Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Datum: 11. 5. 2015

Številka: 032-7/2015-1

 

Na podlagi 18. člena Statuta občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) sklicujem 5. redno sejo občinskega sveta občine Komen v mandatu 2014-2018, ki bo

 

v sredo, 20. maja 2015, ob 17. uri v sejni sobi občine Komen, Komen 86.

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje (zapisnik);

3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. dopisne seje (zapisnik);

4. Določitev in potrditev dnevnega reda;

5. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2014 (gradivo);

6. Letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2014 (gradivo 1, 2);

7. Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju matičnega Krasa (gradivo);

8. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Komen v letu 2014 (gradivo);

9. Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 1. in 3. razreda ter 4. in 5.  razreda v podružnici Štanjel (gradivo);

10. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sofinanciranju sorazmernega deleža delovnih mest dodatnih strokovnih delavk v Osnovni šoli Antona Šibelja Stjenka Komen, št. 032-12/06-4 z dne 6. 9. 2006 (gradivo);

11. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2015/2016 (gradivo);

12. Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2015-2019 (gradivo);

13. Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2015 do 2019 (gradivo);

14. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu (gradivo);

15. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 (gradivo);

16. Predlog Sklepa o imenovanju vaškega odbora vaške skupnosti Komen (gradivo);

17. Predlog Sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen (gradivo);

18. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (gradivo);

19. Predlog Sklepa o podelitvi Priznanja Občine Komen (gradivo);

20. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen (gradivo);

21. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2014 (gradivo);

22. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 2891/2, k.o. Brestovica (gradivo);

23. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 1992/3, 1992/4, 1992/5 in 1992/6, vse k.o. Škrbina (gradivo);

24. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1437/17, k.o. Volčji Grad (gradivo);

25. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Občina Komen

Marko Bandelli, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor