Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012),  87. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 55/2007), je občinski svet Občine Kranjska Gora na 17. seji , dne 20.06.2012 sprejel   

ODLOK

O 1. SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2012

V odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012 (Ur. list RS, št. 105/2011) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:

2.      VIŠINA PRORAČUNA

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

9.562.547

 

  

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.131.865

70

 

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)    

5.350.309

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.552.649

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.196.660

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

601.000

706

 

DRUGI DAVKI

 

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

2.781.556

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.860.486

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000

712

 

DENARNE KAZNI

33.695

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

306.000

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

578.375

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

192.600

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

87.600

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

 

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA

105.000

73

  

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

 

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

 

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI   

1.238.082

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

687.930

741

 

PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU

550.152

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

11.761.693

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.631.402

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

446.185

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

70.864

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.087.476

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

 

409

 

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

26.878

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

3.291.984

410

 

SUBVENCIJE

218.296

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.176.928

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

439.980

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.456.780

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

4.936.496

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4.936.496

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

901.812

430

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

431

 

INV. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU

672.824

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

228.988

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

-2.199.147

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

 

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   (IV. - V.)

0

 

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)

-2.199.147

C. RAČUN FINANCIRANJA

50

VIII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

 

55

IX.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VIII.-IX.)

0

 

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA RAČUNIH

(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)

-2.199.147

 

 

 

 

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.07.2012 dalje.

Št.: 410/2-5/2011-MJ 

Kranjska Gora, dne  21. junij

 

Občina Kranjska Gora

 

Župan Jure ŽERJAV, prof.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor