New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-9/2014-l-(41/04)

Datum: 9.4.2014

 

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 33. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23.4.2014 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1) Potrditev zapisnika 32. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.3.2014 ter poročila o izvršitvi sklepov (dodatno gradivo)

 

2) Kadrovske zadeve (gradivo) (dodatno gradivo)

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

4) Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

5) Poročilo o poslovanju javnih zavodov Mestne občine Kranj v letu 2013 (gradivo)

 

6) Poročilo o delu LAS (Lokalne akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2013 (gradivo)

 

7) Informacija o ukrepih oživljanja starega Kranja (gradivo)

 

8) Predstavitev dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC, Poslovno podporni center, d.o.o. Kranj

 

9) Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2013 (gradivo)

 

10) Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2013 (gradivo 1, 2)

 
11) Predlog cen storitve - oskrba s pitno vodo (gradivo 1, 2)

 

12) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5) (dodatno gradivo 1, 2, 3, 4)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

Mohor Bogataj

 

župan

 

 

 

 

Priloge:

- Gradivo (K 4. točki je gradivo v pisni obliki posredovano le članom in članicam sveta. V kolikor želite prejeti pisni izvod, se prosim obrnite na Službo za mestni svet.)