Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10-Odl. US), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91- ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 8. redni seji, dne 30. novembra 2011, sprejel

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU IN POGREBNIH SVEČANOSTIH OBČINE MARKOVCI

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa: način in čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, posege na objektih in v prostor na pokopališču, določa mirovalno dobo za grobove in druga vprašanja.

2. člen

Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je komunalna dejavnost družbenega pomena.

Pokopališče na območju Občine Markovci je sanitarno-komunalni objekt, ki ga upravlja Občina Markovci neposredno preko režijskega obrata ali javnega podjetja ali z dajanjem koncesij na podlagi javnega razpisa.

II.        NAČIN IN ČAS POKOPA

3. člen

Pokop v smislu tega odloka je:

- zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlih v krsti,

- položitev žare s pepelom v zemljo ali v pokončni žarni grob.

Pokopi so lahko s pogrebnimi svečanostmi, v ožjem družinskem krogu ali anonimni, skladno z voljo umrlega ali osebe, ki je stalno živela z njim.

4. člen

Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi pooblaščena oseba upravljavca pokopališča v skladu s krajevnimi običaji ter po predhodnem sporazumnem naročilu osebe, ki je stalno živela z njim.

5. člen

Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:

- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča;

- izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča;

- oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;

- določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom;

- pooblaščen izvajalec upravljavca organizira in opravlja pogrebe;

- vodi evidenco o grobovih in pokopih;

- organizira in nadzira razna dela na pokopališču;

- skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici;

- skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.

6. člen

Pokopi so vsak dan. Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljavec pokopališča.

III.       UREJANJE POKOPALIŠČA

7. člen

Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:

- enojni, dvojni grobovi in grobnice (klasični grobovi);

- žarni grobovi in pokončni žarni grobovi;

- skupna grobišča.

V načrtu pokopališča so določene tudi površine, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.

8. člen

Enojni in dvojni grobovi:

Grobovi so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo do 2,50 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je 1 m, širina dvojnega groba je 1,60 m, dolžina vsakega pa 2 m.

9. člen

Skupna grobišča so namenjena:

- skupnim pokopom ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah,

- pokopu oziroma prenosu posmrtnih ostankov iz opuščenih klasičnih in žarnih grobov,

- pokopu posmrtnih ostankov na željo svojcev neimenovanega pokojnika,

- pokopu posmrtnih ostankov socialno ogroženih, ki nimajo sredstev za drugačno obliko

- pokopa oziroma ni najemnik obstoječega groba.

Do nove oblike skupnega grobišča, se za namen skupnega grobišča uporablja en pokončni žarni grob.

10. člen

Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, pokončnih žarnih grobovih, obstoječih grobovih in grobnicah.

Globina žarnega groba je 0,70 m, širina 1,00 m, dolžina 0,70 m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,30 m za nove žare.

Dimenzije pokončnega žarnega groba so višina 2,00 m, širina 1,6 m in globina 0,40 m, vanj pa je mogoče shraniti 10 žar.

Dimenzije manjšega pokončnega žarnega groba so višina 0,83 m, širina 0,74 m in globina 0,40 m, vanj pa je mogoče shraniti 5 žar.

Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z izjemo določil, ki jih dopušča zakon.

11. člen

V obstoječe grobnice na pokopališču je dovoljeno pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.

12. člen

Prekop groba in ponoven pokop v isti grob je mogoč po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let. Če je bil grob odprt pred potekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 0,10 m zemlje.

Mirovalna doba ne velja za žarne grobove in pokončne žarne grobove.

IV.       ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM IN PRODAJA ŽARNIH GROBNIH MEST

13. člen

Upravljavec pokopališča oddaja prostor za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom. Najemnik groba je lahko le ena fizična ali pravna oseba.

Najemnina za vse zvrsti grobov je letna. Najemnik je dolžan upravljavcu plačati za najeti grob letno najemnino. Pogoji najema se določijo s pogodbo med najemnikom in upravljavcem pokopališča.

14. člen

Najemna pogodba mora določati:

- osebe najemnega razmerja;

- čas najema;

- vrsto, zaporedno številko in velikost groba;

- osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;

- obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;

- ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.

Letno najemnino oziroma sorazmerni del letne najemnine za grob mora poravnati najemnik za tekoče leto do 31. marca oziroma v 15 dneh po prejemu računa, kot je z računom določeno. Upravljavec izstavi račune za letne najemnine za grobove najemnikom do 15. marca v tekočem letu.

15. člen

Kadar najemnik redno ne poravna letne najemnine, se najemna pogodba prekine, tako da:

- najemnik prenese najemno pravico s pisno izjavo na drugo fizično osebo, ki pisno

- potrdi sprejem najemne pravice in od dneva prenosa naprej poravna obveznosti najemnine;

- najemna pravica se prenese na drugega najemnika v primeru smrti najemnika;

- v primeru spora med plačniki stroškov pokopa, določi najemnika sodišče.

Upravljavec sklene z novim najemnikom novo pisno pogodbo.

16. člen

Višino najemnine določi Občinski svet s sklepom, na podlagi potrjenega letnega programa vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču.

Osnova za izračun najemnine so letni stroški vzdrževanja skupnih objektov in naprav, skupaj z investicijskimi vlaganji, deljeni s številom grobov. Število grobov na pokopališču in struktura zvrsti, je sestavni del letnega programa vzdrževanja iz prejšnjega odstavka.

17. člen

Najemnina za:

- enojni grob je določena z letnim programom vzdrževanja,

- dvojni grob znaša 1,6 najemnine za enojni grob,

- pokončni žarni grob je enaka vrednosti najemnine za enojni grob,

- žarni grob znaša 0,6 najemnine za enojni grob.

18. člen

Posamezna  zvrst groba se oddaja v najem najemniku za nedoločen čas, za klasične grobove pa najmanj za mirovalno dobo 10 let. Pogodba se lahko podaljša. Najmanj 60 dni pred potekom najemne pogodbe, mora upravljavec pisno opozoriti na posledice, ki bi nastale, če pogodbe ne bi podaljšal.

Če pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti z groba nagrobnik in druge predmete ter jih odstraniti z območja pokopališča v 90 dneh od odstopa od pogodbe oziroma od prenehanja veljavnosti pogodbe. Če najemnik nagrobnika ne odstrani, stori to upravljavec pokopališča na stroške najemnika, grob oziroma prostor za grob pa lahko odda drugemu najemniku.

Šteje se, da je najemnik odstopil od pogodbe, če po poteku enega leta od dneva zapadlosti računa za najemnino te ne plača oziroma ne javi spremembe naslova in mu je tudi po preteku enega leta od dneva zapadlosti plačila računa dokazano, da mu ga ni bilo moč vročiti.

Odstop od pogodbe v tem primeru ugotovi s sklepom občinska uprava. Sklep se objavi na oglasni deski na sedežu Občine Markovci ali občine zadnjega stalnega prebivališča najemnika in oglasni deski na samem pokopališču. Sklep mora viseti na oglasni deski 30 dni. Sklep postane pravnomočen, če zapadle obveznosti niso poravnane v tem roku.

19. člen

V primeru odstopa od pogodbe zaradi neplačila najemnine, kot to določa 18. člen tega odloka, upravljavec odstrani spomenik in druge predmete z groba na svoje stroške po preteku 30 dni od dneva objave sklepa na oglasni deski.

20. člen

Če se pravni nasledniki najemnika groba oziroma prostora za grob, temu odpovedo, ali če pravnih naslednikov ni, lahko najemno razmerje podaljšajo tudi drugi.

Upravljavec izroči grobni prostor najemniku takoj po sklenitvi najemne pogodbe. Grobni prostor pripravi za pogreb izvajalec izkopov.

21. člen

Nove grobe odda upravljavec najemniku v najem po načrtu prostih grobnih polj.

22. člen

Prednostno pravico do najema novega groba ima tisti, ki je poravnal stroške pokopa in najemnino oziroma po dogovoru.

23. člen

Dopušča se možnost prodaje posameznega pokončnega žarnega groba. Kupnina posameznega pokončnega žarnega groba se določi s sklepom Občinskega sveta.

V.         VZDRŽEVANJE UREJENOSTI, REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU, TER POSTAVLJANJE, SPREMINJANE ALI ODSTRANJEVANJE SPOMENIKA

24. člen

Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopališča. Pokopališki načrt mora vsebovati minimalne standarde hortikulturne urejenosti. V območju pokopališča ni dovoljeno:

- nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;

- odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora;

- druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča;

- vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča;

- poškodovanje mrliške veže, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov na območju pokopališča;

- odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;

- v času napovedane pogrebne svečanosti ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del na pokopališču;

- na pokopališču je prepovedan promet z vsemi prevoznimi sredstvi, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca;

- brez dovoljenja upravljavca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, kovinostrugarskih in drugih del;

- na pokopališču se lahko sadi ali odstranjuje drevje in grmičevje samo z dovoljevanjem upravljavca.

25. člen

Upravljavec ima naslednje pravice in dolžnosti:

- opravlja pogrebne storitve, ki obsegajo prevoz, pogrebe s pokopi, izkopi in prekope umrlih, sam ali preko pooblaščene osebe;

- vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, vodi evidenco najemnikov grobov;

- skrbi za red in čistočo in določa mesta za odlaganje odpadkov;

- prijavlja kršitelje pokopališkega reda;

- upravljavec pokopališča je dolžan zagotoviti redno, tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča kot: odlagališča smeti in odpadkov, ograje, stopnice in poti v območju pokopališča, zadrževalnike vode za zalivanje, ozvočenje na območju pokopališča.

26. člen

Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi, vse odpadke pa odlagati na pokopališko smetišče oziroma zbiralnik smeti.

Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljavec je v takšnem primeru dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, ki ne sme biti daljši od 90 dni. Po preteku tega roka postopa upravljavec skladno z določbami 18. člena tega odloka.

27. člen

Upravljavec daje na podlagi načrta razdelitve soglasje k postavitvam in odstranitvam nagrobnih obeležij, robnikov in krovnih plošč ali spremembah arhitektonske zasnove grobnih prostorov. Soglasja se izdaja samo k velikosti nagrobnih obeležij in ne arhitektonski zasnovi.

Če najemnik postavi ali odstrani nagrobnik, robnike, krovne plošče ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v nasprotju s soglasjem upravljavca, mora upravljavec obvestiti najemnika, da nepravilnosti odpravi v 8 dneh.

Če najemnik teh pravilnosti sam ne odpravi, opravi to upravljavec na stroške najemnika.

VI.       POGREBNE SVEČANOSTI

28. člen

Pogrebne svečanosti se odvijajo na krajevno običajen način.

Na pokopališču potekajo pogrebne svečanosti na naslednji način:

Od umrlega se najprej poslovijo govorniki, nato sledijo pevci, recitatorji in orkestri. V primerih, ko se pogrebne svečanosti odvijajo v sklopu mrliške veže, se po končani svečanosti oblikuje pogrebni sprevod.

Če je to skladno z voljo umrlega oziroma osebe, ki je stalno živela z njim, je pogrebni sprevod k maši v cerkev.

29. člen

Če je to skladno z voljo umrlega oziroma osebe, ki je stalno živela z njim, se pogrebni sprevod razvije tako, da je na čelu sprevoda predstavnik s simbolom verske skupnosti. Sledijo mu zastavonoša s slovensko zastavo z žalnim trakom ali črno zastavo (če je bil umrli tuji državljan) in prapori, nato nosilci vencev, godba, častno spremstvo, nosilci javnih odlikovanj ter drugih priznanj. Sledijo moški udeleženci pogrebnega sprevoda, pevci ter duhovniki s spremstvom, ko sprevod poteka iz cerkve na pokopališče.

Za krsto oziroma žaro sledijo sorodniki, nato pa udeleženke pogreba ženskega spola do mesta pokopa.

30. člen

Udeleženci pogrebne svečanosti se razvrstijo ob grobu. Najprej pevci zapojejo pesem, nakar sledijo govorniki. Nato krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki spustijo v grob. Po minuti molka, zaigrani žalostinki, poklonitvi zastav in praporov, sledi v skladu z voljo umrlega oziroma osebe, ki je stalno živela z njim, verski obred. Na koncu zapojejo pevci. Po zaključku vseh pogrebnih svečanosti ob grobu, je pogrebni sprevod končan.

Upravljavec mora grob zasuti, z delom pa prične, ko udeleženci zapustijo grob oziroma najkasneje dve uri po končani svečanosti.

31. člen

Za vojaške enote, organe za notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo in potek teh pogrebov, veljajo njihova pravila, vendar v skladu s poprejšnjo voljo umrlega ali osebe, ki je stalno živela z njim.

VII.      KAZENSKE DOLOČBE

32. člen

Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek upravljavca, če ravna v nasprotju z 25. členom tega odloka.

Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljavca, če ravna v nasprotju z 25. členom tega odloka.

33. člen

Z globo 200,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali posameznik za prekršek:

- kdor s svojim neprimernim vedenjem grobo krši pravila dostojanstva in spoštovanja do umrlega (24. člen);

- najemniki grobov, ki le teh ne vzdržujejo redno in ne odlagajo odpadkov na pokopališko smetišče oziroma zbiralnik smeti (24. člen);

- kdor opravlja prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela na pokopališču brez predhodnega dovoljenja (24. člen);

- kdor uporablja na pokopališču prevozna sredstva, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov, ter službenih vozil upravljavca (24. člen);

- kdor sadi ali odstranjuje drevje oziroma grmičevje brez dovoljenja upravljavca (24. člen);

- kdor se sprehaja na pokopališču s psi ali drugimi živalmi (24. člen).

Z globo 150,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prejšnjega odstavka.

34. člen

Z globo 80,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki v območju pokopališča:

- odlaga smeti in odpadke izven za to določenega prostora;

- poškoduje mrliško vežo, grobove, nasade in druge objekte in naprave na območju pokopališča;

- odtujuje predmete tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov ali naprav v

- območju pokopališča.

VII.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojni občinski upravni organi in delavci upravljavca.

36. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Markovci (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 7/99) in Pravilnik o merilih za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 7/99).

37. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 007-0011/2011

Datum: 30. 11. 2011

Občina Markovci

Župan Milan GABROVEC, prof.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor