Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas, na svoji 5. izredni seji, dne 30. 1. 2014, sprejel

 

PRAVILNIK

 o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja višino, merila in način določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in prejemkov drugih organov Občine Trnovska vas ter povračila stroškov.

2. člen

(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

(3) Župan in podžupan opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

(4) Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

(5) Osnovna plača za poklicne občinske funkcionarje je določena s plačilnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.

3. člen

(1) V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se župan Občine Trnovska vas, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VII (do 2000 prebivalcev) in s tem v 46. plačni razred.

(2) Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije županu ne pripada dodatek za delovno dobo.

4. člen

(1) V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se podžupan Občine Trnovska vas, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VII (do 2000 prebivalcev), za katero je določen plačni razred v razponu od 32. do 38. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana, lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu ne pripada dodatek za delovno dobo.

6. člen

(1) Z zakonom dovoljen najvišji obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikujejo sejnine za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo sejnine občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Trnovska vas.

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu v posameznem proračunskem letu.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

6. člen

(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji sveta, odbora ali komisije. Stroški prihoda na sejo so vključeni v sejnini. Sejnina se izplača le, če je član na seji prisoten vsaj 2/3 trajanja seje.

(2) Letni bruto znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določenega zneska. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

(3) Glede na drugi odstavek tega člena se članu občinskega sveta v okviru tega zneska določi znesek za posamezni mesec, glede na delo, ki ga je opravil, in sicer bruto:

 

– vodenje občinskega sveta

41%

– udeležba na redni seji občinskega sveta  

38,5%

– udeležba na izredni seji občinskega sveta

30%

– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta

25%

– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je

16%

– samostojna priprava gradiva za posamezno točko dnevnega reda občinskega sveta, razen za tiste točke, za katere mora posamezni član občinskega sveta pripraviti poročilo kot član

8%

 

(4) Nadaljevanje seje, predčasna zapustitev le-te brez opravičila in slavnostna seja se ne plačajo.

(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na seji in opravljenem delu. Evidenco vodi občinska uprava.

7. člen

(1) Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu izda za posameznega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Plača občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja. Če se s funkcionarjem ne sklene delovnega razmerja, prejema plačilo za nepoklicno opravljanje svoje funkcije na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju.

III. NAGRADE

8. člen

(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za mandat občinskega sveta.

(2) Nagrada za posamezno sejo znaša 11%, nagrada za vodenje seje delovnega telesa pa 16,5%, zneska iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika. Plačilo nagrade vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

9. člen

(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 7,5% za predsednika oziroma največ 6% plače poklicnega župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.

(2) Glede na prvi odstavek tega člena se nagrade v okviru tega zneska oblikujejo glede na opravljeno delo in so izražene v %:

 

1. Izvajanje nadzora po programu ali sklepu NO:

Predsednik:

Člani:

– zelo zahteven nadzor (nadzor investicije nad 400,000 EUR, oddaja javnih naročil, zaključni račun)

38,5%

38,5%

– zahteven nadzor (najmanj tri področja, javni razpis, pregled področja ...)

 34,5%

 33%

– manj zahteven nadzor – izvedba nadzora drugih uporabnikov proračuna (društva itd.)

 30%

 28%

– odprt nadzor (opravljen na pobudo OS, občanov)

30%

28%

2. Seja NO (sprejem programa, izdaja sklepa, priprava poročila …)

 24%

 20%

3. Druge potrebne dejavnosti za izvajanje nadzora (prisotnost na seji OS, prisotnost na seji komisije, proučitev sprememb občinskih predpisov ...)

 16%

 12%

 

(3) Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za mandat občinskega sveta, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

10. člen

Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve. Nadomestilo se izplača na podlagi akta o imenovanju volilnega organa.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

11. člen

(1) Občinski funkcionarji, člani odborov in komisij, imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar uveljavlja, če gre za službeno pot izven območja Občine Trnovska vas. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

(3) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.

12. člen

Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika se uveljavljajo na podlagi potnega naloga. Nalog izda župan. V kolikor pravico uveljavlja župan, izda potni nalog podžupan ali direktor občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

13. člen

(1) Sredstva za izplačevanje plač oziroma plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad, povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki jih imajo občinski funkcionarji, člani odborov in komisij, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

(2) Plače oziroma plačila, sejnine in nagrade, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

(3) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v 15. dneh po končani službeni poti oziroma končanem službenem potovanju.

14. člen

Vrednost plačnih razredov je določena z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom pa s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom odborov, komisij in organov delovnih teles, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

16. člen

Sejnine oziroma nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, predsedniku in članom nadzornega odbora, uredniškemu odboru, poveljniku in članom civilne zaščite, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

17. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/12).

18. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 007 5/2014-1

Datum: 30. 1. 2014

 

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor