. PREJETA VRAČILA

DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

0,00

 

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.  DANA POSOJILA

 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH  DELEŽEV (440+441+442+443)

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

 

440 Dana posojila

0,00

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0,00

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

 

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV.-V.)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2018

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

50 ZADOLŽEVANJE

116.519,00

 

 

500 Domače zadolževanje

116.519,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

 

55 ODPLAČILA DOLGA

265.287,00

 

 

550 Odplačila domačega dolga

265.287,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-747.279,69

X. NETO ZADOLŽEVANJE

(VII.-VIII.)

-148.768,00

XI. NETO FINANCIRANJE

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

598.511,69

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA      

 

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

710.748,25

 

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 10. člena tako, da se glasi:

»Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 92.500,00 EUR.«

 

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 12. člena tako, da se glasi:

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 116.519,00 EUR.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4100-0002/2016-15

Datum: 16. 5. 2018

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor