Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
 

Na podlagi 38. do 46. člena Statuta občine Duplek ( MUV št. 17/2007) je Nadzorni odbor Občine Duplek na 6. redni seji dne 27.9.2007 sprejel

 

 

 

 

 

POSLOVNIK

 

 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE DUPLEK

 

 

 

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Duplek (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor).

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Nadzorni odbor ima okrogel pečat, v sredini je grb Občine Duplek, okoli katerega je napis Občina Duplek, Nadzorni odbor.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in ni vezan na nikogaršnja navodila. Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, pošteno, vestno, nepristransko in preverja, če nadzorovani organi delujejo po načelih dobrega gospodarja.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih pravnih in fizičnih oseb.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Člani nadzornega odbora so se dolžni sej redno udeleževati. V primeru zadržanosti je član dolžan to sporočiti predsedniku nadzornega odbora ali občinski upravi.

 

 

6. člen

 

 

Vabljeni porabniki sredstev proračuna (sredstev javne porabe) oz. njihovi predstavniki in strokovni delavci občinske uprave so dolžni prisostvovati oz. poročati na sejah nadzornega odbora.

 

 

 

 

 

II.        ORGANIZIRANOST NADZORNEGA ODBORA

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

            Nadzorni odbor ima šest članov, ki imajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe.

 

 

            Nadzorni odbor ima predsednika in podpredsednika.

 

 

            Sejo nadzornega odbora skliče predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo, mora pa jo

 

 

sklicati na pobudo najmanj 2 članov nadzornega odbora.

 

 

            Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti podpredsednik, v odsotnosti obeh pa od predsednika pooblaščeni član.

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:

 

 

-         predlaga letni program nadzornega odbora v skladu z 41. členom Statuta Občine Duplek,

 

 

-         vodi in organizira delo nadzornega odbora,

 

 

-         predstavlja nadzorni odbor,

 

 

-         sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,

 

 

-         predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,

 

 

-         skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,

 

 

-         podpisuje sklepe in zapisnike nadzornega odbora,

 

 

-         spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,

 

 

-         sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo.

 

 

Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podpredsednik tekoče naloge iz pristojnosti predsednika in tiste naloge, za katere ga predsednik pooblasti.

 

 

 

 

 

III.       PRISTOJNOSTI, POOBLASTILA IN POSTOPEK NADZORA

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

Nadzorni odbor ima v skladu z 38. členom Statuta Občine Duplek naslednje pristojnosti:

 

 

-         opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

 

-         nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

 

 

-         nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

Nadzorni odbor v skladu z 41. členom Statuta Občine       Duplek sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko Nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. Nadzorni odbor s svojim programom seznani občinski svet in župana.

 

 

 

 

 

10. člen

 

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja Občine Duplek, javnih zavodov, javnih institucij in drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna.

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor zadolži posameznega člana nadzornega odbora oz. oblikuje delovno skupino.

 

 

 

 

 

12. člen

 

 

            Nadzorni odbor ima pri izvajanju nadzora naslednja pooblastila:

 

 

-         vpogled v vse listine in dokumente, ki so predmet pregleda in so pomembne za nadzor,

 

 

-         zahteva podatke in gradiva,

 

 

-         pridobitev vseh potrebnih informacij v fazi predlogov in po njihovem sprejetju.

 

 

 

 

 

13. člen

 

 

Nadzorni odbor najmanj enkrat krat letno poroča občinskemu svetu in županu ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu z 48. členom Statuta Občine Duplek.

 

 

 

 

 

14. člen

 

 

V primeru, ko postopek nadzora zahteva temeljito revizijo, v katero je potrebno vključiti računsko sodišče, drugi strokovni organ ali posamezne strokovnjake, nadzorni odbor ustrezno

 

 

zahtevo predloži občinskemu svetu ali županu.

 

 

 

 

 

15. člen

 

 

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

 

Hujše nepravilnosti predstavljajo vse kršitve predpisov po katerih znesek nepravilnosti presega 2 odstotka prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna za preteklo leto, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujše po kontekstu.

 

 

 

 

 

16. člen

 

 

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

 

 

 

 

 

17. člen

 

 

            Člani nadzornega odbora ne smejo odločati o zadevi, pri kateri so z odgovorno osebo ali predstavniki proračunskega porabnika v sorodstvenih zvezah do prvega kolena. Prav tako član nadzornega odbora ne more sodelovati ali odločati v postopku nadzora, če je član organa

 

 

            upravljanja v javnem zavodu ali javnem podjetju, v katerem opravlja nadzor.

 

 

 

 

 

18. člen

 

 

            Na sejah občinskega sveta sodeluje predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali drug pooblaščeni član nadzornega odbora. Predstavnik nadzornega odbora sodeluje v razpravah občinskega sveta o zadevah iz svojih pristojnosti. O tem je dolžan poročati na naslednji seji nadzornega odbora.

 

 

            Občinski svet in župan sta dolžna predsedniku nadzornega odbora poslati en izvod gradiva, ki se obravnava na seji občinskega sveta.  Predsednik nadzornega odbora pa je, v kolikor se seje občinskega sveta ne more udeležiti, dolžan poskrbeti, da je gradivo dostavljeno predstavniku, ki se bo udeležil seje občinskega sveta.

 

 

 

 

 

IV.       DELO NADZORNEGA ODBORA

 

 

 

 

 

19. člen

 

 

Sejo vodi predsednik, ob njegovi odsotnosti ali zadržanosti ga nadomešča podpredsednik, v primeru odsotnosti obeh, pa od predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.

 

 

 

 

 

20. člen

 

 

Nadzorni odbor sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

 

 

Glasovanje na sejah nadzornega odbora je praviloma javno z dvigom rok. Nadzorni odbor lahko sklene, da o posamezni odločitvi glasuje s tajnim glasovanjem.

 

 

 

 

 

21. člen

 

 

Predlog dnevnega reda za sejo nadzornega odbora določi predsednik. Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje.

 

 

Seja poteka po točkah dnevnega reda.

 

 

 

 

 

22. člen

 

 

Predsednik lahko povabi na sejo nadzornega odbora predstavnike institucij, ki so predmet nadzora.

 

 

 

 

 

23. člen

 

 

            Vabilo za sklic seje se pošlje članom nadzornega odbora 7 dni pred datumom seje, s priloženim zapisnikom predhodne seje in ostalim gradivom za obravnavo točk dnevnega reda. Ob soglasju članov je lahko seja sklicana tudi v krajšem času. V pripravljenem gradivu za obravnavo točk dnevnega reda mora biti razvidno:

 

 

-         kdo je gradivo pripravil,

 

 

-         kdo je poročevalec na seji.

 

 

24. člen

 

 

Na začetku seje predsednik poroča o realizaciji sklepov prejšnje seje. Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje.

 

 

 

 

 

25. člen

 

 

            Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda oblikuje predsednik nadzornega odbora sklep in ga da na glasovanje.

 

 

            predsednik sme sejo prekiniti, če je pri posamezni točki dnevnega reda, na podlagi razprave, potrebno pripraviti predloge za odločitev ali stališča. V tem primeru se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov. Predsednik lahko med sejo prekine delo nadzornega odbora tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsednik določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

 

 

            Predsednik prekine delo nadzornega odbora, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, in v drugih primerih, ko tako sklene nadzorni odbor. Če je delo nadzornega odbora prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsednik sejo konča. Predsednik prekine sejo tudi v primeru, ko z rednimi ukrepi, ki so določeni v 39. členu Poslovnika o delu občinskega sveta, ne more ohraniti reda na seji nadzornega odbora.

 

 

 

 

 

26. člen

 

 

Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:

 

 

-         zaporedno številko seje, datum in kraj seje,

 

 

-         navedbo prisotnih članov in odsotnih članov (opravičeno, neopravičeno),

 

 

-         navedbo ostalih prisotnih,

 

 

-         sprejet dnevni red,

 

 

-         izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v   zapisnik,

 

 

-         morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,

 

 

-         sklepe nadzornega odbora.

 

 

 

 

 

27. člen

 

 

Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki so bila predložena na seji Nadzornega odbora. Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar. Zapisnik in gradiva Nadzornega odbora se do konca mandata hranijo v občinski upravi, po izteku mandata pa se hranijo in predajo v arhiv, v skladu s predpisi o pisarniškem poslovanju in ravnanju z arhivskim gradivom.

 

 

 

 

 

28. člen

 

 

            Predsednik Nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo. Korespondenčna seja poteka po telefonu tako, da vsak član Nadzornega odbora glasuje o predlaganem sklepu. O korespondenčni seji, opravljeni po telefonu, napiše predsednik zapisnik, ki ga potrdijo člani na prvi naslednji redni seji nadzornega odbora. Lahko pa se korespondenčna seja opravi tudi tako, da se gradivo in predlogi sklepov posredujejo članom nadzornega odbora pisno, po faksu ali elektronsko. Člani Nadzornega odbora takoj po prejemu gradiva izpolnjeno izjavo o glasovanju vrnejo predsedniku Nadzornega odbora. O tako opravljeni korespondenčni seji prav tako predsednik napiše zapisnik, ki ga člani potrdijo na prvi naslednji redni seji.

 

 

            Sklepi predlagani na korespondenčni seji so sprejeti, če je zanje glasovala večina članov Nadzornega odbora.

 

 

 

 

 

29. člen

 

 

Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega odbora v skladu s pravilnikom o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev in članov delovnih teles in organov občinskega sveta. Prav tako pripada nadomestilo članu nadzornega odbora, če se kot predstavnik nadzornega odbora udeleži seje občinskega sveta.

 

 

 

 

 

V.         KONČNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

30. člen

 

 

Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

 

 

 

 

 

31. člen

 

 

Spremembe poslovnika nadzornega odbora se sprejmejo po enakem postopku kot sam poslovnik.

 

 

 

 

 

32 .člen

 

 

Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso opredeljene s tem poslovnikom, se uporabljajo določila Statuta Občine Duplek in Poslovnika občinskega sveta.

 

 

 

 

 

33. člen

 

 

            Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora (MUV7 / 2003).

 

 

            Ta poslovnik prične veljati peti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 032-27/2007

 

 

Datum: 27.9.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Duplek

 

Predsednica Nadzornega odbora Natalija Jakopec, l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor