New Page 2

Štev.  032-2/2022-26

Dne   15.2.2023

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 23. februarja 2023 ob  17. uri v sejni sobi občine Kidričevo

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta (zapisnik)

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kidričevo za leto 2023 (gradivo 1, 2, 3)

2. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kidričevo za leto 2023, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto Ptuj d.o.o. (gradivo 1, 2, 3, 4)

3. Elaborat oblikovanja cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Komunala Slovenska Bistrica (gradivo)

4a. DIIP – nova poslovno upravna stavba Komunala Slovenska Bistrica (gradivo 1, 2, 3)

4b. Soglasje k zadolževanje Komunala Slovenska Bistrica (gradivo 1, 2)

5. Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Cirkovce (gradivo 1, 2, 3)

6. Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Kidričevo (gradivo 1, 2, 3)

7. Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Ptuj, prva obravnava (gradivo)

8. Soglasje k ceni storitev pomoči družini na domu (gradivo 1, 2, 3)

9. Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo električne energije za polnjene električnih vozil (gradivo)

10. Dopolnitev meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

11. Letni program športa v občini Kidričevo za leto 2023 (gradivo 1, 2, 3, 4)

12. Letni program kulture v občini Kidričevo za leto 2023 (gradivo 1, 2, 3, 4)

13. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Cirkovce (gradivo 1, 2)

14. Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (gradivo 1, 2)

15. Sklep o imenovanju odgovorne urednice javnega glasila Ravno polje (gradivo 1, 2, 3)

16. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije (gradivo 1, 2)

17. DIIP – modernizacija LC 165 141 G1-2- Kidričevo-Strnišče-Župečja vas, odsek Strnišče – Župečja vas (gradivo 1, 2)

18. Sklep o oddaji poslovnega prostora v najem (gradivo 1, 2)

19. Vprašanja in pobude (gradivo)

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo.

 

Občina Kidričevo

Anton Leskovar, župan