Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12), je Občinski svet občine Gorje na 25. redni seji, dne 16.4.2014 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2013

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2013.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2013.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2013 izkazuje:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.076.855

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.293.162

70

DAVČNI PRIHODKI

2.080.868

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.866.452

 

703

Davki na premoženje

143.394

 

704

Domači davki na blago in storitve

71.021

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

212.294

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

78.518

 

711

Takse in pristojbine

1.569

 

712

Globe in druge denarne kazni

3.846

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714

Drugi nedavčni prihodki

128.361

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.084

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

1.084

73

PREJETE DONACIJE

329.063

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

329.063

74

TRANSFERNI PRIHODKI

453.546

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

244.530

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

209.016

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.946.214

40

TEKOČI ODHODKI

961.086

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

121.615

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.644

 

402

Izdatki za blago in storitve

800.464

 

403

Plačila domačih obresti

10.969

 

409

Rezerve

9.395

41

TEKOČI TRANSFERI

863.127

 

410

Subvencije

25.976

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

521.596

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

71.231

 

413

Drugi tekoči domači transferi

244.324

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

994.681

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

994.681

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

127.320

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

53.311

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

74.009

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

130.641

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

1.826

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.826

 

750

Prejeta vračila danih posojil

1.826

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

   

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

1.826

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

475.309

55

ODPLAČILO DOLGA

475.309

 

550

Odplačilo domačega dolga

475.309

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-342.842

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-475.309

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-130.641

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2013

152.712,45

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2013 in splošni del proračuna se objavita v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

Številka: 9000-4/2014-4

Datum: 16.4.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor