Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 25. 7. 2000 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     S T A T U T A

 

 

Občine Kobarid

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00; v nadaljevanju: statut) se v drugem odstavku 42. člena črta prvi stavek.

 

 

2. člen

 

 

V 65. členu statuta se v peti alinei beseda “soglasje“ zamenja z besedo “mnenje“.

 

 

3. člen

 

 

V 69. členu statuta se v prvem stavku drugega odstavka za zadnjo vejico črta besedilo “razen če ni s statutom ali odlokom drugače določeno“ in se zapiše pika. Za njo se doda naslednjo besedilo: “Občinski svet lahko odloči v nasprotju s stališčem, mnenjem, pobudo in predlogi sveta KS z dvetretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta. V primeru, ko pristojna krajevna skupnost poda negativno mnenje glede ukinitve statusa javnega dobra na posamezni nepremičnini in iz obrazložitve mnenja izhaja, da krajevna skupnost ni verodostojno in odgovorno preučila dejansko uporabo in namembnost nepremičnine, se ustanovi posebna komisija, ki strokovno pregleda zadevo in izdela predlog za končno odločitev občinskega sveta. Komisijo sestavlja pet članov in sicer predstavnik občinske uprave, ki vodi postopek ukinitve javnega dobra, predstavnik pristojne krajevne skupnosti in člani strokovne komisije za okolje in prostor.“

 

 

4. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 013-2/97

 

 

Kobarid, dne 25. julija 2000.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor