Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 6. redni seji dne 20. maja 2015 sprejel

 

P R A V I L N I K

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopek dodeljevanja pomoči iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče, za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče.

Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

2. člen

Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

Pomoči na podlagi tega pravilnika, se dodeljujejo v obliki dotacij, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L352, 24. 12. 2013).

 

II. UPRAVIČENCI

 

3. člen

Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:

-          gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe,

-          fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike.

 

Sedež upravičenca ali kraj investicije morata biti na območju občine Velike Lašče.

 

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe komisije (ES) št.800/2008, z dne 6. 8. 2008.

 

4. člen

Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja:

-      iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,

-      ki so dejavna na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

-    ki so dejavna na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

-    če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

-    če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

-    ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Velike Lašče,

-    ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.

 

5. člen

Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:

-    namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

-    pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;

-    dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

Če podjetje opravlja dejavnost v sektorjih, ki so po tem pravilniku izključeni in v sektorjih, ki niso izključeni, se de minimis pomoč lahko dodeli, če je zagotovljeno ločeno računovodstvo med stroški. Enako velja za podjetja v sektorjih za katere se uporabljajo nižje zgornje meje de minimis.

 

III. ZGORNJA MEJA IN AKUMULACIJA POMOČI

 

6. člen

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.

To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integriranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.

7. člen

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a)     podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

b)   podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

c)    podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

d)   podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

 

8. člen

Pomoči po pravilu de minimis, se lahko seštevajo z drugimi pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine največje dovoljene intenzivnosti teh pomoči.

Pomoči po pravilu de minimis se seštevajo tudi same s sabo.

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

Prejemnika pomoči se pisno obvesti o predvidenem znesku pomoči ter da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Občina Velike Lašče bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila 10 let od datuma dodelitve pomoči.

9. člen

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:

-    o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,

-    drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,

-    da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,

-    o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij.

 

IV. UKREPI POMOČI

 

10.člen

Ukrepi pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče so:

1.       sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo,

2.       nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest,

3.       promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva.

 

1. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo

 

 11. člen

 

Namen sofinanciranja naložb v malo gospodarstvo je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja gospodarske dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe gospodarske dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij.

Sofinancirajo se naložbe za naslednje vrste namenov:

-    nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo na območju občine Velike Lašče,

-          investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanja zemljišča,

-          nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov,

-          nakup strojev in opreme,

-          nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk.

 

 

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:

-          pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,

-          predračune za nakup strojev ali opreme oz. predračune za izvedbo del,

 

Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 15% upravičenih stroškov investicije. Maksimalna višina pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 EUR letno. DDV ni upravičen strošek.

 

12.člen

Investicija v izgradnjo ali obnovo objektov se mora za namen pridobitve sredstev ohraniti v občini Velike Lašče vsaj pet let po njenem zaključku, investicija v nakup nove strojne opreme in licenc pa vsaj dve leti.

 

2. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest

 

13.člen

Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih zaposlitev - samozaposlitev in dodatnih zaposlitev. Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samozaposlitve:

-          samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v občini Velike Lašče,

-          neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.

 

Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne zaposlitve:

-          sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas,

-          potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje,

-          na novo odprto delovno mesto je zaposlena oseba s stalnim bivališčem na območju Občine Velike Lašče,

-          zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v občini Velike Lašče,

-          neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,

-          brezposelna oseba, ki se zaposluje ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.

Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v enkratnem znesku 1.000,00 EUR na posamezno novo zaposlitev.

 

3. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva

 

14. člen

Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma in v tujini ali organizaciji samostojnih predstavitev z namenom, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki ali storitvami.

Sredstva se dodeljujejo na osnovi predloženega računa o plačilu najema oziroma zakupa ter poročila o izvedenem projektu. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice, stroški promocijskega materiala ter potni stroški udeležencev na sejmu.

Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do 800 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca. Podjetniki so upravičeni do sofinanciranja ene promocijske aktivnosti letno.

 

V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

 

15. člen

Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Velike Lašče in občinskem glasilu, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih. Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku, se podrobneje določijo v javnem razpisu.

Javni razpis se lahko objavi za vse ali posamezne ukrepe, določene v tem pravilniku.

 

16. člen

Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Naloge strokovne komisije so:

-          priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije vključno s predlogom višine sredstev za posamezne ukrepe v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za vse ukrepe;

-          pregled in obravnava prispelih vlog;

-          priprava predloga razdelitve sredstev;

-          priprava predloga prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.

 

17. člen

O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči občinska uprava na podlagi predloga razdelitve sredstev.

Medsebojne obveznosti med Občino Velike Lašče in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

Občinska uprava ima pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da prejemnik krši druga določila pravilnika, je Občina Velike Lašče upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 

18. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

19. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/12).

 

Številka: 0301-015/2015

Velike Lašče, dne 20. maja 2015

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.,l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor