Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/2007, 54/2010, 9/2012) je župan Občine Bloke, 13.12.2017, sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE BLOKE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2018

 

1.            Splošna določba

 

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bloke v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018.

 

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2017.

 

2.            Obseg začasnega financiranja

 

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na podlagi proračuna Občine Bloke  za leto 2017 in za iste programe kot v letu 2017

V obdobje začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobje leta 2017.

V obdobje začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračune Občine Bloke za leto 2017.

Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Bloke za leto 2018.

 

4. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

3.            Izvrševanje začasnega financiranja

 

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.            Končna določba

 

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

 

Številka: 410-0001/2018

Datum: 13.12.2017

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor