Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter v povezavi z 28. členom Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 – UPB-2, 35/16) je župan Občine Škofja Loka dne 03.01.2018 sprejel naslednji

 

SKLEP

O SPREMEMBI

SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠKOFJA LOKA

(SPREMEMBA 01)

 

1. člen

Uvodna določba

1)         S tem sklepom se spremeni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 01), ki je bil sprejet dne 31.5.2017 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 27/2017 (dne 2.6.2017).

2)         Sprememba se nanaša na 6. člen, ki navaja seznam državnih ter lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev. Pri pripravi osnutka sprememb 01 se je izkazalo, da spremembe in dopolnitve ne posegajo na delovno področje vseh, v prvotnem sklepu navedenih nosilcev urejanja prostora. Zato se navedejo le tisti nosilci urejanja prostora, v delovno področje katerih segajo spremembe in dopolnitve 01.

 

2. člen

Vsebina spremembe

1) Spremeni se 6. člen sklepa, ki se glasi:

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

1)         Nosilci urejanja prostora, ki v tem postopku podajajo smernice in mnenja:

Za področje razvoja poselitve: 

1.    Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana

Za področje kmetijstva:

2.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta  22, 1000 Ljubljana

Za področje zaščite in reševanja:

3.    Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

Za področje varstva kulturne dediščine:

4.    Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

Za lokalno cestno omrežje:

5.    Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odpadkov:

6.    Loška komunala, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka

 

2)         Če se v postopku priprave SD OPN 01 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo tekom postopka.

3)         V skladu z zakonom se osnutek prostorskega akta pošlje ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

 

3. člen

Objava in začetek veljavnosti sklepa

1)         Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3505-0002/2016

Datum: 03.01.2018

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor