Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3 in 102/07) in v skladu s  Statutom Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2007)  je občinski svet Občine Videm , na svoji 19. redni seji, dne  28.10.2008 sprejel

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

O POVRAČILU STROŠKOV ŠOLSKIH PREVOZOV OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter način izračunavanja višine povračil stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Videm.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:

 

 

-         starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.

 

 

Otroci, ki se jim vračajo stroški prevoza morajo imeti stalno prebivališče v Občini Videm.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Povračila stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – dom upravičenca za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04 in spremembe).

 

 

Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice, če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.

 

 

Občina lahko organizira poseben prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno. V tem primeru starši oziroma skrbnik ni upravičen do povračila stroškov prevoza.

 

 

Za julij in avgust se povračila stroškov prevozov v šolo ne izplačuje. Prav tako se povračila ne izplačujejo v času počitnic.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi sklepa občinske uprave, v katerem se, v skladu s 3. členom tega pravilnika, določi izračun povračila za tekoče šolsko leto. Zoper sklep je v osmih dneh od vročitve možno vložiti ugovor županu. Odločitev župana je dokončna.

 

 

Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec.

 

 

Sklep se izda ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi vloge upravičenca, ki ji je potrebno priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.

 

 

Občinska uprava lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.

 

 

Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za dodatno število prevoženih kilometrov zaradi zaposlitve izven kraja šolanja otroka oziroma zaradi dela v turnusu, mora za to predložiti ustrezna dokazila.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila takoj obvestiti občinsko upravo.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Po tem pravilniku se povrnejo stroški prevoza tudi staršem in skrbnikom, ki so podali vlogo za povračilo stroškov za šolsko leto 2007/2008.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 15 dan po objavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:  600-3499 /2008

 

 

Dne,  6.11. 2008

 

 

 

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor