Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 106/2010 – popr. ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 – odl. US in 14/2015 – ZUUJFO), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev za del območja REZERVAT NAKLO in sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta POD POLICO POLICO (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 37/2016, 11/2017) in 12. ter 80. člen Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/2015), je Svet občine Naklo na 6. izredni seji dne 18.10.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »POD POLICO«

 

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradni list RS št. 107/10, 73/12, 98/12, 102/12, 54/14). Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se nanašajo na tekstualni del odloka (namembnost objektov) in grafični del.

 

2. člen

(vsebina odloka)

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se:

·   v drugem odstavku 6. člena poglavja 1.3 se pri objektu C za besedo »Skladišče« doda beseda »in trgovina«,

·   tretji odstavek 7. člena poglavja Ureditvena enota III se spremeni tako, da se glasi:

»tloris:       max. 40,00m × 20,00m,

višina:       max. 10,00m,

etažnost:   P+1

streha:       dvokapnica naklona 0-20°.«,

·   v 33. členu se četrti odstavek nadomesti z besedilom:

»Ne glede na določila 6. in 7. člena tega odloka so odstopanja pri namembnosti objektov znotraj vseh UE skladno s področnim predpisom o klasifikaciji vrst objektov lahko sledeča:

 

- od 121 Gostinske stavbe le

12112 Gostilne, restavracije, točilnice,

 

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno

 

namestitev (tudi prenočevanje šoferjev)

- 122 Poslovne in upravne stavbe,

 

- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

- od 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij le

 

12420 Garažne stavbe

- 125 Industrijske stavbe in skladišča.«

 

 

 

3. člen

(vpogled odloka)

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico so na vpogled na Občini Naklo in Upravni enoti Kranj.

 

4. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Številka: 3505-0002/2016-43

Datum: 18. 10. 2017

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor