Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

 
 
Na podlagi 32. Člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93) in Odloka o gospodarskih javnih službah na območju občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika Št. 1/99 ) in na podlagi 16., 78., 80., 81., 81.a, člena statuta občine Trnovska vas je občinski svet občine Trnovska vas na seji dne 20. 04. 1999 sprejel
 
O D L O K
 
o dejavnosti in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
1. člen
Ta odlok ima statut splošnega koncesijskega akta in velja za vse javne službe, ki se izvajajo na podlagi izdane koncesije. V skladu s 33. člena ZGJS in 3. členom odloka o gospodarskih javnih službah na območju občine Trnovska vas, je potrebno za posamezno in skupino koncesionarnih javnih služb sprejeti ustrezni koncesijski akt.
2. člen
Kot gospodarske javne službe, ki se izvajajo na podlagi izdane koncesije, se v občini Trnovska vas lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
 
1. ravnanje s komunalni odplakami,
 
2. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 
3. pregledovanje, nadzorovane in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom.
 
4. gasilska služba,
 
5. vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
 
6. pogrebne storitve,
 
7. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, tehnic, sanitarij in plakatnih mest,
 
8. oskrba s plinom,
 
9. urejanje javnih parkirišč,
 
10. javni potniški promet,
 
11. upravljanje javnih stanovanj.
3. člen
Vsaka od koncesijskih dejavnosti se izvaja na celotnem območju ali delu območja občine Trnovska vas.
 
Za vsako posamezno ali skupino dejavnosti pa župan občine Trnovska vas, kot zastopnik koncedenta z javnim razpisom opredeli območje izvajanje gospodarske javne službe (komplekse, kareje, ipd) uporabnike, razmerja do uporabnikov in razmerja med koncesionarjem in koncedentom. Za konkretno koncesijsko zadevo se oblikuje javni razpis, ki vsebuje najmanj določila iz 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
4. člen
V javnem razpisu določi koncedent pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, zlasti pa:
 
- obveznosti prevzema osnovnih sredstev in opreme v najem, odkup ali na leasing,
 
- prevzem zaposlenih delavcev s področja posameznih dejavnosti, ki so predmet prevzema,
 
- najnižjo ceno koncesije, ki jo mora plačati koncesionar (mesečno ali letno).
 
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki imajo registrirano razpisno dejavnost in ustrezne reference.
5. člen
O morebitnih javnih pooblastilih koncesionarju se dogovorita koncedent in izbrani koncesionar s koncesijsko pogodbo.
6. člen
Splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, določa javni razpis.
7. člen
Zaradi zaščite občanov koncedent že pri razpisu upošteva delitev po območjih - krajih, določa mehanizme cen oziroma tarif, nadzor, limitiranje časa izdane koncesije, možnosti predčasne prekinitve koncesijske pogodbe ipd.
8. člen
Koncesija se izda za dobo najmanj dveh let. Začetek in doba trajanja koncesije se določi v razpisu oziroma s koncesijsko pogodbo.
9. člen
Način plačila koncesionarja koncedentu se določi s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Nadzor na izvajanjem gospodarske javne službe koncedent poverja svoji strokovni službi za določeno področje. Strokovna služba občinske uprave najmanj enkratno letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti koncesijskega razmerja.
11. člena
Koncesijsko razmerje preneha:
 
- s potekom časa izdane koncesije,
 
- če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje za izvajanje dejavnosti po koncesiji,
 
- zaradi stečaja ali drugega načina prenehanja dejavnosti koncesionarja,
 
- z odvzemom koncesije še pred potekom roka, ker koncesionar krši bistvena določila iz pogodbe (glede izvajanje dejavnosti, cene ipd), in sicer z razdrtjem pogodbe,
 
- z odpovedjo pogodbe s strani koncesionarja, z rokom ½ leta od pisne odpovedi.
12. člen
Organ, ki opravi izbor koncesionarja, je župan občine Trnovska vas. Koncesijsko pogodbo pripravi služba občinske uprave, sklene pa v imenu občine Trnovska vas župan.
13. člen
Posamezno gospodarsko javno službo po tem odloku in pod splošnimi pogoji v občini Trnovska vas lahko župan izjemoma brez javnega razpisa neposredno prenese v opravljanje javnim, zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva, večinsko podprte na zboru občanov.
14. člen
O preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Ptuj se lahko izjemoma opredelijo koncesijske javne službe, ki jih bo začasno izvajal preoblikovano javno komunalno podjetje.
15. člen
Ta odlok ima status splošnega koncesijskega akta, na osnovi katerega se lahko opravi poizvedovanje interesa potencialnih koncesionarjev in izvedejo javni razpis za posamezno koncesijsko dejavnost ali skupino dejavnosti.
 
Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podelitve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko pogodbo najmanj v obsegu iz 39 člena ZGJS.
16. člen
Javni razpis na zahtevo župana pripravi služba občinske uprave občine Trnovska vas. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Rok objave ne more biti krajši od 30 dni.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu občine Trnovska vas in se objavi v Uradnem vestniku Tednika.
 

Št. 032-01/04-K/99-1
Trnovska vas, dne 20. 04. 1999
Župan občine:
Karl VURCER

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor