Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
 

Na osnovi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.  72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 21/06,  Odl. US: U-I-2/06-22); Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/07-ZP-1-UPB4), Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/06) in 32. člena Statuta občine Videm, je občinski svet občine Videm na 8. redni seji dne 18.09.2007, sprejel

 

ODLOK

 

O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI VIDEM

 

I.          SPLOŠNE ODLOČBE

 

1. člen

 

S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotavljanje varstva javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, čas trajanja javnih prireditev ter varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju.

 

 

 

2. člen

 

Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v občini.

 

Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo , ovirajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz svojega kraja in da ne opuščajo obveznih ali opravljajo prepovedanih dejanj.

 

3. člen

 

Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno odgovorne osebe, ki so jih storile.

 

II.        VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

 

4. člen

 

Javni shodi in javne prireditve potekajo v skladu z določili Zakona o javnih zbiranjih.

 

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma lastnik lokala.

 

Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, je dolžna:

 

1.   Poskrbeti za red in disciplino ter varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;

 

2.   Poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;

 

3.  Zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in izprazniti javno lokal po izteku obratovalnega časa, kot odloča Pravilnik za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost;

 

4.    Po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti prvotno stanje;

 

5.   Zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odločbe o določitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.

 

5. člen

 

Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izjemoma trajajo v času vikenda ali praznika tudi med 22. in 5. Uro naslednjega dne na podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi, ki jo izda pristojni upravni organ po predhodnem soglasju občinskega organa.

 

6. člen

 

Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:

 

1.  Zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;

 

2.  Parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na zelenicah, igriščih in drugih zelenih površinah, ki niso namenjene za parkiranje;

 

3.   Ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, v kolikor pa tako odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj;

 

4.   Odlagati les ali drug material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za splošno rabo;

 

5.   Motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne prireditve;

 

6.   Kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice, parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom ter na kakršenkoli način ovirati pešce na pločniku in drugih površinah, ki so jim namenjene;

 

7.   Prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna(opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, stojala za kolesa in druge naprave ali predmete za splošno rabo;

 

8.    Imeti senzorske luči usmerjene na javne poti tako, da se prižigajo ob javni uporabi poti;

 

9.    Zalivati gnojnico po kmetijskih površinah, ne da bi bila še isto dan zagotovljena zagrnitev ali druga preprečitev širjenja smradu v naseljih in njihovi neposredni okolici;

 

10.  Vznemirjati ljudi z močnimi poki, vpitjem ali uporabo preglasnih zvočnih naprav in glasbil v okolici, v času, ko se zagotavlja mir občanom;

 

11.   Metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov;

 

12.   Točiti in prodajati alkoholne pijače med 21.00 uro in 10.00 uro naslednjega dne, razen v gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega obratovalnega časa, določenega v skladu z zakonom;

 

13.   Prodajati žgane pijače v gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do  10. ure dopoldan. Prepoved prodaje vključuje tudi dodajanje žganih pijač brezalkoholnim pijačam in drugim napitkom;

 

14. Prodajati in ponuditi alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 16 let;

 

15.   Prodajati alkoholne pijače osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola;

 

16.   Popivati v prodajalnah, pred ali ob prodajalnah, javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač;

 

17.   Prodajati oz. ponuditi alkoholne pijače:

 

·   v stavbah in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost,

 

·     v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo in med delovnim časom na delovnem mestu.

 

18. Osebam mlajšim od 16 let, je med 24.00 in 5.00 uro zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se točijo alkoholne pijače.

 

Prepoved prodaje alkoholnih pijač in časovna omejitev prodaje alkoholnih pijač morata biti objavljeni na vidnem mestu v vseh prostorih, kjer se alkoholne pijače prodajajo.

 

Prodajalci alkoholnih pijač morajo imeti v prodaji vsaj dve različni vrsti brezalkoholnih pijač, ki sta cenovno enaki ali cenejši od najcenejše alkoholne pijače.

 

Živila, ki vsebujejo alkohol, morajo imeti na embalaži označeno vsebnost alkohola in opozorilo, da živilo ni primerno za otroke.

 

III.       VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

 

7. člen

 

Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:

 

1.       Namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;

 

2.       Sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in umetne mase v naravnem okolju;

 

3.      Imeti nepokrit oz. nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;

 

4.     Opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti;

 

5.       Puščati pse brez nadzora;

 

6.    Namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali, ter s tem namenoma povzročati občutek strahu ali ogroženosti;

 

7.  Odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter druge predmete, ki služijo javnemu namenu;

 

8.    Imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo, drevesa ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, spuščati meteorne vode na občinske ceste in posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati ali spodrivati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oz. z zemeljskimi deli povzročati nevarnost zemeljskih plazov;

 

9.   Ovirati promet na pločnikih in drugih javnih poteh s kurivom ali drugimi predmeti dalj časa, kot je potrebno, da se odstranijo;

 

10.   Vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih cestah in javnih poteh;

 

11. Odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oz. če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok meteorne vode po jarkih;

 

12.   Vsiljivo ali žaljivo nadlegovati z beračenjem;

 

13.   Dopustiti odtekanje fekalij na sosednje parcele;

 

14.  Pri čiščenju snega iz pločnikov ali dvorišč metati sneg na vozišča ali metati sneg iz vozišč in dvorišč na pločnike ter kolesarske steze;

 

15.   Dopustiti, da živali motijo posest občanov ali povzročajo škodo občanom.

 

Pristojna inšpekcija lahko v primerih 3.,4. in 8. Točke tega člena izda odločbo o zavarovanju ali odstranitvi.

 

8. člen

 

Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljavec:

 

1.       Odstraniti objekte, ki mejijo na javno površino in ogrožajo varnost ljudi;

 

2.       Odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost;

 

3.       Odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje, če mejijo na javno površino.

 

V primerih iz tega člena lahko izda pooblaščena inšpekcija odstranitveno odločbo.

 

9. člen

 

Zaradi varstva ljudi in premoženja so določena varovana območja:

 

1.       KS Videm,

 

2.       KS Lancova vas,

 

3.       KS Tržec,

 

4.       KS Dolena,

 

5.       KS Pobrežje,

 

6.       KS Sela,

 

7.       KS Leskovec

 

8.       KS Soviče Dravci Vareja

 

IV.       VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

 

10. člen

 

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:

 

1.    Metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določeni;

 

2.   Onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene vodnjake, na javne poti in odkrite cestne jarke, kakor tudi na območje objektov za oskrbo s pitno vodo;

 

3.    Polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi;

 

4.    Pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznic ali objektov po površini;

 

5.    Prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;

 

6.     Metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročajo zamašitev le teh;

 

7.    Prevažati žagovino in  druge sipke materiale tako, da se raznašajo po cestišču in okolici ali utegnejo škodovati zdravju ljudi;

 

8.     Puščati neočiščeno cestišče po delu;

 

9.    Puščati v prostem teku tovorna motorna vozila, traktorje, delovne gradbene stroje in ostala motorna vozila.

 

Pristojna inšpekcija lahko izda lastniku objekta, ki nima greznice, odločbo z zahtevo, da v roku dveh let sanira stanje in zgradi ustrezno greznico.

 

11. člen

 

Za red in mir ter čistočo na javnih prireditvah in javnih lokalih je odgovoren prireditelj oz. odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega lokala.

 

V.         VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN

 

12. člen

 

Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je  prepovedano:

 

1.    Postavljati šotore,bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na javnih površinah, razen na javnih površinah, ki jih za ta namen določi občina;

 

2.    Pisati, risati ali na kakršenkoli način umazati zidove hiš in drugih stavb ter objektov, ograj in podobno;

 

3.    Imeti nepokošeno travo na vidnih mestih ob javni površinah;

 

4.    Voziti ali parkirati vozila na travnikih in na drugih kmetijskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega upravičenca;

 

5.     Voziti ali parkirati vozila na zelenicah ali drugih mestih ki niso za to določena;

 

6.     Na kakršenkoli način uničevati zelene površine, plodno zemljo, drevje in grmičevje.

 

13. člen

 

Lastniki oz. uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih površin oz. cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom.

 

Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.

 

Če komunalna inšpekcija ugotovi, da je nekdo onesnažil cesto, lahko odredi takojšnjo čiščenje na stroške povzročitelja.

 

14. člen

 

Podjetja ali samostojni podjetniki, ki so odgovorni za vzdrževanje čistoče na javnih prostorih, avtobusnih postajališčih, v trgovinah in prireditelji javnih prireditev so dolžni:

 

1.       Skrbeti za čistočo na prostorih, za katere so zadolženi;

 

2.       Poskrbeti za zadostno število stranišč in košev za odpadke ter jih redno vzdrževati;

 

3.       Po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore takoj počistiti;

 

4.       Po končani prireditvi prireditveni prostor vzpostaviti v prejšnje stanje;

 

5.    Odstraniti neregistrirana ali opuščena vozila s parkirnih prostorov ali drugih javnih površin na stroške lastnika.

 

15. člen

 

Lastniki ali najemniki stanovanj oz. poslovnih zgradb ob cestah so dolžni:

 
  • Čistiti in vzdrževati hišno pročelje, table in druge oznake na poslopjih;
 
  • Odstraniti table in napise ki niso po meri;
 
  • Skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani strešni žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno;
 
  • Sproti odstranjevati ledene sveče s streh in sneg, ki je zapadel preko noči z dohodov pri hišah, iz kanalizacijskih jaškov in koritnic do7.00 ure zjutraj, čez dan je potrebno skrbeti, da bo novo zapadli sneg odstranjen
 
  • Odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso primerni za obnovo, oz jih lastnik ne namerava obnoviti in kazijo podobo kraja, pa niso pod posebnim varstvom.
 

16. člen

 

Za ureditev izložb so odgovorni uporabniki lokalov, pri katerih so izložbe.

 

Izložbe morajo biti primerno in lepo urejene, ne glede , v kakšne namene se uporabljajo lokali, h katerim spadajo.

 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so dolžni označiti svojo firmo z napisno tablo, ki mora biti estetskega videza in okolju primerno izdelana.

 

Gnojno jamo smejo imeti samo občani, katerim je osnovna dejavnost kmetijska proizvodnja. Odpadke ki jih ne morejo sami odstraniti, so dolžni odlagati

 

na javno odlagališče odpadkov.

 

Prepovedano je sežiganje ali zakopavanje smeti, komunalnih ali drugih odpadkov.

 

Krivci za nastajanje divjih odlagališč odpadkov, so dolžni te odpraviti na način, ki ga z odločbo predpiše pristojni inšpekcijski organ. Če v roku to ne storijo, jih odstrani služba komunalnega podjetja na stroške onesnaževalca, oz. lastnika- upravljalca zemljišča.

 

VI.       UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠANJE HRUPA

 

17. člen

 

Občina Videm uporablja za zmanjšanje in preprečevanje hrupa Zakon o varstvu okolja(Ur. 1. RS, št.39/06-ZVO-1-UPB1), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju(Ur. 1.RS, št.105/01), Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju(Ur. 1. RS, št. 121/04) in Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup(Ur. 1. RS, št. 118/05).

 

V 1., 2. In 3. Območju sta uporaba kosilnic,

 

škropilnic, žag in drugih naprav z motorji na notranje izgorevanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv in žag ter izvajanje drugih hrupnih vrtnih in hišnih opravil in opravil povezanih z izvajanjem gospodarske dejavnosti, ki povzročajo v okolju velik hrup, dovoljena od ponedeljka  do petka med 7.00 in 22.00 uro ter v soboto od 8.00 do 19.00 ure.

 

Uporaba naprav in izvajanje opravil iz prejšnjega odstavka sta prepovedana tudi na praznik, če je dela prost dan.

 

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za opravljanje nujnih vzdrževalnih del ter nujnih kmečkih del.

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo v 3. območju za opravila, povezana s kmetijsko dejavnostjo.

 

1.      območje

 

·         neposredna bližina ambulant, zdravstvenih domov, pokopališč in podobno;

 

2.      območje

 

·       primarno namenjeno za bivanje, oz. zgradbe z varovanimi prostori,

 

·    čisto stanovanjsko območje, okolica objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa, zdravstvenega varstva, igrišča, javni parki, javne zelenice in rekreacijske površine.

 

3.      območje

 

·      trgovsko –poslovno-stanovanjsko območje, obrtna dejavnost, središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti ter območje namenjeno kmetijski dejavnosti.

 

Vožnja vozil na motorni pogon brez delujočih glušnikov je prepovedana.

 

Za kršitve tega člena se uporabljajo sankcije, ki so predpisane v Zakonu o varstvu okolja(Ur. 1. RS, št.105/05), Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa  v okolju (Ur. 1. RS,št. 121/04) ter Uredbi o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup(Ur. 1. Rs, št. 118/05).

 

VII.      OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV PSOV

 

18. člen

 

Pse ni dovoljeno voditi na:

 
  • Otroška in športna igrišča,
 
  • Zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
 
  • Površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
 

19. člen

 

Na ulicah in trgih, rekreacijskih površinah ter na drugih gosto poseljenih območjih občine, ki so namenjene pešcem, se psi morajo voditi le na povodcih, popadljivi psi pa nositi tudi nagobčnik.

 

20. člen

 

Lastniki in vodniki psov morajo na območju občine iz vseh površin, ki niso v lasti lastnika živali, sproti odstranjevati pasje iztrebke.

 

VIII.     KAZENSKE DOLOČBE

 

21.člen

 

Z globo od 41,73 EUR do 417,29 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba, ki stori prekršek iz 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 15. In 16. člena tega odloka.

 

22. člen

 

Z globo od 417,29 EUR do 4.172,93 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti stori prekrške, ki so navedeni v 6., 8., 11., 12., 13., 14., 15. In 16. členu tega odloka.

 

23. člen

 

Z globo od 41,73 EUR do 417,29 EUR se na kraju samem kaznuje posameznik, ki stori prekršek naveden v 4., 8., 10., 12., 13., 15. In 17. Členu tega odloka.

 

24. člen

 

Z globo od 417,29 EUR do 625,94 EUR se kaznuje imetnika ali vodnika pasa, ki ravna v nasprotju z določili 18., 19. In 20. Člena tega odloka.

 

25. člen

 

Za hujše kršitve tega odloka ali če kršitelj ne plača globe inšpektorju, lahko inšpektor prijavi kršitev sodniku za prekrške.

 

Za hujše kršitve določb 6., 8., 10., 12., 13., 15. in 16. člena se lahko kršitelj kaznuje z maksimalno določeno globo v skladu z Zakonom o prekrških.

 

26. člen

 

Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pooblaščena komunalna inšpekcija, ki je pristojna tudi za izdajo odločb in izrekanje denarnih kazni.

 

IX.       PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

27. člen

 

Lastniki stanovanjskih hiš, poslovnih objektov, gospodarskih in drugih objektov, ki niso preklopljeni v kanalizacijski sistem, so dolžni v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka zgraditi ustrezne greznice za fekalije.

 

28. člen

 

Globe po tem odloku izrekajo pristojne inšpekcijske službe.

 

29. člen

 

Ta odlok sprejme Občinski svet Občine Videm in prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

Številka:35-2698-07/07

 

Datum: 20.09.2007

 

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Frederik BRAČIČ,     l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor