Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Ob-2298/11

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10), 43. in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 -Odl. US, 100/09, 49/10) ter v skladu s Posamičnim programom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine št. 711-0003/2011-06 z dne 25. 3. 2011 Občina Prevalje objavlja

namero

o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb za postavitev sončne elektrarne na strehah objektov v šolskem kompleksu Osnovne šole Franja Goloba Prevalje

1. Naziv in sedež služnostnega zavezanca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, matična številka: 1357719, ID za DDV: SI28520513, tel. 02/824-61-00, faks 02/824-61-24, elektronski naslov: obcina@prevalje.si.

2. Vrsta pravnega posla: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje izrecno in nepogojno dovoljuje, da se ustanovi stvarna služnost postavitve oziroma izgradnje sončne elektrarne na strehah vseh objektov v sklopu šolskega kompleksa Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, Polje 4, Prevalje, med katere uvrščamo vzgojno-izobraževalni objekt OŠ, malo telovadnico in športno dvorano, za dobo 30 let.

3. Predmet služnosti: predmet služnosti je, da se na nepremičninah v lasti Občine Prevalje, na parcelnih številkah 158/6, 158/3 in 158/4, vse pripisane pri z.k.vl. št. 382, k.o. Farna vas, ustanovi stvarna služnost za dobo 30 let, ki daje upravičenja, služnostni upravičenec pa se zavezuje za ustanovljeno služnost, na vseh objektih v sklopu šolskega kompleksa Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, Polje 4, Prevalje, ki v naravi predstavlja vzgojno-izobraževalni objekt OŠ (parc. št. 158/4, št. stavbe 471), malo telovadnico (parc. št. 158/3, št. stavbe 403) in športno dvorano (parc. št. 158/6, št. stavbe 2526), zamenjati obstoječo strešno kritino

– salonitno kritino na strehi osnovne šole in male telovadnice ter pločevinasto kritino na strehi športne dvorane, v soglasju z Občino Prevalje.

4. Služnost obsega naslednja upravičenja:

Na prenovljenih strešnih površinah ima služnostni upravičenec:

– pravico izgradnje oziroma postavitve sončne elektrarne na strehah vseh objektov v sklopu šolskega kompleksa Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, na naslovu Polje 4, 2391 Prevalje, na ocenjeni površini 4379,27 m2, s pripadajočo nosilno konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje. Omenjena pravica obsega vsa gradbena, montažna in druga dela, vključno s polaganjem in priklopom kablov in drugih instalacij, ki so, v skladu s pravili stroke, potrebna za začetek obratovanja sončne elektrarne;

– pravico izvedbe napeljave kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje sončne elektrarne do transformatorske postaje

TP Žaga, v skladu s pravili stroke;

– pravico vzdrževanja panelov, nosilcev, aktivne opreme, kablov in drugih instalacij, kar vključuje tudi prilagajanje tehničnemu napredku in razvoju na področju sončnih elektrarn;

– pravico dostopa do panelov, nosilcev, aktivne opreme, kablov in drugih instalacij za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov sončne elektrarne in napeljave;

– pravico izgradnje oziroma postavitve sončne elektrarne, s pripadajočo nosilno konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje itd.,

– pravico opravljanja terenskih ogledov, označitev, meritev in drugih pripravljalnih del;

– pravico opravljanja dovoza in odvoza materiala in delavcev.

5. Trajanje služnosti: stvarna služnost se ustanavlja za dobo 30 let od sklenitve pogodbe in je dana odplačno.

6. Služnostni upravičenec se zavezuje:

– nositi vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sončne elektrarne na zgoraj navedenih šolskih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta;

– pridobiti vsa potrebna soglasja in upravna dovoljenja za zamenjavo strešne kritine in za izgradnjo sončne elektrarne. Služnostni upravičenec mora pridobiti ustrezno tehnično dokumentacijo, ki jo predhodno potrditi služnostni zavezanec;

– v celoti realizirati zastavljeni projekt izgradnje sončne elektrarne skladno s projektom in upravnim dovoljenjem;

– služnostni upravičenec je dolžan pred postavitvijo sončne elektrarne na vseh šolskih objektih zamenjati obstoječo strešno kritino tako, da bo zagotovljena zaščita objektov ves čas trajanja pogodbe o ustanovitvi stvarne služnostne pravice, na način, ki bo najbolj ustrezal potrebam montaže fotovoltaičnih elementov, s sredstvi iz naslova odškodnine za služnost;

– po tehničnem pregledu zamenjave streh s kompenzacijsko pogodbo, na osnovi obojestranskih faktur, izvedena dela prenesti na občino, ki bo v ta namen registrirala ločeno knjigo vodenja obračuna DDV in investicijo zavedla v svoje poslovne knjige;

– služnostni upravičenec mora občini izdati nepreklicne in brezpogojne bančne garancije (obrazci 6):

1. za resnost ponudbe v višini ponujene odškodnine za služnost (obrazec 6/1),

2. v višini 15.000 EUR za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti prekritja strehe za čas izvedbe del (obrazec 6/3),

3. v višini 5% vrednosti opravljenih del za odpravo napak in pomanjkljivosti za dobo 30 let (obrazec 6/5) vse plačljive na prvi poziv;

– služnostni upravičenec je dolžan vse morebitne napake na strehah vseh šolskih objektov v času trajanja služnosti odpraviti na lastne stroške;

– izvesti zamenjavo strešne kritine in izgradnje sončne elektrarne najkasneje v roku treh mesecev od podpisa pogode oziroma do 30. 8. 2011;

– po preteku stvarne služnosti je ob obojestranski privolitvi možno podaljšati služnost, če pa se katera od strank s tem ne strinja, pa mora služnostni upravičenec odstraniti vse elemente sončne elektrarne tako, da streha ostane v funkcionalnem stanju vsaj še 5 let po odstranitvi sončne elektrarne;

– za čas služnosti skleniti ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na strešnih površinah, na elementih sončne elektrarne ter zavarovati morebitno nastalo škodo na objektih tretjih oseb ter premičnin in oseb v bližnji okolici, radiusa 100 m od objektov, za primer nesreče;

– nositi vse stroške v zvezi s služnostno pogodbo in njenim vpisom v zemljiško knjigo;

– glede na to, da predstavljajo predmetne nepremičnine objekte za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, za katere je odgovorna služnostna zavezanka, je služnostni upravičenec dolžan svojo dejavnost na njih izvajati tako, da ne bo motil šolskega procesa in da bo o vsakem dostopu na predmetne nepremičnine in o namenu dostopa obvestil vodstvo šole na dogovorjeni način.

7. Rok izvedbe projekta: vsa dela povezana z zamenjavo strešne kritine in postavitvijo sončne elektrarne morajo biti končana najkasneje v roku treh mesecev po podpisu pogodbe oziroma do 30. 8. 2011.

8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbo lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil

– potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo priložiti lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku.

9. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, naziv in naslov banke za vračilo varščine, navedbo nepremičnin in površin, na katere se ponudba nanaša),

– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnje električne energije (fizične osebe potrdilo o vpisu v poslovni register, pravne osebe overjen izpis iz so sodnega registra), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,

– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme imeti nobenega blokiranega transakcijskega računa in da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo. Ponudnik je dolžan predložiti (obrazec 9):

1. BON-1/SP, BON-2, S.BON-1/P in dokazila oziroma potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja,

2. bilanco stanja na dan 31. 12. 2010 in bilanco uspeha za leto 2010,

– fizične osebe predložijo potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank o izpolnjevanju navedenega pogoja, za vse odprte transakcijske račune ter napoved za odmero davka,

– potrdila o referencah,

– pisno izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,

– popis del z ocenitvijo vrednosti novih kritin streh objektov,

– potrdilo o vplačani varščini,

– izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in za pravne osebe tudi žigosano pogodbo (priloga 2).

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

10. Višina varščine: Zainteresirani morajo kot izkaz resnosti ponudbe do vključno 18. 4. 2011 vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR na račun Občine Prevalje, št.. 01375-0100010242, sklic na št. 1842011, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – sončna elektrarna « in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v odškodnino, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb. Služnostni zavezanec ima pravico zadržati plačano varščino:

– če izbrani ponudnik ne podpiše služnostne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri,

– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,

– če izbrani ponudnik v prijavi nastopa z neresničnimi podatki.

11. Merilo za izbor:

1. Prvi kriterij izbora postavlja zahtevo, da zainteresirani ponudijo odškodnino za stvarno služnost v enkratnem znesku brez DDV, ki bo zadoščala za zamenjavo čim večjega dela obstoječe kritine na vseh treh objektih v sklopu šolskega kompleksa Osnovne šole Franja Goloba Prevalje. Organizator javnega zbiranja ponudb bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišjo odškodnino brez DDV-ja.

2. Drugi kriterij izbora je število referenc izvedenih projektov sončnih elektrarn ter število realiziranih prekrivanj strešnih površin. Za vse navedene reference za pokrite objekte in izvedene sončne elektrarne morajo biti predložene izjave lastnikov objektov, ki so bili predmet teh posegov. Prvi kriterij pomeni 90% in drugi kriterij 10% skupne ocene. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se lahko organizator javnega zbiranja ponudb odloči, da opravi z najugodnejšimi ponudniki še dodatna pogajanja.

12. Drugi pogoji in pravila za oddajo ponudb Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 18. 4. 2011, do 12. ure. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko, ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Prevalje.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj

– Ponudba za javno zbiranje ponudb

– Sončna elektrarna« in na hrbtni strani naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb ter bo zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če je ugotovljeno, da ponudba vsebuje vse bistvene elemente. Rok za dopolnitev ponudbe je 3 delovne dni po prejemu poziva za dopolnitev ponudbe. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 30 dni po izbiri. Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva, ki je določen za oddajo ponudb.

13. Dodatne informacije Dokumentacija o objektih je na razpolago na Občini Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje (priloga 1). Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri tajniku občine Marjanu Berložniku, na tel. 02/824-61-14 ali 031/380-870. Ogled nepremičnin in dvig dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani občine: www.prevalje.si.

14. Odpiranje ponudb: javno odpiranje

ponudb bo dne 20. 4. 2011, ob 9. uri, v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, /II. nadstropje. K javnemu odpiranju lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.

15. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti v obliki notarskega zapisa, najkasneje v 8 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika (služnostnega upravičenca). Uživanje služnostne pravice nastopi služnostni upravičenec z dnem obojestranskega podpisa služnostne pogodbe. Pogodbeni stranki bosta o fizičnem upravljanju sončne elektrarne podpisali posebno tripartitno pogodbo med služnostnim zavezancem, služnostnim upravičencem in javnim zavodom Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje.

16. Plačilo stroškov: upravičenec se obveže plačati vse stroške v zvezi s sestavo pogodbe (notarski zapis), vpisom pogodbe v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške v zvezi z izvedbo pogodbe.

17. Ustavitev postopka: obveznost služnostnega zavezanca, da sklene pogodbo, s ponudnikom, ki ponudi najvišjo odškodnino za služnost, je izključena. Župan lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe ustavi začeti postopek zbiranja ponudb, ne da bi za to morali biti navedeni razlogi in brez odškodninske odgovornosti.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor