Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS – UPB1, 94/07U – PB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10, 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 25. redni seji dne 16.4.2014 sprejel

 

PRAVILNIK

O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV OBČINE GORJE

 

I.       Splošne določbe

 

1. člen

(1) S tem pravilnikom so določeni višina in način določanja plače, plačila za opravljanje funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki niso drugače urejeni z zakonom in pripadajo občinskim funkcionarjem, zunanjim članom delovnih teles ter članom drugih občinskih organov Občine Gorje.

(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

(3) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in komisij, pripadajo nagrade za njihovo delo oziroma sejnine za udeležbo na seji, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.

(4) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

2. člen

(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.

(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.

(4) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti občinski svet.

 

II.     Plača oziroma plačilo župana in podžupana

 

3. člen

(1) Osnovna plača župana se oblikuje skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je za opravljanje funkcije župana Občine Gorje, ki sodi v šesto skupino občin po številu prebivalcev (župan VI), določen 49. plačni razred. Županu pripada tudi dodatek na delovno dobo v skladu z zakonom, če funkcijo opravlja poklicno.

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo.

(3) Sklep o plači župana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

4. člen

(1) Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in se po številu prebivalcev v občini (podžupan VI) lahko uvrsti od 34.–41. plačnega razreda. V okviru tega razpona plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek na delovno dobo.

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo. Višino plačila določi župan s sklepom, ob upoštevanju podžupanovih pooblastil.

(3) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

 

5. člen

Plača ali plačilo za opravljanje funkcije župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles.

 

6. člen

Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana, pripada plača župana, če funkcijo opravlja poklicno oziroma plačilo v višini 50% plače župana, brez dodatka na delovno dobo, če funkcijo opravlja nepoklicno.

 

III.    Višina sejnine

 

7. člen

(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.

(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska.

(3) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta članom nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in komisij, pripadajo nagrade za njihovo delo oziroma sejnine za udeležbo na seji v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo in sicer:

·      za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini 5%

·      za udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini 4%

·      za udeležbo na izredni seji občinskega sveta v višini 2%

·      za predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 3 %

·      za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je v višini 2 %

(4) Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava. V primeru manjše prisotnosti na seji, se plačilo obračuna v sorazmerju s prisotnostjo.

(5) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje so člani občinskega sveta upravičeni zgolj do plačila za udeležbo na eni seji. Za dopisno, korespondenčno ter slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.

(6) Predsedujočemu odbora ali komisije, ki ni član občinskega sveta pripada nagrada kot za predsedujočega na seji delovnega telesa občinskega sveta.  

 

IV.    Višina sejnine za člane nadzornega odbora

 

8. člen

(1) Članom nadzornega odbora, ki jih imenuje občinski svet, pripada za delo v odboru sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer na podlagi sklepa o imenovanju in evidence o udeležbi na seji ali izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava.

Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni tudi do plačila za izvedbo nadzora, ki se zaključi s sprejemom zaključnega poročila, na podlagi letnega programa dela.

(2) Sejnina se določi v naslednji višini:

·      sejnina predsedniku nadzornega odbora v višini 4%

·      sejnina članom nadzornega odbora v višini 3%

·      sejnina predsednika ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta v višini 4%

(3) Za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi plačilo:

·      za predsedovanje nadzoru v višini 4 %

·      za udeležbo pri nadzoru 3 %

To plačilo se obračuna po predložitvi končnega poročila o opravljenem nadzoru.

(4) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinitve seje se sejnina izplača zgolj za eno sejo. Za dopisno, korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje. V primeru manjše prisotnosti na seji, se plačilo obračuna v sorazmerju s prisotnostjo.

 

V.      Višina sejnine za uredniški odbor

 

9. člen

(1) Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora ali časopisnega sveta v zvezi z izdajanjem občinskega glasila pripada plačilo v obliki sejnine za udeležbo na seji uredniškega odbora.

(2) Sejnina se določi v naslednji višini:

·      sejnina odgovornemu uredniku v višini 10%

·      sejnina članu uredniškega odbora ali časopisnega sveta v višini 2%

(3) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.

 

VI.    Povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki

 

10. člen

(1) Občinski funkcionarji, predsedniki in člani nadzornega odbora, delovnih teles in komisij ter drugih občinskih organov imajo pravico do povračila stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, če gre za službeno pot, na katero so bili poslani s strani župana. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi, če so bili na službeno pot poslani s strani župana.

(4) Osebe iz prvega odstavka imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, na katero so bili poslani s strani župana. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

 

VII.   Način izplačevanja

 

11. člen

(1) Sredstva za izplačilo plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.

(2) Vsi prejemki po tem pravilniku se izplačujejo trimesečno in sicer najkasneje do 15. aprila, 15. julija, 15. oktobra in 31. decembra.

(3) Prejemki določeni v 10. členu, se funkcionarjem izplačajo pri izplačilu plače oziroma plačila.

 

VIII.   Prehodne in končne določbe

 

12. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Gorje (Uradni list RS, št. 40/07).

 

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od potrditve mandatov novih članov občinskega sveta po lokalnih volitvah od 2014 dalje.

 

Številka: 9000-4/2014-10

Datum: 16.4.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor