Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. in 98. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12 in 14/13-popr.) ter v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 4. redni seji, dne 20. 1. 2015, sprejel

 

O  D  L  O  K

o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1.    člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trnovska vas za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2.  člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

       EUR

       Skupina/Podskupina kontov

proračun leta 2015

 

 

I. SKUPAJ PRIH DKI (70+71+72+73+74+78)

1.594.851,06

          TEKOČI PRIHODKI (70+71)

928.455,53

70 DAVČNI PRIHODKI      

810.834,34

700

Davki na dohodek in dobiček               

731.072,00

703

Davki na premoženje                

60.768,00

704

Domači davki na blago in storitve

18.994,34

706

Drugi davki

0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI                       

117.621,19

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

33.948,19

711

Takse in pristojbine                    

1.233,00

712

Globe in druge denarne kazni 

1000,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev                            

0,00

714

Drugi nedavčni prihodki                     

81.440,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 

0,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0,00

73 PREJETE DONACIJE

0,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

666.395,53

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij

167.895,53

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

498.500,00

 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

 

  II. SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43)    

2.004.520,52

40 TEKOČI ODHODKI

588.050,37

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

132.154,01

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

19.494,01

402

Izdatki za blago in storitve

396.402,19

403

Plačila domačih obresti

10.000,00

409

Rezerve

30.000,00

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI

  424.828,28

 

 

 

410

Subvencije 

0,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

301.277,57

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

20.137,11

413

Drugi tekoči domači transferi 

103.413,60

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42    INVESTICIJSKI OD ODKI 

967.641,87

        420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

967.641,87

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI 

24.000,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,

3.50,00

 

ki niso proračunski uporabniki

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

20.500,00

 

 

 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   (I.-II.) 

                                 -409.669,46

 

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

       EUR

Skupina/ Podskupina kontov

proračun leta 2015

 

 

IV. PREJETA VRAČILA  DANIH  POSOJIL

 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

 

 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0,00

       KAPITALSKIH DELEŽEV

 

750

Prejeta vračila danih posojil 

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev 

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

 

 

V. DANA POSOJILA  IN POVEČANJE

 

     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

 

 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih

0,00

 

pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji  lasti

0,00

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

 

      IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

0,00

 

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

 

       EUR

Skupina/Podskupina kontov 

proračun leta 2015

 

 

      VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501 )      

0,00

 

 

50 ZADOLŽEVANJE                                       

0,00

500

Domače zadolževanje  

0,00

          

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA  (550 + 551)                             

50.000,00

  

 

55 ODPLAČILA DOLGA

50.000,00

550

Odplačila domačega dolga

50.000,00

 

 

      IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   

 

        (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                              

-459.669,46

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

 

          (VII.-VIII.)  

-50.000,00

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

 

         (VI.+VII-VIII-IX.)

409.669.46

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013

 

         9009  Splošni sklad za drugo

459.669,46

 

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrti neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trnovska vas.

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA                                             

 

3.    člen

(izvrševanje proračuna)

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

4.    člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11 in 83/12), ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu,

- prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabijo za izgradnjo kanalizacije v naselju Biš,

- prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji,

- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

- prihodki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

 

5.    člen

(prerazporejanje pravic porabe)

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

 

6.    člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1.     v letu 2016 - 45 % navedenih pravic porabe

2.     v ostalih prihodnjih letih - 25 % navedenih pravic porabe.

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.

Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7.    člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.  Projekte, katerih vrednost se spremeni  za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8.    člen

(proračunski skladi)

 

Proračunski skladi so:

-          račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 42.158,75 evrov, in sicer delno kot prenos iz leta 2014, in sicer v višini 27.158,75 evra, delno pa z izločitvijo dodatnih sredstev v rezervo v višini 15.000,00 evrov.

Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA  IN FINANČNEGA 

    PREMOŽENJA

 

9.    člen

(odpis dolgov)

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 evrov.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

10.  člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 ne bo zadolževala.

Občina ni ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij, zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 2015.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

11.  člen

(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trnovska vas v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

12.  člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 4100-2015

Trnovska vas, dne 20. 1. 2015

 

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas

 

 

 

Priloge (na spletni strani občine Trnovska vas):

-          Posebni del proračuna Občine Trnovska vas za leto 2015,

-          Načrt razvojnih programov za leto 2015.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor