Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16-odl.US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 13. redni seji dne  15.6.2017 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA

OBČINE BLED

 

1. člen

Spremeni se 6. odstavek 6. člena Statuta Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: Statut), in sicer tako da se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.

 

2. člen

Spremeni se 1. odstavek 7. člena Statuta in sicer:

·       v 1. točki se doda 5. alineja, ki se glasi: »sprejema razvojni program občine Bled«;

·       v 3. točki se 7. alineja spremeni, tako da se namesto opravlja potrebne naloge na področju kmetijstva, po novem glasi: »podpira razvoj in pospeševanje kmetijske dejavnosti«;

·       v 4. točki se doda 8. alineja, ki se glasi: »socialno šibkim pomaga pri nakupu stanovanj z nadomestili za kritje obresti pri kreditih«,

·       v 9. točki se doda 6. alineja, ki se glasi: »ureja, vzdržuje in spremlja energetske in vodovodne oziroma komunalne objekte«.

 

3. člen

Spremeni se 2. odstavek 13. člena Statuta, tako da se glasi:

» (2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z objavljanjem predlogov predpisov in splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Predlogi predpisov se objavijo na spletni strani občine, splošni akti občine pa se objavljajo v uradnem glasilu občine in v katalogu informacij javnega značaja.«

 

4. člen

V 21. točki 2.  odstavka 16. člena Statuta se črta besedilo: »daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in«.

 

5. člen

V 18. členu Statuta se doda novi, 5.  odstavek, ki se glasi:

»Župan in občinska uprava sta dolžna zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo sej.«

 

6. člen

Spremeni se prvi stavek 28. člena Statuta, tako da se glasi:

»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa ali delovno telo v celoti na predlog člana občinskega sveta.«

 

7. člen

Črta se prvi stavek 3. odstavka 29. člena Statuta.

 

8. člen

Spremeni se 1. odstavek 43. člena Statuta, tako da se glasi:

»(1) Nadzorni odbor sprejme letni program dela, ki vsebuje navedbo aktivnosti, ki bodo predmet nadzora ter obseg nadzora.

Črta se 2. odstavek 43. člena Statuta.

 

9. člen

Spremeni se 61. člena Statuta Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: Statut), tako da se glasi:

(1) »Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu, ki nimajo statusa samostojne pravne osebe.«

(2) Krajevna skupnosti je neposredni uporabnik občinskega proračuna. Krajevna skupnost pripravi predlog finančnega načrta, ki je sestavni del občinskega proračuna.

(3) Krajevne skupnosti se financirajo neposredno  iz občinskega proračuna in za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe.

(4) Predstojnik in zastopnik neposrednih uporabnikov proračuna, tudi krajevne skupnosti je župan. Župan je odgovoren za izvrševanje finančnega načrta in sicer za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb za plačilo. Pravne posle sklepa župan.

(5) Prejemki in izdatki krajevne skupnosti se obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna.

(6) Prihodki krajevne skupnosti se vplačujejo na podračun Občina Bled odprt pri Banki Slovenija.

(7) Vsi prihodki in odhodki krajevne skupnosti so zajeti v občinskem proračunu.

(8) Občina v svojih poslovnih knjigah izkazuje prihodke krajevnih skupnosti v okviru skupnih prihodkov občinskega proračuna, odhodke krajevnih skupnosti pa prikazuje na ustreznih kontih na ločenih proračunskih postavkah v okviru občinskega proračuna. Za prevzete obveznosti krajevne skupnosti je odgovorna občina.«

 

10. člen

Spremeni se prvi stavek 5. odstavka 63. člena Statuta, tako da se glasi:

»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«

 

11. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

Številka: 034-2/2017-7

Datum: 15. 6. 2017

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor