Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 65. člena v zvezi s druge alinee 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO ),  prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo) tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15– ZUUJFO) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 15. redni seji dne 30.6.2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC ŠKOFJA LOKA

 

1. člen

V tretjem odstavku 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka (Uradni list RS, št. 14/11, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se nadomesti besedo »odločbo« z besedo »obvestilo«.

V šestem odstavku 3. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

»Obvestilo o prehodu se staršem pošlje najkasneje do konca šolskega leta.«

 

 

2. člen

V prvi in tretji alinei prvega odstavka 5. člena se beseda »jih« nadomesti z besedo »ju«.

 

3. člen

Drugi odstavek 8. člena se spremeni, da se glasi:

(2) Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene v vpisnem roku za vpis otrok v naslednjem šolskem letu. Vloge za vpis otrok, ki 1.9. tekočega leta ne

 

bodo dosegli pogoja za sprejem v vrtec (starost 11 mesecev in zaključen dopust za varstvo in nego otroka), komisija točkuje in vključi na čakalni seznam. Otok se v primeru prostih mest vključi v vrtec, ko izpolni vse pogoje za sprejem otroka.«

4. člen

V 10. členu se 2. kriterij za sprejem otrok v vrtec spremeni tako, da se glasi:

»2. Oba starša sta zaposlena.

V primeru enostarševske družine je zaposlen eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom.«

V 10. členu se 3. kriterij spremeni tako, da se glasi:

»3. Eden od staršev je zaposlen, drugi pa je dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka.

V primeru enostarševske družine je eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom, dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka.«

V 10. členu se 5. kriterij spremeni tako, da se glasi:

»Otrok je v času vpisa uvrščen na čakalni seznam za sprejem v vrtec, v primeru, da je bil:

·       vpisan v rednem roku vpisa;

·       vpisan v tekom šolskega leta in na dan 1.9. v preteklem letu ni izpolnil starostnega pogoja za vstop v vrtec.«

V 10. členu se 6. kriterij spremeni tako, da se glasi:

»Sprejem dvojčkov, trojčkov ali več hkrati rojenih otrok.«

V 10. členu se 8. kriterij spremeni tako, da se glasi:

»Zadnje leto pred vstopom v šolo ali odložitev vstopa v šolo.«

 

5. člen

V 15. členu se na koncu doda stavek, ki se glasi:

»Po ustavitvi postopka se vloga za otroka izbriše iz čakalnega seznama za tekoče šolsko leto.«

 

Prehodna in končna določba

 

6. člen

Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 014-3/2016

Datum: 30.6.2016

 

 

Občina Škofja Loka

 

mag. Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor